Projekty

Zarządzanie dla zdrowia

Wydział Zarządzania we współpracy z Wydziałem Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pt.: Wsparcie menedżerskie dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji przedstawicieli kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi w zakresie zarządzania z uwzględnieniem zagadnień dotyczących przekształceń SPZOZ w podmioty lecznicze działające w formule spółek prawa handlowego.

W ramach projektu finansowane będą dwusemestralne studia podyplomowe o profilu zarządzanie w podmiotach leczniczych, których program powstał przy współudziale Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i obejmuje następujące zagadnienia:

  • system ochrony zdrowia - podstawowe uwarunkowania,
  • uwarunkowania prawne przekształceń w podmiocie leczniczym,
  • zarządzanie finansami w podmiocie leczniczym,
  • podstawy zarządzania strategicznego w podmiotach leczniczych,
  • instrumenty zarządzania podmiotem leczniczym - zarządzanie operacyjne,
  • zarządzanie podmiotami leczniczymi - kompetencje miękkie.

Studia podyplomowe trwają dwa semestry, a program łącznie przewiduje 220 godzin dydaktycznych, w tym 40 godzin w formie e-learningu oraz jednodniową wizytę studyjną.

I edycja studiów podyplomowych - październik 2012

II edycja studiów podyplomowych - luty 2013

III edycja studiów podyplomowych - październik 2013

Osoby odpowiedzialne za projekt: prof. zw. dr hab. Krystyna Lisiecka, prof. UE dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, dr Jolanta Bernais

Czas trwania projektu: 2 lata

Informacje o projekcie

 

Kierunek unikatowy ANALITYKA GOSPODARCZA

Projekt realizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.


Motorem do utworzenia kierunku Analityka Gospodarcza była dzisiejsza gospodarka, która staje się wyzwaniem dla kadr przedsiębiorstw. Obecnie każda jej dziedzina wymaga stosowania narzędzi wykorzystywanych do analiz procesów gospodarczych, w związku z czym wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów tej branży.


Barierą dla maturzystów w podejmowaniu studiów matematycznych jest niski poziom nauczania przedmiotów ścisłych w szkołach oraz przekonanie, że matematyka to bardzo trudna nauka a studia nieciekawe.


Przyszli studenci oczekują, ze uczelnie wyjdą naprzeciw w pokonywaniu barier a dzięki temu znajdą oni ciekawą i dobrze płatną pracę a pracodawcy odpowiednich fachowców przeszkolonych praktycznie i teoretycznie.


Wychodząc naprzeciw studentom przygotowano kurs wyrównawczy. Działalność Koła Naukowego oraz staże pomogą w zdobyciu doświadczenia zawodowego i kompetencji zgodnie z potrzebami rynku pracy. Program stypendialny z kolei stworzy możliwość zdobycia przez najlepszych studentów stypendiów w wysokości do 1000 zł miesięcznie.


Projekt jest realizowany w okresie od 01 sierpnia 2012r. do 31 października 2015r.

Informacje o projekcie