Dział Finansowo-Księgowy

Dział Finansowo-Księgowy jest jednostką w pionie Kanclerza podległą Zastępcy Kanclerza ds. Ekonomicznych – Kwestor. Do głównych zadań tej jednostki należy przede wszystkim opracowanie, aktualizacja i przechowywanie zasad polityki rachunkowości oraz wszelkiej innej dokumentacji, której obowiązek posiadania i wykorzystania wynika z przepisów prawa, a także organizacja obiegu dokumentów finansowo-księgowych Uniwersytetu. Dział Finansowo-Księgowy przygotowuje również sprawozdania finansowe oraz dokumentację dla potrzeb ich badania przez biegłego rewidenta.

Organizuje obrót gotówkowy i prowadzi obsługę kasową, a także rozlicza podatek dochodowy od osób prawnych. Odpowiada również między innymi za przyjmowanie faktur i innych dokumentów finansowych, kontrolę formalno-rachunkową dokumentów oraz rozliczanie delegacji krajowych, ryczałtów samochodowych, zaliczek oraz telefonów organizacji studenckich.