Zakres zadań Biura

1. Biuro Internacjonalizacji jest jednostką odpowiedzialną za wdrażanie głównych założeń strategii rozwoju oraz strategii internacjonalizacji Uniwersytetu, koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem akredytacji międzynarodowych oraz udziałem Uniwersytetu w międzynarodowych sieciach współpracy akademickiej.

2.    Do zadań Biura Internacjonalizacji należy w szczególności:

1)    wsparcie władz w weryfikacji działań realizowanych na Uniwersytecie mających związek z internacjonalizacją pod kątem ich zgodności ze strategią oraz zaleceniami instytucji akredytujących;

2)    upowszechnianie informacji i promocja wewnętrzna głównych założeń strategii rozwoju (w zakresie umiędzynarodowienia) oraz strategii internacjonalizacji Uniwersytetu ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów:

  • międzynarodowych sieci i projektów badawczych oraz biznesowych,
  • międzynarodowej oferty dydaktycznej,
  • kultury internacjonalizacji;

3)    opracowanie propozycji celów operacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia uczelni oraz wsparcie władz Uczelni w zakresie wdrażania zaleceń instytucji akredytujących;

4)    uczestnictwo w zespołach ds. pozyskania akredytacji, komunikacja z instytucjami akredytującymi, udział w spotkaniach i szkoleniach;

5)    zapewnienie całokształtu prac administracyjno-organizacyjnych i wsparcia dla koordynatorów merytorycznych odpowiedzialnych za pozyskiwanie akredytacji międzynarodowych, w tym  administracyjna obsługa projektów współfinansujących akredytacje;

6)    realizacja działań mających na celu umiędzynarodowienie Uniwersytetu, w szczególności:

  • uruchomienie i prowadzenie centrum obsługi dla zagranicznych studentów krótko i długoterminowych, doktorantów oraz kadry akademickiej;
  • opracowanie i koordynowanie programu budowania relacji z absolwentami zagranicznymi „UEKat for life”;
  • doradztwo i wsparcie kadry akademickiej w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania projektów mających na celu rozwój umiędzynarodowienia;

7)    organizowanie oraz wsparcie wydarzeń uczelnianych o charakterze międzynarodowym, w tym mających na celu integracje i budowanie relacji ze studentami, doktorantami i pracownikami zagranicznymi;

8)    współpraca w otoczeniem instytucjonalnym w zakresie organizacji i legalizacji pobytu studentów, doktorantów i pracowników zagranicznych na Uczelni;

9)    koordynowanie działań mających na celu kreowanie pozytywnego wizerunku Uczelni, tzw. "branding" międzynarodowy, jako ośrodka skupiającego ekspertów i kształcącego wysokiej jakości absolwentów poszukiwanych na rynku pracy w kraju i za granicą;

10) koordynowanie działań związanych z udziałem Uniwersytetu oraz pracowników w międzynarodowych sieciach współpracy akademickiej oraz konsorcjach międzynarodowych, w tym analiza celowości uczestnictwa pod kątem merytorycznym i finansowym;

11) reprezentowanie uczelni w stowarzyszeniach, sieciach, wydarzeniach, spotkaniach itp. związanych z umiędzynarodowieniem np. NAWA, EAIE, konsorcjum SUN.

12) zgłaszanie planu wydatków, opracowywanie planu rzeczowo-finansowego oraz przygotowywanie planu zamówień publicznych, w tym prowadzenie rejestru zamówień publicznych w zakresie przewidzianym w wytycznych do Instrukcji Udzielania Zamówień Publicznych;

13) analiza zapotrzebowania oraz opracowywanie dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy w zakresie tłumaczeń;

14) współpraca i wsparcie dla Biura Współpracy Międzynarodowej, Biura Dydaktyki oraz innych jednostek w zakresie umiędzynarodowienia.