Przejdź do menu Przejdź do treści

Zakres zadań Biura

Biuro Internacjonalizacji jest jednostką odpowiedzialną za wdrażanie głównych założeń strategii rozwoju oraz strategii internacjonalizacji Uniwersytetu, koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem akredytacji międzynarodowych oraz udziałem Uniwersytetu w międzynarodowych sieciach współpracy akademickiej.

Do zadań Biura Internacjonalizacji należy w szczególności:

 1. wsparcie władz w weryfikacji działań realizowanych na Uniwersytecie mających związek z internacjonalizacją pod kątem ich zgodności ze strategią oraz zaleceniami instytucji akredytujących;

 2. upowszechnianie informacji i promocja wewnętrzna głównych założeń strategii rozwoju (w zakresie umiędzynarodowienia) oraz strategii internacjonalizacji Uniwersytetu ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów:

  • międzynarodowych sieci i projektów badawczych oraz biznesowych,

  • międzynarodowej oferty dydaktycznej,

  • kultury internacjonalizacji;

 3. opracowanie propozycji celów operacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia uczelni oraz wsparcie władz Uczelni w zakresie wdrażania zaleceń instytucji akredytujących;

 4. uczestnictwo w zespołach ds. pozyskania akredytacji, komunikacja z instytucjami akredytującymi, udział w spotkaniach i szkoleniach;

 5. zapewnienie całokształtu prac administracyjno-organizacyjnych i wsparcia dla koordynatorów merytorycznych odpowiedzialnych za pozyskiwanie akredytacji międzynarodowych, w tym  administracyjna obsługa projektów współfinansujących akredytacje;

 6. realizacja działań mających na celu umiędzynarodowienie Uniwersytetu, w szczególności:

  • uruchomienie i prowadzenie centrum obsługi dla zagranicznych studentów krótko i długoterminowych, doktorantów oraz kadry akademickiej (Welcome Point);

  • opracowanie i koordynowanie programu budowania relacji z absolwentami zagranicznymi „UEKat for life”;

  • doradztwo i wsparcie kadry akademickiej w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania projektów mających na celu rozwój umiędzynarodowienia;

 7. organizowanie oraz wsparcie wydarzeń uczelnianych o charakterze międzynarodowym, w tym mających na celu integracje i budowanie relacji ze studentami, doktorantami i pracownikami zagranicznymi;

 8. współpraca z otoczeniem instytucjonalnym w zakresie organizacji i legalizacji pobytu studentów, doktorantów i pracowników zagranicznych na Uczelni;

 9. koordynowanie działań mających na celu kreowanie pozytywnego wizerunku Uczelni, tzw. "branding" międzynarodowy, jako ośrodka skupiającego ekspertów i kształcącego wysokiej jakości absolwentów poszukiwanych na rynku pracy w kraju i za granicą;

 10. koordynowanie działań związanych z udziałem Uniwersytetu oraz pracowników w międzynarodowych sieciach współpracy akademickiej oraz konsorcjach międzynarodowych, w tym analiza celowości uczestnictwa pod kątem merytorycznym i finansowym;

 11. reprezentowanie uczelni w stowarzyszeniach, sieciach, wydarzeniach, spotkaniach itp. związanych z umiędzynarodowieniem np. NAWA, EAIE, konsorcjum SUN.

 12. zgłaszanie planu wydatków, opracowywanie planu rzeczowo-finansowego oraz przygotowywanie planu zamówień publicznych, w tym prowadzenie rejestru zamówień publicznych w zakresie przewidzianym w wytycznych do Instrukcji Udzielania Zamówień Publicznych;

 13. analiza zapotrzebowania oraz opracowywanie dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy w zakresie tłumaczeń;

 14. współpraca i wsparcie dla Biura Współpracy Międzynarodowej, Biura Dydaktyki oraz innych jednostek w zakresie umiędzynarodowienia.    

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca