Przejdź do menu Przejdź do treści

Ogłoszenie I edycji konkursu o finansowanie projektów badawczych realizowanych przez młodych naukowców

JM Rektor ogłasza I edycję konkursu o finansowanie projektów badawczych realizowanych przez młodych naukowców w ramach projektu pt. "Program doskonałości naukowo-badawczej oraz edukacyjnej UEKAT"

Dla kogo

Kierownik projektu:

Kierownikiem projektu może być osoba spełniająca kryteria pozwalające na zaliczenie jej do grupy młodych naukowców, spełniająca dodatkowo następujące warunki:

1 . w przypadku pracowników:

 • jest zatrudniona w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, przy czym okres realizacji projektu nie może przekroczyć okresu, na jaki został z nim zawarty stosunek pracy;
 • deklaruje w Oświadczeniu o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej udział min. 50% czasu pracy w dyscyplinie ekonomia i finanse;

2. w przypadku doktorantów Szkoły Doktorskiej

 • czas realizacji projektu nie może wykraczać poza okres w którym posiada on status doktoranta;
 • realizuje program kształcenia w ramach dyscypliny ekonomia i finanse;
 • posiada udokumentowany dorobek badawczy.

Tematyka konkursu

Tematyka projektu musi mieścić się w dyscyplinie ekonomia i finanse. Dopuszczalna jest realizacja projektów interdyscyplinarnych z zastrzeżeniem, że wiodącą dyscypliną musi być ekonomia i finanse.

Warunki konkursu

 1. okres realizacji od 12 do 24 miesięcy.
 2. maksymalna wysokość finansowania pojedynczego projektu w okresie realizacji wynosi 30 tys. zł.
 3. całkowity budżet bieżącej edycji konkursu wynosi 300 000 zł
 4. Końcowym rezultatem realizacji projektu musi być co najmniej 1 praca naukowa
 • w czasopiśmie naukowym lub recenzowanych materiałach konferencyjnych, indeksowanych w bazach Web of Science Core Collection lub  Scopus, przy czym wartość punktowa publikacji, zgodnie z wykazem sporządzonymi udostępnionym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższegoi nauki, obowiązującym dla roku opublikowania pracy, nie może być mniejsza niż 100;

lub

 • monografia wydana przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie wydawnictw poziomu II, sporządzonym i udostępnionym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, obowiązującym dla roku opublikowania pracy, a także rozdziały w tych monografiach.

Wykaz dokumentów:Zasady programu ustalone są w Regulaminie wprowadzonym  Zarządzeniem Rektora nr 21/24 z dnia 27.02.2024 r. 

- Regulamin programu grantów dla młodych naukowców realizowanych w ramach projektu „Program doskonałości naukowo-badawczej oraz edukacyjnej uekat” 

- Wniosek o dofinansowanie projektu badawczego w ramach programu grantów dla młodych naukowców

- Arkusz oceny wniosku o dofinansowanie projektu badawczego w ramach programu grantów dla młodych naukowców

- Raport z wydatkowania środków projektu badawczego realizowanego w ramach programu grantów dla młodych naukowców

- Raport z realizacji projektu badawczego  w ramach programu grantów dla młodych naukowców

- Arkusz oceny realizacji projektu badawczego w ramach programu grantów dla młodych naukowców

 Termin składania wniosków konkursowych: 29 marca2024 r.

Wnioski należy składać w formie elektronicznej w formacie pdf. na adres: katarzyna.goralczyk@ue.katowice.pl

Informacji związanych z konkursem udziela Biuro Doskonałości Naukowej: Pani Katarzyna Góralczyk, tel. 32 257 7384, katarzyna.goralczyk@ue.katowice.pl

 

Program grantów realizowany jest w ramach projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3