Związek Nauczycielstwa Polskiego

Związek Nauczycielstwa  Pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego  w Katowicach jest kontynuatorem powołanego ponad 100 lat temu – Związku Nauczycielstwa Polskiego.    W świetle zapisów  Statutu  główne cele związku to: ochrona praw pracowniczych, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, wsparcie członków - w przypadku ich trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej oraz  działania o charakterze  kulturalno-turystycznym.

Jako związek zawodowy staramy się realizować wyznaczone cele (zgodnie z przysługującymi nam prawami), choć wyzwaniem dla nas jako pracowników wyższej uczelni byłoby takie działanie, do którego zachęcał Marszałek Józef Piłsudski: „Odradzać dusze ludzkie, zmienić człowieka, zrobić go lepszym, zrobić go potężniejszym i silniejszym, to jest wasze zadanie”(III Zjazd ZNP – 1921 r.)

Aktualności

Informacja o zasadach reprezentowania pracowników i członków Związku oraz zadaniach i funkcjach Państwowej Inspekcji Pracy

Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DZ.U. Dz. U. z 2015 r. poz. 1881.) Art. 7. stanowi: 1. W zakresie praw i interesów zbiorowych związki zawodowe reprezentują wszystkich pracowników, niezależnie od ich... [Więcej]


Odpowiedź Zarządu ZNP Pracowników UE na przesłaną do Rady SzWiN ZNP skargę na działalność uczelnianej organizacji ZNP w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

W związku z otrzymaną z Rady SzWiN ZNP informacją o przesłanej do niej skardze pracowników UE na temat zaangażowania uczelnianej organizacji ZNP, a raczej jego braku, czujemy się w obowiązku przedstawić naszą odpowiedź, w której znajdzie się... [Więcej]


W dniu 22 maja 2014 roku odbyło się Walne Zebraniu Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, na którym zostały wybrane nowe władze związku:  [Więcej]