Konkurs "Student - Wynalazca" 2011/2012


Zapraszamy do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Student - Wynalazca", organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską w ramach projektu pt. "Systemowe wsparcie wynalazczości studenckiej" - program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".

Konkurs adresowany jest do studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz absolwentów, którzy w trakcie studiów dokonali samodzielnie lub wspólnie wynalazku lub wzoru użytkowego i zgłosili go do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą, albo w trakcie studiów uzyskali prawo wyłączne na wynalazek lub wzór użytkowy, którego są twórcami/współtwórcami.

Komisja konkursowa oceniająca zgłoszone rozwiązania przyzna trzy nagrody główne oraz wyróżnienia. Laureaci nagród głównych Konkursu wezmą udział w 40. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, która odbędzie się w Genewie w dniach 18-22 kwietnia 2012 r. Sfinansowane zostaną zarówno koszty stoiska wystawienniczego, jak również podróży i pobytu Twórców w Genewie.

Zasady konkursu oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć tutaj.