Komisja ds. oceny ryzyka realizacji projektów

Komisja jest organem opiniodawczym Rektora. Powoływana jest na okres kadencji władz Uczelni.