Przejdź do menu Przejdź do treści

Konkurs Beyond Barriers na interdyscyplinarne projekty badawcze

II Edycja

Dla kogo

Zespół badawczy:

 1. w skład zespołu mogą wchodzić wyłącznie pracownicy zatrudnieni w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy;
 2. zespół powinien składać się z co najmniej pięciu osób o zróżnicowanym doświadczeniu i dorobku naukowym;
 3. w składzie zespołu muszą się znaleźć pracownicy z co najmniej dwóch katedr;
 4. co najwyżej 40% składu zespołu mogą stanowić osoby, które w 2022 roku uzyskały grant rektorski;
 5. pracownik może być kierownikiem lub członkiem zespołu realizującego tylko jeden projekt interdyscyplinarny w tym samym czasie

Tematyka konkursu

Tematyka proponowanego projektu musi obejmować problematykę mieszczącą się jednocześnie w co najmniej dwóch dyscyplinach naukowych.

Warunki konkursu

 • okres realizacji maksymalnie 24 miesiące.
 • maksymalna wysokość finansowania pojedynczego projektu w okresie realizacji wynosi 40 tys. zł.
 • całkowity budżet bieżącej edycji konkursu wynosi 80 tys. zł.
 • końcowym rezultatem projektu mają być :

        1) Publikacje:

             - w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach konferencyjnych, których
               wartość punktowa zgodnie z wykazem, o którym mowa w pkt 7, wynosi nie mniej niż 100,
             - monografie wydane przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie wydawnictw poziomu II
               sporządzonym i udostępnionym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i
               nauki, obowiązującym dla roku opublikowania pracy, a także rozdziały w tych monografiach.

         2) Wniosek o finansowanie projektu badawczego w oparciu o wyniki badania złożony w
             zewnętrznej instytucji badawczej.

Harmonogram

 • termin składania wniosków konkursowych: 14 kwietnia 2023 r.
 • termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 kwietnia 2023 r.
 • planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 1 maja 2023 r.

Wnioski należy składać w formie elektronicznej w formacie pdf. na adres: katarzyna.goralczyk@ue.katowice.pl

Informacji związanych z konkursem udziela Biuro Doskonałości Naukowej: Pani Katarzyna Góralczyk, tel. 32 257 7384, katarzyna.goralczyk@ue.katowice.pl

Wykaz dokumentów:

I Edycja

Jakie projekty można zgłosić?

Mogą być w nim zgłaszane projekty, które będą realizowane przez zespoły składające się z pracowników realizujących badania w co najmniej dwóch dyscyplinach naukowych. Kluczowe jest to, aby realizacja tego typu przedsięwzięć stała się okazją do integracji aktywności naukowej wokół ważnych i aktualnych tematów, wykraczających poza ramy jednej dyscypliny naukowej.

Warunki konkursu

Warunki konkursu zostały tak skonstruowane, by zachęcały osoby o dużym dorobku do współpracy z pracownikami, którzy jak dotąd nie mają dużego doświadczenia w publikowaniu prac naukowych w najwyżej punktowanych czasopismach. Co najmniej 60% składu zespołu powinny stanowić zatem osoby, które w roku 2020 nie zostały wyróżnione grantami rektorskimi. Obowiązujące aktualnie zasady ewaluacji jakości działalności naukowej premiują te ośrodki, w których wszyscy pracownicy zaangażowani w działalność badawczą systematycznie poprawiają swoje wyniki publikacyjne. Współpraca z osobami posiadającymi już duże osiągnięcia pozwoli mniej doświadczonym pracownikom na uzyskanie umiejętności, które w dalszej perspektywie zaowocują coraz lepiej ocenianymi pracami naukowymi.

Finansowanie projektów

Projekty zakwalifikowane do realizacji będą miały zapewnione finansowanie na wnioskowanym poziomie przez cały okres ich realizacji (maksymalnie 24 miesiące). W pierwszej edycji, którą właśnie uruchamiamy, będą one finansowane z subwencji przyznanej Uniwersytetowi. Z tego względu środki finansowe będą przekazywane w transzach na kolejne lata kalendarzowe, w których projekty będą realizowane. Z uwagi na ograniczenia związane z rozliczaniem subwencji, środki przyznane na dany rok kalendarzowe będą musiały być wykorzystane w tym właśnie roku. Planowane jest, aby w kolejnych edycjach projekty były zasilane również z innych źródeł, co pozwoli na większą elastyczność w tym zakresie.

Ogłoszenie

 • Całkowity budżet konkursu: 30 tys. zł.
 • Maksymalna wysokość finansowania pojedynczego projektu: 30 tys. zł.
 • Termin składania wniosków konkursowych: 15 czerwca 2021 r.
 • Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 czerwca 2021 r.
 • Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 1 lipca 2021 r.
 • Wnioski należy składać w formie elektronicznej na adres: katarzyna.goralczyk@ue.katowice.pl
 • Prosimy o nadsyłanie dokumentów w formacie .pdf.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca