Działalność naukowo-badawcza: Wydział Finansów

Kierunki badań naukowych

 1. Stabilność sektora bankowego
 2. Działania restrukturyzacyjne i naprawcze w sektorze bankowym
 3. Innowacje w obrocie płatniczym
 4. Inwestorzy na rynku nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych
 5. Strategie podatkowe przedsiębiorstw
 6. Decyzje ubezpieczeniowe podmiotów gospodarczych
 7. Działalność przedsiębiorstw w obliczu kryzysu
 8. Strategie finansowe przedsiębiorstw wobec zmian na rynkach kapitałowych
 9. Polityka dywidend polskich spółek giełdowych
 10. Wartość i wycena małych przedsiębiorstw
 11. Kształtowanie struktury kapitału przedsiębiorstwa w warunkach implementacji zarządzania ryzykiem; wymiar proceduralny i instrumentalny
 12. Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw
 13. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w warunkach implementacji innowacyjnych mechanizmów finansowych; racjonalność a rachunek efektywności działania
 14. Przekształcenia i restrukturyzacja przedsiębiorstw w sprawozdaniach finansowych
 15. Sprawozdania finansowe małych i średnich podmiotów gospodarczych
 16. Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
 17. Bilansowa wartość przedsiębiorstwa
 18. Polityka rachunkowości i kształtowanie wyników finansowych podmiotów sprawozdawczych
 19. System rachunku kosztów i metod rachunkowości zarządczej
 20. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych, w tym ocena z wykorzystaniem opcji rzeczowych
 21. Zarządzanie ryzykiem w budowlanych przedsięwzięciach inwestycyjnych
 22. Inwestycje przedsiębiorstw na rynku nieruchomości
 23. Tajemnica pracodawcy, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 24. Dylematy legislacji
 25. System kontroli finansowej realizującej politykę fiskalna
 26. Metody ilościowe w zarządzaniu aktywami i ryzykiem
 27. Planowanie, wdrażanie i stosowanie systemów i technologii informatycznych na potrzeby firm i administracji publicznej

Współpraca

 1. Fachhochschule Wiener Neustadt – Austria
 2. Uniwersytet w Graz - Austria
 3. Karel de Grote Hogeschool w Antwerpii – Belgia
 4. Haute Ecole ICHEC-ISC w Brukseli - Belgia
 5. Uniwersytet Poleski w Pińsku –Białoruś
 6. Uniwersytet Techniczny w Ostrawie – Czechy
 7. Śląski Uniwersytet w Opawie – Czechy
 8. Uniwersytet im. Masaryka w Brnie – Czechy
 9. Universite Pantheon Assas Paris II – Francja
 10. Universite  Montesquieu de Bordeaux – Francja
 11. Uniwersytet w Maladze - Hiszpania
 12. Uniwersytet w Trewirze – Niemcy
 13. Państwowy Uniwersytet Ekonomii i Finansów w ST. Petersburgu – Rosja
 14. Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie - Słowacja
 15. Universität Basel – Szwajcaria
 16. Universität Bern – Szwajcaria
 17. Universität Freiburg – Szwajcaria
 18. Riga Technical University - Łotwa
 19. University of Applied Sciences and Arts w  Lucernie – Szwajcaria
 20. Jönköping International Business School - Szwecja
 21. Lwowski Instytut Bankowości NBU - Ukraina
 22. Nottingham Trent University – Wielka Brytania
 23. Hochschule für  Angewandte Wissenschaften Ingolstadt – Niemcy
 24. Universita degli Studi di Milano - Włochy
 25. Związek Banków Polskich
 26. Katowicki Holding Węglowy
 27. Tauron PE SA
 28. Śląski Związek Gmin i Powiatów, Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
 29. Biuro Informacji Kredytowej S. A.
 30. InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S. A.
 31. Krajowa Izba Rozliczeniowa S. A.
 32. Centrum Prawa Bankowego i Informacji
 33. Broker ubezpieczeniowy
 34. Regionalna Izba Gospodarki w Katowicach
 35. Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK
 36. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 37. Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości

Oferta dla otoczenia

 1. Wycena projektów inwestycyjnych w szczególności w obszarze energetyki oraz gospodarki surowcami
 2. Badania rynku kapitałowego w kontekście budowy efektywnych portfeli inwestycyjnych
 3. Ekspertyzy sądowe z zakresu wyceny przedsiębiorstw oraz nieruchomości
 4. Opracowanie koncepcji (modelu) rachunku kosztów, uwzględniającego specyfikę działalności przedsiębiorstwa oraz nadzór nad jej wdrożeniem
 5. Opracowanie polityki rachunkowości (zgodnie z Ustawą o rachunkowości lub Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej) z uwzględnieniem specyfiki działalności jednostki
 6. Audyt programów finansowo – księgowych pod kątem ich zgodności z wymogami prawa bilansowego
 7. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstw
 8. Analiza gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych
 9. Opracowanie strategii finansowych przedsiębiorstw