ZARZĄDZENIE REKTORA W SPRAWIE WYSOKOŚCI STYPENDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Zarządzenie dotyczące ustalenia granicy punktowej, od której przyznawane są stypendia Rektora dla najlepszych studentów na kierunku Logistyka na Wydziale Ekonomii w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

Pomoc materialna dla studentów

 

Terminy składania wniosków o stypendia
w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017
dla studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia
kierunku logistyka na Wydziale Ekonomii

 

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów wraz z kompletem dokumentów należy złożyć

od 13 lutego do 17 marca


Wnioski o  zapomogę wraz z kompletem dokumentów należy złożyć od 13 lutego. Wnioski o zapomogę można składać w każdym czasie roku akademickiego w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do otrzymania zapomogi.

 

 

Terminy składania wniosków o stypendia w roku akademickim 2016/2017

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wraz z kompletem dokumentów należy złożyć:

- od 12 września do 5 października – studenci pierwszego roku studiów
- od 12 września do 28 września – studenci wyższych lat studiów

Wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów wraz z kompletem dokumentów należy złożyć od 12 września do 14 października.

Wnioski o  zapomogę wraz z kompletem dokumentów należy złożyć od 12 września. Wnioski można składać w trakcie trwania roku akademickiego w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do otrzymania zapomogi.


W przypadku złożenia wniosku o stypendium socjalne po terminie wymienionym w ogłoszeniu, okres za który jest wypłacane stypendium ulegnie skróceniu i będzie liczony od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek.

 

Regulamin dotyczący przyznawania pomocy materialnej w roku akademickim 2016/2017 znajduje się w zakładce "dokumenty do pobrania"

Dochód uprawniający studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2016/2017 ustalono w wysokości 900 zł netto.


Wnioski o przyznanie stypendiów na rok akademicki 2016/2017 dostępne są w zakładce "dokumenty do pobrania"


Możliwość ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej mają studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.


Formy pomocy materialnej

  • stypendium socjalne,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  • zapomogi,
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.


Wyżej wymienione formy pomocy materialnej nie przysługują studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów studiuje na drugim lub kolejnym kierunku studiów, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów I stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Zgodnie z tym przepisem pomoc materialna nie przysługuje studentom, którzy ukończyli już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym albo studentom, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia.


Student studiujący jednocześnie na kilku kierunkach może otrzymać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.


Student studiów pierwszego i drugiego stopnia, który kończy studia otrzymuje przyznane świadczenia pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogi) do miesiąca, w którym zdał egzamin dyplomowy (nie dłużej niż przez okres 10 miesięcy w roku akademickim, tj. do 31 lipca).

Dochód uprawniający studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2016/2017 ustalono w wysokości 900 zł netto.


O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student, który zaliczył rok studiów zgodnie z obowiązującym programem kształcenia w danym roku akademickim oraz posiada co najmniej jedno z poniższych osiągnięć uzyskanych w poprzednim roku akademickim,


1) uzyskał średnią ocen z przedmiotów przewidzianych w programie kształcenia, wymaganych na danym roku i kierunku, nie niższą niż 4,10,


2) uzyskał osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe (patrz regulamin str.7 - zakładka dokumenty do pobrania)

O stypendium rektora dla najlepszych studentów mogą ubiegać się również absolwenci posiadający tytuł licencjata innych Uczelni niż Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na podstawie złożonego wniosku (zał. 4 i zał. 5 - dokumenty do pobrania) o ile spełnią co najmniej jeden z ww. warunków.
Patrz: Regulamin (zakładka: dokumenty do pobrania)

Stypendium socjalne

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, uwzględnia się dochody osiągane przez:

a) studenta,

b) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada  w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w pkt 1 lit.c:

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

a) ukończył 26. rok życia,

b) pozostaje w związku małżeńskim,

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w pkt 1 lit.b,

d) osiągnął pełnoletniość, przebywając w pieczy zastępczej, lub

2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a) i b), jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust.1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, (tj. 792,35 zł, od listopada 2015r. - 923,45 zł)

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

 

 

Dochód z gospodarstwa rolnego

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 23 września 2016 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.      

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015 r.  1975 zł.

Informacja o posiadanym numerze rachunku

UWAGA!!! Osoby, które będą uprawnione do otrzymania stypendium i nie składały jeszcze swojego numeru rachunku, będą zobowiązane do podania swojego numeru rachunku (ROR), na który będzie przelewane stypendium:


osobiście u pracownika zajmującego się pomocą materialną na wydziale studenta (Dziekanat - pomoc materialna).


lub osobiście w Dziale Windykacji i Rozliczeń ze Studentami - Pani Sylwia Buła, Pani Martyna Tomaszczyk (ul. Koszarowa 6a, Budynek N, pok. 49 F) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 11.00,
tel. 32 257 7653 dołączając załącznik nr 7- Informacja o numerze rachunku bankowego
(legitymację studencką do wglądu)


lub za pośrednictwem poczty na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami (Pani Sylwia Buła, Pani Martyna Tomaszczyk)
ul. 1-go Maja 50
40 - 287 Katowice
dołączając:
kserokopię pierwszej strony legitymacji lub indeksu, wyciąg bankowy bez szczegółowych transakcji lub informację z banku potwierdzającą posiadanie podanego numeru rachunku,

Zał. 7 Informacja o numerze rachunku bankowego

Odwołanie od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej

Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi przyznają Wydziałowe Komisje Stypendialne, a stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznaje Odwoławcza Komisja Stypendialna.

Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, a od decyzji Odwoławczej Komisji Stypendialnej dotyczących stypendium rektora dla najlepszych studentów przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie powinno być napisane na komputerze.

Odwołanie od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składa się w Biurze Dydaktyki (bud. L, pok. 16, ul. 1 Maja 47, 40-287 Katowice). Proszę dołączyć ksero decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej.


Wniosek o ponowne przeliczenie stypendium socjalnego/stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
składa się w swoim dziekanacie, u osoby zajmującej się pomocą materialną (zakładka: dokumenty do pobrania).