Laureaci InterStar 2015

 

dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek

Wydział Zarządzania

Katedra Teorii Zarządzania (wcześniej Katedra Turystyki)

 


Dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek - od 2.10.2017 r. pełniła funkcję p.o. kierownika Katedry Teorii Zarządzania, zaś od 1 października 2018 r. jest kierownikiem tej katedry. Specjalizuje się w problematyce ekonomiki turystyki, relacji międzyorganizacyjnych, w szczególności współpracy i koopetycji oraz zarządzania rozwojem turystyki na poziomie lokalnym i regionalnym. Istotnym elementem jej zainteresowań naukowych jest także metodyka badań jakościowych oraz wykorzystanie analizy sieci społecznych (Social Network Analysis) w ramach łączenia podejścia ilościowego i jakościowego. Jest autorką blisko 70 prac naukowych, w tym dwóch własnych monografii, 7 artykułów z tzw. „listy filadelfijskiej” oraz kilkunastu rozdziałów w monografiach polskich i zagranicznych (w tym m.in. w prestiżowych zagranicznych wydawnictwach takich jak np. Palgrave Macmillan, Routledge, SAGE Publications). Swoje referaty wygłaszała podczas kilkudziesięciu konferencji krajowych i międzynarodowych. Laureatka nagród krajowych i międzynarodowych za pracę naukową, w tym nagrody Komitetu Regionów Unii Europejskiej za pracę doktorską obronioną w roku 2010, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (edycja w roku 2016) oraz nagród i wyróżnień za najlepszy artykuł wygłoszony podczas konferencji krajowych i zagranicznych. Jako recenzent w czasopismach z listy JCR w latach 2017-2018 kilkakrotnie uzyskała status „Outstanding Reviewer” oraz „Recognized Reviewer”. Jest kierownikiem i członkiem polskich oraz międzynarodowych zespołów badawczych, realizujących projekty badawcze finansowane przez NCN, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet w Innsbrucku i Urząd Miasta Poznania. Jest członkiem European Academy of Management, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Międzynarodowej Wspólnoty Naukowo-Badawczej CENA.

 dr Sebastian Twaróg

Wydział Zarządzania

Katedra Logistyki Społecznej

 

Dr Sebastian Twaróg – adiunkt w Katedrze Logistyki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukończył Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach w 2009 r., zaś w 2012 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na podstawie nowatorskiej rozprawy nt.: Logistyczne aspekty zarządzania łańcuchami dostaw krwi w Polsce, za którą uzyskał nagrodę indywidualną II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest autorem i współautorem 55 publikacji w języku polskim i angielskim. Swoje prace prezentował na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych. Uczestniczył w stażach zagranicznych w Niemczech, Palestynie, Rosji, Szwecji.