Komisja ds. Etyki Badań Naukowych z Udziałem Człowieka

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych z Udziałem Człowieka została powołana na mocy Zarządzenia z dnia 21 kwietnia 2022 r. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Pierwsza kadencja Komisji trwa do 31 grudnia 2024 roku.

Zadaniem Komisji jest opiniowanie na wniosek zainteresowanego pracownika lub doktoranta projektów badań naukowych z udziałem człowieka poprzez sprawdzenie zgodności projektu badań z Kodeksem Etyki Uniwersytetu w celu promowania standardów rzetelności naukowej oraz wartości, na których oparta jest misja Uniwersytetu.

Komisja składa coroczne sprawozdanie prorektorowi właściwemu do spraw nauki, w terminie do dnia 31 stycznia za pośrednictwem przewodniczącego Komisji ds. Etyki, po uprzednim zaopiniowaniu przez Komisję ds. Etyki. 

Nad przestrzeganiem regulaminu Komisji nadzór sprawuje przewodniczący Komisji ds. Etyki.