Związek Nauczycielstwa Polskiego

Związek Nauczycielstwa  Pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego  w Katowicach jest kontynuatorem powołanego ponad 100 lat temu – Związku Nauczycielstwa Polskiego.    W świetle zapisów  Statutu  główne cele związku to: ochrona praw pracowniczych, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, wsparcie członków - w przypadku ich trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej oraz  działania o charakterze  kulturalno-turystycznym.

Jako związek zawodowy staramy się realizować wyznaczone cele (zgodnie z przysługującymi nam prawami), choć wyzwaniem dla nas jako pracowników wyższej uczelni byłoby takie działanie, do którego zachęcał Marszałek Józef Piłsudski: „Odradzać dusze ludzkie, zmienić człowieka, zrobić go lepszym, zrobić go potężniejszym i silniejszym, to jest wasze zadanie”(III Zjazd ZNP – 1921 r.)

Aktualności

Prośba ZNP skierowana do Jego Magnificencji Rektora o przesunięcia terminu złożenia opinii w sprawie Zasad polityki kadrowej

 Zwracamy się z o przesunięcie dyskusji nad Zasadami polityki kadrowej, przygotowanymi przez Władze Uniwersytetu, na posiedzenie Senatu w lutym, co pozwoli nam wypracować wspólne stanowisko uczelnianych związków wobec proponowanego dokumentu.... [Więcej]


„Szlakiem Polskiego Renesansu”

W dniach 2-4 września 2016 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego  zorganizował wycieczkę  „Szlakiem Polskiego Renesansu” dla członków naszego związki, ich rodzin oraz pracowników naszej Uczelni. Przypomnieniem tych ciekawych chwil są... [Więcej]


W dniu 22 maja 2014 roku odbyło się Walne Zebraniu Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, na którym zostały wybrane nowe władze związku:  [Więcej]