Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacje ogólne

Pracownicy badawczy lub badawczo-dydaktyczni zatrudnieni w innych krajowych uczelniach/jednostkach prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe mogą odbyć staż naukowy w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Zasady odbywania stażu naukowego

Przedmiotem stażu naukowego jest prowadzenie we współpracy z pracownikami badawczymi, badawczo-dydaktycznymi lub dydaktycznymi zatrudnionymi w Uniwersytecie badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych lub uczestnictwo w badaniach naukowych realizowanych w Uniwersytecie w celu zdobywania nowej wiedzy oraz postępu wiedzy naukowej.

Staż naukowy może odbywać osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora oraz zatrudniona w innej uczelni lub instytucie naukowym na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym.

W czasie odbywania stażu opiekę nad stażystką./stażystą sprawuje pracownik Uniwersytetu posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego, zatrudniony w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych.

Czas trwania stażu naukowego

Czas odbywania stażu nie może być krótszy niż 2 tygodnie i nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest skrócenie lub wydłużenie okresu odbywania stażu w stosunku do okresu określonego w planie stażu. Zmiana okresu odbywania stażu wymaga zgody opiekuna stażystki oraz zawarcia aneksu do umowy.

Opiekun naukowy

Opiekun stażystki/stażysty jest bezpośrednio odpowiedzialny za realizację programu stażu oraz za merytoryczną część badań naukowych realizowanych przez stażystę/stażystkę.

Program stażu naukowego

Stażysta/stażystka odbywa staż zgodnie z  indywidualnym programem stażu przygotowanym w porozumieniu z opiekunem stażu.

Program stażu powinien określać:

  1. czas trwania stażu,
  2. przedmiot, zakres oraz cel badań naukowych realizowanych w ramach stażu,
  3. jednostkę w której realizowany będzie staż (miejsce odbywania stażu),
  4. harmonogram stażu,
  5. formy udziału stażystki/stażysty w zadaniach badawczych realizowanych przez jednostkę oraz prezentacji wyników uzyskanych w trakcie realizacji stażu.

Indywidualny program stażu opiniowany jest przez kierownika jednostki Uniwersytetu w której realizowany jest staż i stanowi załącznik do umowy o staż naukowy.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca