Nabór wniosków w programie „Doskonała nauka”

Wnioski w programie „Doskonała nauka” mogą składać podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki. Nabór trwa do 18 marca br. Zachęcamy do udziału.

Informacje o programie „Doskonała nauka”

Program „Doskonała nauka” podzielony jest na dwa moduły:

 • „Wsparcie konferencji naukowych” –  organizacja konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych,
 • „Wsparcie monografii naukowych” – wydawanie monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki.

Warunki udziału w programie:

 • łączny okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy,
 • wyłączenie finansowania z innych środków pochodzących z budżetu państwa,
 • koszty pośrednie w wysokości nie większej niż 10% kosztów bezpośrednich realizacji projektu.

Celem programu jest prezentacja osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, przez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych.

Finansowanie projektu

Wysokość środków finansowych w ramach każdego modułów wynosi:

 • „Wsparcie konferencji naukowych” – od 20 000 zł do 400 000 zł,
 • „Wsparcie monografii naukowych” – od 15 000 zł do 80 000 zł, przy czym nie może ono przekroczyć 90% kosztów realizacji projektu. 

Podmioty uprawnione do udziału w naborze

Nabór jest skierowany do następujących jednostek:

 • uczelnie,
 • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 • instytuty badawcze,
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Centrum Łukasiewicz,
 • instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 • Polska Akademia Umiejętności,
 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
 • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),
 • inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki dla których przyznanie środków finansowych w ramach programu nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Informacje dodatkowe

Informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji, tel.: (22) 52 92 341, (22) 52-92-354, (22) 50-17-145, (22) 52-92-352, (22) 52-92-751, e-mail: sekretariat.bpm@mein.gov.pl oraz na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki