Historia UE Katowice

Najważniejsze daty

 • 3 grudnia 1936 – formalne zaistnienie prywatnego Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych

 • 11 stycznia 1937 – Początek nauczania na Wydziale Organizacji Przemysłowej

 • 1938/1939 – uruchomienie kształcenia na Wydziale Administracji Publicznej (Pierwszą siedzibą Uczelni w latach 1936-1946 były pomieszczenia gmachu Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych)

 • 1 września 1939 – wybuch wojny i okupacja wymusza zaprzestanie funkcjonowania Studium

 • 18 lutego 1945 – wznowienie działalności Uczelni; nauczanie na obydwu Wydziałach

 • 1945/1946 – nauczanie na obydwu Wydziałach przy rekordowej wtedy rekrutacji (ponad 650 słuchaczy)

 • 29 września 1946 – inauguracja XI. roku akademickiego w nowej siedzibie (dwa własne obiekty: były ratusz gminy Bogucice-Zawodzie – obecny Rektorat oraz szkoła powszechna przy ul. Bogucickiej 3 obecny budynek "A") połączona z obchodami 10-lecia istnienia uczelni

 • 1946-1948 uruchomienie na zlecenie Ministra Przemysłu i Handlu rocznego Centralnego Studium Kontroli Ekonomicznej

 • 1948 – uruchomienie Wydziału Handlowego

 • 1949 – upaństwowienie Studium i zmiana nazwy na Państwową Wyższą Szkołę Administracji Gospodarczej; Wydział Administracji Publicznej postawiony w stan likwidacji

 • 1950 – przekształcenie w Wyższą Szkołę Ekonomiczną i unifikacja programów studiów; zaprzestanie kształcenia na Wydziale Handlowym; odgórne przeniesienie słuchaczy na utworzony Wydział Finansów i Rachunkowości (funkcjonował do 1958 roku); Wydział Organizacji Przemysłowej przemianowano na Wydział Planowania Przemysłu.

 • 1952/1953 – uzyskanie prawa nadawania absolwentom Uczelni stopni magisterskich

 • 1958-1968 – Uczelnia posiada strukturę jednowydziałową (Wydział Przemysłu), prowadząc kształcenie w trybie stacjonarnym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym; utworzono sieć punktów konsultacyjnych w Opolu, Bielsku (1966 – Bielski Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny), Częstochowie i Rybniku.

 • 1960 – Wydział Przemysłu otrzymuje prawo nadawania stopnia doktora

 • 1968 – utworzenie Wydziału Handlu i Ekonomiki Żywienia

 • 1969 - Wydział Przemysłu otrzymuje prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

 • 1972 – nadanie Wyższej Szkole Ekonomicznej imienia Karola Adamieckiego, wybitnego inżyniera i ekonomisty, uczonego i działacza, polskiego współtwórcy nauki organizacji i kierownictwa

 • 1974 – przemianowanie WSE na Akademię Ekonomiczną; przekształcenie Wydziału Handlu i Ekonomiki Żywienia w Wydział Handlu, Transportu i Usług

 • 1979 – Wydział Handlu, Transportu i Usług otrzymuje prawo nadawania stopnia doktora ekonomii

 • Lata 70. i 80. – powstanie kompleksu nowych obiektów tworzących centrum akademickie (bud.: B, D, E, C, F)

 • 1987 – obchody 50-lecia uczelni

 • 1991 – Wydział Handlu, Transportu i Usług otrzymuje prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

 • 1992 – w miejsce Wydziału Przemysłu powołano Wydział Zarządzania, a w miejsce Wydziału Handlu, Transportu i Usług - Wydział Ekonomii

 • 11 października 1994 – zakup budynku przy ul. Pułaskiego 25 - budynek "P" (23 listopada 1999 – kupno niezabudowanych działek); oficjalne otwarcie obiektu – grudzień 1999

 • Październik 1998 - Zespół Pałacowo-Parkowy w Młoszowej zostaje przekazany Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach

 • 2002 – utworzenie Wydziału Finansów i Ubezpieczeń; rozpoczęcie kształcenia w Rybnickim Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym

 • 26 sierpnia 2005 – Skarb Państwa przekazuje Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach budynek przy ul. ks. bpa St. Adamskiego 7 - budynek "N" (październik 2005 – pierwsze zajęcia dydaktyczne w obiekcie)

 • 2009 – utworzenie Wydziału Informatyki i Komunikacji

 • 2010 – otrzymanie przez Wydział Informatyki i Komunikacji uprawnienia do nadawania stopnia doktora

 • 1 października 2010 – na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku Uczelni nadano nazwę: "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach"

 • 27 września 2012 – otwarcie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA) – wspólnej biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego

 • 9 stycznia 2014 – uroczyste otwarcie Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 • 21 października 2015 – pierwsza inauguracja roku akademickiego na nowym Wydziale Biznesu Finansów i Administracji