Przejdź do menu Przejdź do treści

Wyniki I edycji konkursu o finansowanie projektów badawczych realizowanych przez zespoły badawcze

Informujemy, iż w I edycji konkursu o finansowanie projektów badawczych realizowanych przez zespoły badawcze w ramach projektu pt. "Program doskonałości naukowo-badawczej oraz edukacyjnej UEKAT" dofinansowanie uzyskały następujące projekty:

 1. „Prognozowanie zjawisk gospodarczych w podpopulacjach w warunkach ograniczonej informacji. Symulacyjna ocena dokładności predykcji”, kierownik projektu: dr hab. Tomasz Żądło, prof. UE      
 2. „Zrównoważona elastyczna praca: wyzwania dla gospodarek w warunkach transformacji cyfrowej, na przykładzie krajów Europy Środkowej”, kierownik projektu: dr hab. Izabela Ostoj, prof. UE
 3. „Dojrzałość cyfrowa podmiotów rynkowych w Polsce”, kierownik projektu: dr hab. Robert Wolny, prof. UE        
 4. „Phygital consumer: konsument na styku świata fizycznego i cyfrowego”, kierownik projektu: dr hab. Grzegorz Maciejewski, prof. UE
 5. „Niepewność w gospodarce: pomiar i efekty makroekonomiczne”, kierownik projektu: dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UE              
 6. „Transformacja cyfrowa w procesie tworzenia informacji o treści ekonomicznej przez strategiczną rachunkowość zarządczą: ocena wpływu na jakość informacji i dokonania organizacji”, kierownik projektu: dr hab. Andrzej Piosik, prof. UE     
 7. „Transformacja cyfrowa w obliczu wyzwań gospodarki 5.0”, kierownik projektu: dr Anna Sączewska -Piotrowska, prof. UE
 8. „Redefiniowanie cech jakościowych informacji raportowanych w ramach ESG w kontekście kreowania wartości przedsiębiorstwa”, kierownik projektu: dr hab. Marzena Strojek - Filus, prof. UE

Serdecznie gratulujemy.

Ogłoszenie I edycji konkursu o finansowanie projektów badawczych realizowanych przez zespoły badawcze

JM Rektor ogłasza I edycję konkursu o finansowanie projektów badawczych realizowanych przez zespoły badawcze w ramach projektu pt. "Program doskonałości naukowo-badawczej oraz edukacyjnej UEKAT".

Dla kogo

Kierownik projektu:

 1. jest zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, przy czym okres realizacji projektu nie może przekroczyć okresu, na jaki został z nim zawarty stosunek pracy;
 2. posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
 3. deklaruje w Oświadczeniu o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej udział min. 50% czasu pracy w dyscyplinie ekonomia i finanse

Zespół badawczy:

 1. w skład zespołu mogą wchodzić pracownicy zatrudnieni w Uniwersytecie lub doktoranci Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu ;
 2. zespół powinien składać się z co najmniej pięciu pracowników o zróżnicowanym doświadczeniu i dorobku naukowym;

Tematyka konkursu

Tematyka projektu musi mieścić się w dyscyplinie ekonomia i finanse. Dopuszczalna jest realizacja projektów interdyscyplinarnych z zastrzeżeniem, że wiodącą dyscypliną musi być ekonomia i finanse.

Warunki konkursu

 1. okres realizacji od 12 do 24 miesięcy.
 2. maksymalna wysokość finansowania pojedynczego projektu w okresie realizacji wynosi 140 tys. zł.
 3. całkowity budżet bieżącej edycji konkursu wynosi 1 120 000 zł.
 4. Końcowym rezultatem projektu muszą być co najmniej 3 prace naukowe
 • w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach konferencyjnych, indeksowanych w bazach Web of Science Core Collection lub Scopus, przy czym wartość punktowa każdej z nich, zgodnie z wykazem sporządzonym i udostępnionym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, obowiązującym dla roku opublikowania pracy, nie może być mniejsza niż 100

lub

 • monografie wydane przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie wydawnictw poziomu II, sporządzonym i udostępnionym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, obowiązującym dla roku opublikowania pracy, a także rozdziały w tych monografiach.

Wykaz dokumentów:  Zasady programu ustalone są w Regulaminie wprowadzonym  Zarządzeniem Rektora nr 22/24 z dnia 27.02.2024 r.  

- Regulamin programu grantów dla zespołów badawczych realizowanych w ramach projektu „Program doskonałości naukowo-badawczej oraz edukacyjnej uekat” 

- Wniosek o dofinansowanie projektu badawczego w ramach programu grantów dla zespołów badawczych

- Arkusz oceny wniosku o dofinansowanie projektu badawczego w ramach programu grantów dla zespołów badawczych

- Raport z wydatkowania środków projektu badawczego realizowanego w ramach programu grantów dla zespołów badawczych

-Raport z realizacji projektu badawczego  w ramach programu grantów dla zespołów badawczych

- Arkusz oceny realizacji projektu badawczego w ramach programu grantów dla zespołów badawczych

Termin składania wniosków konkursowych: 29 marca 2024 r. 

Wnioski należy składać w formie elektronicznej w formacie pdf. na adres: katarzyna.goralczyk@ue.katowice.pl  bez podpisu Dziekana Wydziału. Wnioski zostaną przekazane do podpisu Dziekanów przez Biuro Doskonałości Naukowej.

Informacji związanych z konkursem udziela Biuro Doskonałości Naukowej: Pani Katarzyna Góralczyk, tel. 32 257 7384, katarzyna.goralczyk@ue.katowice.pl

 

Program grantów realizowany jest w ramach projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca