Praktyki studenckie

Szanowni Państwo,

zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału (11P/2016/2017) oraz Zarządzaniem (nr 122/16) Studenci Wydziału Zarządzania odbywają praktykę obowiązkową po czwartym semestrze, która trwa nie krócej niż 120 godzin (4 tygodnie).

Procedura odbywania praktyk, dokumenty i szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Twoja Kariera oraz w e-uczelni.

Prodziekan odpowiedzialny za praktyki - dr hab. Justyna Matysiewicz, prof. UE

Dokumenty należy dostarczyć do Biura Współpracy z Gospodarką i Absolwentami - pokój 1.16 R
(budynek Rektoratu - 1 maja 50):

- 15 października - w przypadku praktyki realizowanej w terminie wolnym od zajęc

- 2 tygodnie od daty ukończenia praktyki - w przypadku praktyki realizowanej w ciągu roku akademickiego

Student powinien zachować kopię Planu Praktyki i Karty Realizacji Praktyki na potrzeby własne lub promotora.

PRAKTYKA OBOWIĄZKOWA

PLAN PRAKTYKI oraz POROZUMIENIE muszą być podpisane przez przedstawicieli Uczelni na dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyki jak również na dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyki Student dostarcza do Biura Współpracy z Gospodarką i Absolwentami (265 budynek N):

  • Plan praktyki z podpisem firmy, promotora (dodatkowo Prodziekana, jeżeli praktyka trwa w roku akademickim);
  • Zaświadczenie o ubezpieczeniu NNW na czas trwania praktyki;
  • 3 oryginalne egzemplarze porozumienia z podpisem studenta oraz firmy.

Po zakończonej praktyce (do 15 października lub dwa tygodnie po zakończeniu praktyki, w przypadku gdy praktyka trwa w roku akademickim) Student dostarcza do Biura Kartę Realizacji Praktyki z podpisem firmy oraz promotora.

ZALICZENIE INNEJ AKTYWNOŚCI JAKO PRAKTYKI OBOWIĄZKOWEJ

https://www.ue.katowice.pl/studenci/twoja-kariera/krajowe-praktyki-studenckie/procedura-odbywania-praktyk/zaliczenie-innych-aktywnosci-jako-praktyki-obowiazkowej.html

Istnieje również możliwość uznania jako praktyki obowiązkowej:

  • Praktyki zagranicznej organizowanej przez Uniwersytet (nie krócej niż miesiąc);
  • Zatrudnienia na podstawie umowy (nie krócej niż 3 miesiące);
  • Własnej działalności gospodarczej (nie krócej niż miesiąc);
  • Praktyki odbywanej na innej Uczelni (nie krócej niż miesiąc);
  • Staż lub praktyka (nie krócej niż miesiąc);

Aby zaliczyć powyższe aktywności Student dostarcza Kartę Realizacji Praktyki z podpisem firmy, promotora i Prodziekana.

PRAKTYKA DODATKOWA

https://www.ue.katowice.pl/studenci/twoja-kariera/krajowe-praktyki-studenckie/procedura-odbywania-praktyk/praktyka-dodatkowa.html

Przypominamy również, iż Studenci po ukończeniu 1 roku studiów mogą odbywać
praktykę dodatkową, która powinna trwać nie krócej niż 4 tygodnie.

OFERTY REKRUTACYJNE

https://www.ue.katowice.pl/studenci/twoja-kariera/oferty-rekrutacyjne.html

Na stronie Uniwersytetu publikowane są oferty rekrutacyjne, zachęcamy do ich przeglądania.

Istnieje możliwość przysyłania dokumentów pocztą tradycyjną na adres Biura (ul. 1 maja 50, 40-287 Katowice z dopiskiem Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami). W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: