Zadania Biura Rektorskiego

Biuro Rektorskie jest jednostką podlegającą Rektorowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, do jej głównych zadań zależy zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Rektora i Prorektorów w szczególności:

 1. w zakresie obsługi organizacyjno-technicznej działalności Rektora i Prorektorów, w tym:

  • koordynowanie, organizowanie i obsługa spotkań, zebrań i posiedzeń, w których uczestniczy Rektor lub Prorektorzy,
  • koordynowanie udziału Rektora i Prorektorów, uroczystościach i spotkaniach środowiska akademickiego oraz otoczenia społeczno – gospodarczego Uniwersytetu,
  • przygotowywanie lub opracowywanie materiałów zleconych przez Rektora lub Prorektorów,
  • współpraca z organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego i zawodowego, instytucjami i stowarzyszeniami naukowymi, zawodowymi i twórczymi, organizacjami pracodawców, samorządem gospodarczym, przedstawicielami zarządów przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz innych podmiotów otoczenia społeczno – gospodarczego Uniwersytetu,
  • przygotowanie i nadzór nad przebiegiem wizyt składanych w Uniwersytecie na zaproszenie Rektora,
  • przyjmowanie i dekretowanie korespondencji,

 2. zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej posiedzeń Senatu, Konwentu i Kolegium Rektorskiego, w tym:

  • opracowywanie projektu harmonogramu posiedzeń,
  • kompletowanie, weryfikacja zgodności materiałów z tematyką posiedzeń oraz ich opracowanie techniczne,
  • przekazywanie członkom Senatu materiałów na posiedzenia Senatu,
  • sporządzanie protokołów z posiedzeń,

 3. organizacja uroczystości ogólnouczelnianych (inauguracja roku akademickiego, uroczystości związane ze Świętem Uniwersytetu, spotkania z pracownikami i innych zleconych przez Rektora),
 4. redagowanie pism gratulacyjnych i okolicznościowych,
 5. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem patronatu Uniwersytetu i Rektora,
 6. nadzór nad wykorzystywaniem sali konferencyjnej oraz pomieszczeń oddanych do dyspozycji Biura Rektorskiego.