Przejdź do menu Przejdź do treści

Zadania

Biuro Regulacji Wewnętrznych wykonuje następujące zadania:

 • opracowywanie wewnętrznych aktów normatywnych na podstawie projektów przygotowanych przez właściwe merytorycznie jednostki organizacyjne,
 • opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych w sprawach zleconych przez kierownictwo Uniwersytetu,
 • udzielanie wsparcia formalnego i prawnego jednostkom przygotowującym projekty wewnętrznych aktów normatywnych,
 • konsultowanie opracowanych projektów wewnętrznych aktów normatywnych z właściwymi merytorycznie jednostkami organizacyjnymi, władzami Uniwersytetu oraz (w przypadkach tego wymagających) ze związkami zawodowymi, Parlamentem Studenckim, Samorządem Doktorantów,
 • zasięganie opinii prawnej w sprawie projektów wewnętrznych aktów normatywnych,
 • przedkładanie Rektorowi, Kanclerzowi, innym osobom właściwym do reprezentowania Uniwersytetu, do podpisu projektów wewnętrznych aktów normatywnych (z wyłączeniem uchwał),
 • prowadzenie rejestru obowiązujących aktów normatywnych wydanych w Uniwersytecie,
 • publikowanie zarządzeń Rektora w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • monitorowanie stanu i potrzeb w zakresie wewnętrznych regulacji prawnych,
 • udzielanie informacji dotyczących treści wewnętrznych aktów normatywnych oraz ich udostępnianie zainteresowanym jednostkom organizacyjnym,
 • bieżące informowanie o ukazujących się aktach prawnych powszechnie obowiązujących, a także wyjaśnieniach, interpretacjach i artykułach prasowych,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z podstawami prawnymi działalności Uczelni i jej historią, poprzez współpracę z archiwami, jednostkami nadrzędnymi i współpracującymi z Uniwersytetem,
 • aktualizowanie struktury organizacyjnej Uniwersytetu w oparciu o uchwały Senatu, Rad Wydziałów, pisemne zalecenia organów kolegialnych i jednoosobowych, w trybie i na zasadach ustalonych w Statucie, Regulaminie organizacyjnym i innych wewnętrznych aktach prawnych,
 • sporządzanie pełnomocnictw udzielanych przez statutowo upoważnione organy Uniwersytetu, prowadzenie rejestru umocowań do czynności prawnych w imieniu: Uniwersytetu, kierownictwa Uniwersytetu, reprezentowania Uniwersytetu przed sądami, zespołami arbitrów, organami administracji państwowej, w kontaktach z innymi podmiotami zewnętrznymi,
 • prowadzenie rejestru pełnomocnictw udzielanych przez Rektora,
 • prowadzenie rejestru umów,
 • prowadzenie rejestru opinii prawnych,
 • prowadzenie spraw związanych z windykacją i egzekucją należności Uniwersytetu, we współpracy z Działem Windykacji i Rozliczeń ze Studentami oraz Działem Radców Prawnych,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych spraw sądowych, współpraca w tym zakresie z Działem Radców Prawnych i Kwesturą.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca