Zadania Biura Rektorskiego

Biuro Rektorskie jest jednostką podlegającą Rektorowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i odpowiada za zapewnienie obsługi organizacyjno-administracyjnej Rektora i Prorektorów, Senatu oraz Kolegium Rektorskiego.

Do zadań Biura Rektorskiego należy w szczególności:

1) w zakresie obsługi organizacyjno-administracyjnej Rektora i Prorektorów:

a. koordynowanie, organizowanie i obsługa spotkań, zebrań i posiedzeń, w których uczestniczy Rektor lub Prorektorzy,

b. koordynowanie udziału Rektora i Prorektorów w uroczystościach i spotkaniach środowiska akademickiego oraz otoczenia społeczno – gospodarczego Uniwersytetu,

c. współpraca z organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego i zawodowego, instytucjami i stowarzyszeniami naukowymi, zawodowymi i twórczymi, organizacjami pracodawców, samorządem gospodarczym, przedstawicielami zarządów przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz innych podmiotów otoczenia społeczno – gospodarczego Uniwersytetu,

d. przygotowywanie i nadzór nad przebiegiem wizyt składanych w Uniwersytecie na zaproszenie Rektora,

e. redagowanie pism gratulacyjnych i okolicznościowych,

f. przygotowywanie lub opracowywanie materiałów zleconych przez Rektora lub Prorektorów;

2) w zakresie obsługi organizacyjno-technicznej posiedzeń Senatu i Kolegium Rektorskiego:

a. opracowywanie projektu harmonogramu posiedzeń,

b. kompletowanie i weryfikacja zgodności materiałów z tematyką posiedzeń

c. przekazywanie członkom Senatu materiałów na posiedzenia,

d. protokołowanie przebiegu posiedzeń,

e. publikowanie uchwał Senatu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Uniwersytetu;

3) organizowanie i nadzorowanie uroczystości ogólnouczelnianych (inauguracja roku akademickiego, obchody Święta Uniwersytetu, spotkania z pracownikami i inne zlecone przez Rektora);

4) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem patronatu Uniwersytetu i Rektora;

5) przygotowywanie analiz, raportów, prezentacji i sprawozdań dla Rektora i Prorektorów;

6) redagowanie pism gratulacyjnych i okolicznościowych;

7) koordynowanie działań w zakresie promocji i kreowania wizerunku Uczelni;

8) koordynowanie działań w zakresie polityki informacyjnej dotyczącej działalności Uniwersytetu.