Potwierdzenie efektów uczenia się

Rada Wydziału Zarządzania w dniu 26 stycznia 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie organizacji i harmonogramu potwierdzenia efektów uczenia się na kierunkach prowadzonych na Wydziale Zarządzania.

 

Szczegółowa organizacja  

Etap I

 1. Osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się (Kandydat) otrzymuje w punkcie informacyjnym podstawowe informacje oraz zostaje skierowana do Doradcy ds. potwierdzania efektów uczenia się.
 2. Kandydat w porozumieniu z Doradcą przygotowuje dokumentację potwierdzającą osiągnięcie efektów uczenia się.
 3. Kandydat składa w punkcie informacyjnym wniosek wraz z wymaganymi dokumentami i dowodem wpłaty.
 4. Pracownik prowadzący punkt informacyjny przekazuje komplet dokumentów kierownikowi dziekanatu - za potwierdzeniem odbioru.

Etap II

 1. Dziekan zawiera z Kandydatem umowę o potwierdzenie efektów uczenia się.
 2. Dziekan powołuje Komisję ds. potwierdzania efektów uczenia się oraz wyznacza jej przewodniczącego.
 3. Komisja, po zapoznaniu się z dokumentacją, ustala formę weryfikacji efektów uczenia się.
 4. Komisja przeprowadza weryfikację efektów uczenia się Kandydata.
 5. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonej weryfikacji.
 6. Komisja wydaje decyzję.
 7. W przypadku odwołania się kandydata od negatywnej decyzji, Dziekan powołuje Komisję odwoławczą ds. potwierdzania efektów uczenia się.
 8. Komisja odwoławcza ds. potwierdzania efektów uczenia się wydaje decyzję.

 

Dodatkowe informacje

 1. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się
 2. Uchwała nr 66/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji w dyscyplinach nauk o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów
 3. Wniosek
 4. Wzór umowy
 5. Wysokość opłaty

 Doradca ds. potwierdzenia efektów uczenia się
 
 Pełnomocnik Rektora ds. Krajowych Ram Kwalifikacji
 Dr Krzysztof Niestroj
 krzysztof.niestroj@ue.katowice.pl