Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacja wstępna

Tryb i zasady organizacji konferencji naukowych reguluje Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach numer 117/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. (załącznik nr 1) oraz 7/17 z dnia 02 lutego 2017 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora:

 • nadzór nad prawidłową organizacją i przebiegiem konferencji naukowej sprawuje organizator konferencji;
 • konferencje samofinansują się (w uzasadnionych przypadkach konferencje mogą być dofinansowane ze środków dotacji na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału);\
 • organizator konferencji odpowiedzialny jest za finansowanie i prawidłowe rozliczenie konferencji naukowej we współpracy z Biurem Doskonałości Naukowej.

Za konferencję międzynarodową uznaje się konferencję, w której co najmniej 1/3 czynnych uczestników prezentujących referaty reprezentuje zagraniczne ośrodki naukowe. Czynnym uczestnikiem konferencji jest osoba, która uczestniczy w konferencji, prezentuje swój referat oraz jest ujęta w programie konferencji.

Biuro Doskonałości Naukowej jako jednostka realizująca wspiera Organizatorów konferencji w zakresie:

 • przygotowania wstępnego kosztorysu konferencji;
 • włączenia konferencji do planu rzeczowo-finansowego Uczelni;
 • włączenia konferencji do planu Biura Zamówień Publicznych;
 • wsparcia w zakresie przygotowywania umów zawieranych pomiędzy Uczelnią a podmiotami zewnętrznymi (np. firmą cateringową, hotelem, sponsorem itp.);
 • konsultacji z Działem Finansowo-Księgowym w kwestiach podatkowych oraz zebrania wymaganych podpisów;
 • przygotowania umów cywilno-prawnych związanych z organizacją konferencji;
 • kontroli zgodności dokumentów finansowych związanych z konferencją z jej kosztorysem;
 • opisu dokumentów finansowych;
 • kontroli merytorycznej dokumentów finansowych, dla których BDN jest jednostką realizującą
 • prowadzenia bieżącej ewidencji przychodów i wydatków konferencji;
 • uzgodnienia z Działem Finansowo-Księgowym zgodności księgowań przychodów i kosztów konferencji po jej zakończeniu;
 • pomocy w przygotowaniu końcowego rozliczenia konferencji. 

Mając na względzie uporządkowanie kwestii dotyczących wpłat za udział w konferencjach o charakterze naukowym, Dział Finansowo-Księgowy wyodrębnił z dniem 16-02-2017 r. rachunek bankowy służący wyłącznie do obsługi przedmiotowych transakcji:

wpłaty w PLN:

59 1050 1214 1000 0022 9625 8706

wpłaty w EUR:

IBAN: PL 70 1050 1214 1000 0023 3448 5238, Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW

Uwaga techniczna: w przypadku uczestnictwa pracowników UE w konferencjach organizowanych przez UE nie dokonuje się przelewów pomiędzy rachunkami bankowymi Uczelni, a jedynie przeksięgowań na jej kontach w systemie księgowym.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3