Wyniki konkursu


Szanowni Państwo,

ogłaszamy wyniki I edycji konkursu na Międzyuczelniane Granty Badawcze SGH-UEW-UEK-UEP-UEKat, w którym decyzją Międzyuczelnianej Komisji Naukowej finansowanie otrzymuje 5 międzyuczelnianych zespołów, spośród 30 złożonych wniosków.

Grant na realizację badania naukowego przyznano następującym zespołom:

1. Tytuł: Wykorzystanie metod uczenia maszynowego w estymacji premii za ryzyko na globalnych rynkach akcji

Zespół w składzie:

 • dr hab. Adam Zaremba – UEP – Kierownik badania naukowego
 • prof. dr hab. Adam Szyszka – SGH
 • dr Aleksander Mercik – UEW
 • dr Przemysław Konieczka – SGH
 • dr Szymon Okoń – SGH
 • mgr Daniel Ciuprak – Szkoła Doktorska UEW
 • mgr Łukasz Kołodziejczyk – Szkoła Doktorska SGH
 • mgr Tomasz Kaczmarek – Szkoła Doktorska UEP

2. Tytuł: Projektowanie innowacyjnych produktów żywnościowych w procesie zrównoważonej metody ograniczania odpadów przetwórstwa owoców

Zespół w składzie:

 • dr hab. Alfred Błaszczyk, prof. UEP – Kierownik badania naukowego
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos – UEW
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Popek – UEK
 • dr hab. Justyna Syguła-Cholewińska – UEK
 • dr hab. Tomasz Sawoszczuk – UEK
 • dr hab. inż. Bogdan Pachołek – UEP
 • dr Agnieszka Piekara – UEW
 • dr inż. Sylwia Sady – UEP

3. Tytuł: Zmiany otwartości gospodarek w dobie ogólnoświatowych kryzysów ekonomicznych oraz ich konsekwencje mezo- i makroekonomiczne

Zespół w składzie:

 • dr Marta Wajda-Lichy – UEK – Kierownik badania naukowego
 • dr hab. Jan  Acedański – UEKat
 • dr hab. Marek A. Dąbrowski – UEK
 • dr hab. Łukasz Jabłoński – UEK
 • dr Anna Matysek-Jędrych – UEP
 • dr hab. Katarzyna Mroczek-Dąbrowska – UEP
 • dr hab. Julia Włodarczyk – UEKat
 • mgr Martyna Bieleń – Szkoła Doktorska UEKat

4. Tytuł: Sektor LendTech i zjawisko wykluczenia kredytowego w dobie zrównoważonych finansów – zależności, konsekwencje, rekomendacje

Zespół w składzie:

 • dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP – Kierownik badania naukowego
 • dr hab. Małgorzata Solarz, prof. UEW
 • dr Anna Warchlewska – UEP
 • mgr Filip Kliber – UEP
 • dr hab. Paweł Niedziółka, prof. SGH
 • dr Łukasz Gębski – SGH
 • dr Ewa Cichowicz – SGH
 • mgr Jakub Kubiczek – Szkoła Doktorska UEKat

5. Tytuł: Innowacyjność przedsiębiorstw społecznych w warunkach gospodarki 4.0 – determinanty, znaczenie, wyzwania

Zespół w składzie:

 • dr hab. Paweł Mikołajczak, prof. UEP – Kierownik badania naukowego
 • dr hab. Izabella Steinerowska-Streb – UEKat
 • dr Norbert Laurisz – UEK
 • dr Agnieszka Pacut – UEK
 • dr Martyna Wronka-Pośpiech – UEKat
 • dr Agnieszka Żur – UEK

Lista rankingowa pozostałych projektów (kolejność według liczby uzyskanych punktów):

6. Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie rynków finansowych

7. Znaczenie przywództwa w budowaniu odporności organizacyjnej. Perspektywa przedsiębiorstw sektora energetycznego

8. Wykorzystanie uczenia maszynowego w zarządzaniu jakością usług hotelarskich

9. Green Airports. Proekologiczne działania portów lotniczych w Europie - istota, uwarunkowania i znaczenie

10. Wielowymiarowa analiza zróżnicowania krajów i regionów Unii Europejskiej w erze starzenia się populacji

11. Model dojrzałości zarządzania ryzykiem zrównoważonego rozwoju. Od indeksu ryzyka do oceny poziomu dojrzałości

12. Alfabetyzacja i zachowania finansowe oraz odporność finansowa osób indywidualnych - analiza komparatywna wybranych krajów OECD

13. Regionalna integracja gospodarcza w Afryce i Azji. W poszukiwaniu nowego modelu integracji

14. Model kompetencji przyszłości na potrzeby zrównoważonego rozwoju w gospodarce cyfrowej

15. Ekoinnowacje a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw w Polsce

16. Wizja Miasta 2030 – wyzwania i rekomendacje dla polityki rozwoju miast w Polsce

17. Renty dożywotnie w zabezpieczeniu ekonomicznym starości

18. Efektywność świadczenia usługi rehabilitacji pocovidowej w sanatoriach jako przejaw odporności organizacji ochrony zdrowia

19. Popyt na zrównoważone budownictwo mieszkaniowe- determinanty skłonności do zapłaty za zielone charakterystyki nieruchomości

20. Odporność gospodarek regionalnych na szoki wywołane pandemią COVID-19 z perspektywy Polski

21. Rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych a zmiany w użytkowaniu przestrzeni miast

22. Ekologizacja systemów podatkowych w krajach OECD – analiza wielodyscyplinarna i wieloperspektywiczna

23. Jakimi konsumentami energii są młodzi dorośli Polacy? Jakościowe i ilościowe badania postaw studentów uczelni ekonomicznych

24. Tworzenie i dystrybucja wartości dodanej w branży przetwórstwa owoców na przykładzie producentów wina i cydru w Polsce

25. Modelowanie ryzyka systemowego z uwzględnieniem wpływu czynników ESG

26. Wpływ cech osobowości na postrzeganie barier we wdrażaniu innowacji cyfrowych

27. Strategie ESG (Environmental, Social, Governance) w polskim sektorze bankowym w kontekście skutków pandemii COVID-19 i transformacji technologicznej sektora

28. Ewolucja rachunkowości w kontekście teorii, praktyki i dydaktyki w warunkach pracy zdalnej z perspektywy pokoleń X, Y, Z

29. Doskonalenie metod i narzędzi identyfikacji i porównywania informacji niefinansowych oraz ich wykorzystanie w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

30. Zielona Przedsiębiorczość i zrównoważona konsumpcja pokolenia Z w realizacji zrównoważonego rozwoju