Przejdź do menu Przejdź do treści

Zadania Biura Gospodarki Majątkiem

Do podstawowych zadań Biura Gospodarki Majątkiem należy zarządzanie oraz administrowanie nieruchomościami Uniwersytetu, utrzymanie sprawności eksploatacyjnej budynków.

W szczególności do zadań biura należy:

a) w zakresie zarządzania nieruchomościami,

 • opracowywanie planów zarządzania nieruchomościami,
 • współpraca w tworzeniu programów użytkowych nowych obiektów,
 • prowadzenie ewidencji gruntów, nieruchomości i budynków, sporządzanie zestawień dla potrzeb prawno – ewidencyjnych i bieżących, współpraca w zakresie kompletowania dokumentacji posiadanych przez Uniwersytet nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem obiektów do eksploatacji (przekazywanych po zakończeniu inwestycji lub w formie dzierżawy, użyczenia),
 • ustalanie propozycji lokalizacji jednostek organizacyjnych, organizacji studenckich itp.,
 • udostępnianie pomieszczeń i terenów podmiotom zewnętrznym oraz pozyskiwanie pomieszczeń dydaktycznych od podmiotów zewnętrznych, 
 • sporządzanie i ewidencjonowanie umów najmu nieruchomości, lokali i innych pomieszczeń użytkowych, jak również wynajmowanych przez Uniwersytet,
 • przekazywanie do Działu Finansowo – Księgowego danych niezbędnych do obciążania najemców
 • przygotowanie danych koniecznych do ustalenia wysokości opłat podatku od nieruchomości,

b) w zakresie administrowania obiektami oraz ich bieżącej eksploatacji:

 • opracowywanie planów działań mających na celu zapewnienie ochrony budynkom i bezpieczeństwa ich użytkownikom, w tym okresowych przeglądów technicznych,
 • zapewnienie ochrony obiektów, w tym:
 • zapewnienie całodobowego dozoru wszystkich obiektów Uniwersytetu, organizowanie i kontrolowanie zabezpieczenia obiektów i pomieszczeń oraz pracy strażników ochrony mienia, zapewnienie odpowiedniego wyposażenia portierni i stróżówek,
 • nadzór nad funkcjonowaniem wyspecjalizowanych służb ochrony budynków i terenów,
 • monitorowanie sprawności elektronicznych systemów dozoru i alarmowania,
 • zgłaszanie i prowadzenie spraw związanych z kradzieżami mienia,
 • utrzymywanie drożności ciągów komunikacyjnych (zewnętrznych i wewnętrznych) eliminującej powstawanie zagrożeń pożarowych i bezpieczeństwa pracy,
 • wyposażanie pomieszczeń w urządzenia, sprzęt przeciwpożarowy, bieżąca kontrola stanu wyposażenia zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa ppoż w porozumieniu z inspektorem ppoż. ,
 • zlecanie przeglądów kominiarskich,
 • organizacja służb utrzymania czystości w sposób zapewniający odpowiedni stan sanitarny budynków i terenów,
 • zapewnienie dostawy mediów,
 • kontrola zużycia mediów,
 • przygotowanie Uniwersytetu do pracy w warunkach szczególnych (np. zimowych, zagrożenia powodziowego itp.),
 • zgłaszanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych, udział w odbiorach technicznych robót,
 • prowadzenie książek obiektów budowlanych,
 • określanie potrzeb związanych z wyposażeniem pomieszczeń dydaktycznych w meble i urządzenia oraz pozostałych pomieszczeń w sprzęt gospodarczy i meble,
 • zlecanie bieżących napraw i konserwacji sprzętu biurowego i urządzeń gospodarczych, będących w dyspozycji jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,
 • opracowywanie danych do kalkulacji kosztów eksploatacyjnych poszczególnych obiektów (pomieszczeń),
 • prowadzenie ewidencji składników majątkowych Uniwersytetu w pomieszczeniach ogólnodostępnych i innych niebędących w posiadaniu określonych jednostek organizacyjnych (wraz z ich oznakowaniem),
 • przygotowywanie pomieszczeń na konferencje, zjazdy i inne uroczystości organizowanie przez Uniwersytet,
 • prowadzenie magazynu uroczystych strojów akademickich, konserwowanie tóg i wydawanie ich na imprezy uczelniane.
Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3