Projekty zakończone

Celem projektu jest umiędzynarodowienie programów nauczania, uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej dla zagranicznych studentów, a także promocja Polski (oraz regionu Śląska). W ramach przedsięwzięcia uruchomione zostaną 3 intensywne kursy prowadzone w języku angielskim dla 60 studentów zagranicznych:

  • Gamification of Learning
  • Digital Boost Camp
  • Project Based Learning

Do udziału w projekcie zostaną zaproszeni międzynarodowi eksperci (z Belgii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Portugalii, Korei Południowej, USA, Kanady oraz Chile), którzy przygotują materiały dydaktyczne oraz instruktaże dotyczące ich użytkowania w kolejnych latach. Ich działania będą wspierane przez pracowników UE Katowice, którzy dzięki temu poznają przykłady dobrych praktyk i zdobędą wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w swojej działalności dydaktycznej.

Głównym rezultatem projektu będzie interaktywna platforma dydaktyczna do nauczania w formule blended learning. Platforma zawierać będzie materiały dydaktyczne w formie gry, filmów, studium przypadków oraz e-booka z materiałami merytorycznymi, a także przewodniki z instruktażem stosowania takich metod jak "design thinking", "pep talk" czy "project based learning".

Czas trwania projektu: 1 października 2021 - 30 czerwca 2023 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 489 853,86 zł i jest finansowana przez NAWA ze środków Unii Europejskiej w ramach PO WER, program "SPINAKER - intensywne międzynarodowe programy kształcenia 2020".

Szczegółowe informacje na stronach projektu:

Celem projektu jest popularyzacja nauki na skalę międzynarodową poprzez organizację unikatowych wydarzeń, będących okazją do debat naukowych, prezentacji osiągnięć naukowych, badań i pracy wybitnych naukowców z całego świata.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano organizację trzech wydarzeń mających na celu przybliżenie zagadnień ekonomicznych, a także społeczno-kulturowych, w tym aspektów dotyczących odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju, w ujęciu globalnym, z perspektywy 6 kontynentów (po 2 na każde wydarzenie): Europa i Afryka; Ameryka Północna i Azja; Australia i Ameryka Południowa. Dodatkowym elementem towarzyszącym każdemu z wydarzeń będzie Wioska Globalna, prezentująca aspekty kulturowe poszczególnych kontynentów oraz spotkania mistrz-uczeń.

Czas trwania projektu: 1 grudnia 2021 - 31 maja 2023 r.

Projekt dofinansowany w kwocie 464 940,00 zł, ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki". Całkowita wartość projektu to 516 600,00 zł.

Szczegółowe informacje na stronach projektu:

Biuro Internacjonalizacji wspierało realizację dwóch projektów związanych z pozyskaniem akredytacji międzynarodowych:

  • AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business)
  • EPAS (European Programme Accreditation System) dla kierunku International Business (2. Stopień)

Projekt  „Akredytacje zagraniczne” był realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. Jego celem jest uzyskiwanie przez polskie uczelnie zagranicznych akredytacji i certyfikatów komisji branżowych, podnoszących międzynarodową konkurencyjność uczelni. 

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych akredytacji są dostępne na stronie. 

Biuro Internacjonalizacji koordynowało działania będące częścią projektu pt. "Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach"

W ramach zadania 11, modułu VI zaplanowano przeprowadzenie procesu umiędzynarodowienia serwisu internetowego uczelni. Strona www jest źródłem pozyskiwania informacji o każdej organizacji. Niezbędnym jest ciągłe jej udoskonalenie i aktualizacja, aby dostosować ją do zmieniającej się grupy odbiorców, którą w coraz większym stopniu stanowią osoby z zagranicy, w postaci studentów, a także pracowników Uniwersytetu.  Kluczowym jest ułatwienie dostępu do niezbędnych informacji oraz usług dla zagranicznych studentów i pracowników oraz informacji na temat zadań, usług oraz danych kontaktowych jednostek organizacyjnych. 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Na ten cel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało uczelni dofinansowanie w wysokości ponad 4,97 mln zł.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie projektu.

Jego głównym celem było zbudowanie długotrwałych relacji i podniesienie poziomu zaangażowania absolwentów zagranicznych we współpracę z Uczelnią poprzez zwiększenie liczby kanałów interakcji i narzędzi komunikacji oraz opracowanie odpowiedniej dla nich oferty.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

  1. Opracowanie Systemu Budowania Relacji z Absolwentami Zagranicznymi.

  2. Uruchomienie akcji "Ambasador Zagraniczny" w ramach Systemu. Jej celem będzie współpraca z wybranymi absolwentami zagranicznymi w zakresie promocji uczelni za granicą.

  3. Dostosowanie i rozbudowa programu lojalnościowego (System Przywilejów Absolwenta – SPA) do potrzeb absolwentów zagranicznych.

  4. Podniesienie kompetencji pracowników Uczelni poprzez wymianę doświadczeń i poznanie dobrych praktyk w trakcie wizyty na uczelniach zagranicznych.

  5. Zorganizowanie I Zjazdu Absolwentów Zagranicznych, w celu pogłębienia relacji między absolwentami i uczelnią.

Czas trwania 1 czerwca 2021 - 31 maja 2023.

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland (2020). 

Wysokość dofinansowania otrzymanego z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) to 199 340,00 zł.

Projekt zakończony przed czasem, ze względu na brak możliwości osiągnięcia zamierzonych rezultatów, co zostało spowodowane m.in. przedłużającą się pandemią.