Przejdź do menu Przejdź do treści

Zakres zadań Biura Doskonałości Naukowej

Biuro Doskonałości Naukowej jako jednostka administracyjna podlega Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej.

W ramach Biura funkcjonują dwa działy:

 • Dział Badań Naukowych
 • Dział Pozyskiwania i Realizacji Projektów

Do zadań Biura należy koordynacja działalności naukowo-badawczej Uczelni, a w szczególności:

 • obsługa administracyjno-finansowa projektów i zadań badawczych finansowanych ze środków subwencji przeznaczonej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego oraz rozwój młodych naukowców;
 • obsługa finansowa projektów naukowo-badawczych finansowanych w trybach konkursowych, ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę tj. projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki, projekty naukowo-badawcze - krajowe ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, projekty naukowo-badawcze ustanawiane w ramach programów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz projekty współpracy dwustronnej o charakterze naukowo-badawczym ogłaszane i finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej;
 • wsparcie i doradztwo w zakresie przygotowania wniosków projektowych o charakterze naukowo-badawczym ze szczególnym uwzględnieniem projektów Narodowego Centrum Nauki;
 • obsługa płatności dotycząca opłat konferencyjnych związanych z uczestnictwem pracowników Uniwersytetu w konferencjach/sympozjach/seminariach o zasięgu krajowym;
 • obsługa finansowa konferencji naukowych o charakterze krajowym oraz międzynarodowym realizowanych przez jednostki Uniwersytetu;
 • aktywizacja środowiska akademickiego do pozyskiwania zewnętrznych środków na badania naukowe, poprzez: upowszechnianie informacji na temat możliwości ubiegania się o projekty/granty w ramach działalności naukowo-badawczej, organizowanie szkoleń w zakresie pozyskiwania środków na działalność naukowo badawczą;
 • promowanie udziału w projektach oraz wyników badań naukowych w otoczeniu Uczelni;
 • pełnienie funkcji przedstawiciela Uczelni (tzw. LEAR) z prawem do modyfikowania informacji prawnych i finansowych przechowywanych w Portalu uczestnika Komisji Europejskiej dotyczących Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • obsługa Lokalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej w zakresie upowszechniania informacji na temat możliwości ubiegania się o projekty naukowo-badawcze ze środków programów ramowych;
 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej wewnętrznego systemu grantowego (tzw. granty rektorskie);
 • obsługa organizacyjno-merytoryczna prac Senackiej Komisji ds. Nauki, Komisji Odbioru Prac Naukowo-Badawczych;
 • opracowywanie planów rzeczowo-finansowych (rocznych i wieloletnich) z zakresu działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu;
 • opracowywanie sprawozdań oraz raportów z zakresu działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu.
Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3