ERASMUS+

Erasmus+ to niezwykła okazja do nauki za granicą i doszlifowania języków! Skorzystało z niej już ponad 4 mln młodych ludzi. Ponad 100 Uczelni czeka na ambitnych kandydatów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którzy nawet na 12 miesięcy mogą zasilić szeregi studentów w ponad 30 krajach.

Dokąd?

  • do 23 państw członkowskich UE oraz do Norwegii,
  • do Szwajcarii - tylko ze stypendium rządu szwajcarskiego, oferowanym przez uczelnię przyjmującą.

Kto?

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci:

  • 1*, 2 i 3** roku studiów I stopnia,
  • 1 roku studiów II stopnia.

*studenci zakwalifikowani zostaną warunkowo i będą mogli wyjechać dopiero na 4 semestrze

**studenci zakwalifikowani zostaną warunkowo i będą mogli wyjechać na 2 semestrze studiów 2 stopnia (UWAGA: wyjazd studentów 1,5-letniego kierunku Logistyka będzie możliwy tylko na 3 semestrze)

Stypendia na studia przyznawane są na jeden semestr. Przedłużenie pobytu na semestr wiosenny jest możliwe, ale bez gwarancji otrzymania stypendium.

Jakie stypendium?

Kraje w grupiestudia €/m-c praktyki €/m-c
Grupa 1 – Austria, Finlandia, Francja, Irlandia, Norwegia, Wielka Brytania, Włochy 500600
Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Słowenia 450550
Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Węgry 350450

Studenci otrzymujący stypendium socjalne i studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności otrzymują stypendium ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Więcej informacji

Płatności

  • Student jest zwolniony z czesnego w uczelni zagranicznej, ale jest zobowiązany do wnoszenia ewentualnych opłat obowiązujących w uczelni macierzystej.
  • Stypendium programu ERASMUS+ stanowi dofinansowanie dodatkowych kosztów związanych z przebywaniem za granicą. Przekazywane jest przelewem w 2 lub 3 ratach. Student samodzielnie opłaca podróż, zakwaterowanie i wydatki związane z pobytem na stypendium.

Ile razy?

  • W ramach programu można wyjechać wielokrotnie, łącznie do 12 miesięcy na każdym stopniu studiów. Wyjazdy na studia i praktyki sumują się.
  • Stypendia zrealizowane wcześniej w ramach programów LLP-Erasmus i FSS są uwzględniane w powyższym „kapitale”, np. jeśli ktoś wcześniej zrealizował 5-miesięczny wyjazd na studia lub praktykę na studiach 1. stopnia, to może wyjechać jeszcze na maksimum 7 miesięcy na 1. stopniu, ale już na 12 miesięcy na 2. stopniu.
  • Praktyka dla absolwenta musi się zmieścić w 12 miesiącach dostępnych na stopniu studiów, po którym ma się odbyć. 

Dodatkowy nabór na studia zagraniczne w semestrze wiosennym 2017/18

UWAGA: Rekrutacja dodatkowa na wyjazdy została zakończona.

Zapraszamy do wzięcia udziału w dodatkowym naborze na wyjazdy w semestrze letnim.

W rekrutacji mogą brać udział studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obecnie 2. i 3. roku studiów I stopnia oraz studenci 1. i 2. roku studiów II stopnia.

Przystępując do rekrutacji, student musi mieć zamknięte wszystkie poprzedzające ją sesje zaliczeniowe i egzaminacyjne (włącznie z sesją letnią 2016/17).

UWAGA! uzupełniając formularz aplikacyjny, proszę pamiętać, aby wskazać tylko te uczelnie, które dostępne są w poniższym pliku.

Prosimy o zapoznanie się z aktualną listą dostępnych uczelni.

Nabór ma charakter ciągły i będzie trwał do momentu wykorzystania wolnych miejsc oraz dostępnych grantów.

Osoby zainteresowane konkretną uczelnią, proszone są o wypełnienie tylko i wyłącznie formularza aplikacyjnego on-line oraz załączenie niezbędnych dokumentów zgodnie z wymogami wskazanymi przez uczelnię zagraniczną.

Aplikację on-line należy złożyć najpóźniej 3 tygodnie przed terminem wskazanym przez daną uczelnię partnerską.

O przyjęciu do uczelni decydować będzie kolejność przesłania zgłoszeń.

Wyniki kwalifikacji będą przekazywane osobom zakwalifikowanym drogą emailową.

Zapraszamy do aplikowania!

KRYTERIA KWALIFIKACJI I WSKAZÓWKI DO WNIOSKU O STYPENDIUM

Przystępując do rekrutacji, student musi mieć zamknięte wszystkie poprzedzające ją sesje zaliczeniowe i egzaminacyjne, włącznie z sesją wiosenną 2016/17.

Warunkiem przyznania stypendium, bez względu na średnią ocen, będzie również pozytywna opinia Działu Programów Międzynarodowych (DPM), władz dziekańskich oraz promotora.  

Wnioski o przyznanie stypendium studenci mogą składać bez względu na średnią ocen, natomiast do kwalifikacji zostaną dopuszczone osoby z minimalną średnią 3,0.

We wniosku student nie wpisuje samodzielnie średniej. Obliczą ją pracownicy dziekanatów zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu Studiów i przekażą bezpośrednio do DPM. Średnia będzie liczona ze wszystkich zamkniętych semestrów z bieżącego stopnia studiów.

Składając oświadczenie o znajomości języka obcego, student powinien pamiętać, że w tym języku będzie studiował i zdawał egzaminy. Wymagana jest znajomość języka na poziomie co najmniej B2 w skali ekspertów Rady Europy. DPM zastrzega sobie prawo weryfikacji wybranych oświadczeń złożonych przez kandydatów i ich umiejętności językowych.

W przypadku wątpliwości dot. oceny własnej znajomości języka, można skorzystać z programu do testowania DIALANG. We wniosku można wskazać maksimum dwa języki obce.

W przypadku wyboru uczelni z zaznaczonym wymaganym certyfikatem językowym lub innym zaświadczeniem potwierdzającym znajomość języka obcego, należy obowiązkowo załączyć we wniosku dobrej jakości skan wymaganego zaświadczenia (rozmiar do 300 kB, PDF, ewentualnie JPG), wystawionego maksymalnie 2 lata temu. Brak stosownego załącznika we wniosku technicznie uniemożliwi przyznanie kandydatowi miejsca w uczelni, która wymaga certyfikatu.

Jeżeli potwierdzeniem znajomości języka będzie zaświadczenie od lektora, musi ono być sporządzone w języku, którego dotyczy zaświadczenie. Nie przyjmujemy zaświadczeń wystawionych w języku polskim.

Przykładowe zaświadczenie od lektora w języku angielskim

Zaświadczenie o udziale w zajęciach z lektoratu lub ukończeniu kursu językowego nie jest potwierdzeniem znajomości języka.

Jeżeli przy jednej uczelni zaznaczono dwa języki wykładowe, nie jest wymagana znajomość obydwu. Można wybrać ofertę w języku ojczystym uczelni przyjmującej lub w języku angielskim.

Stypendium programu Erasmus+ ma charakter dofinansowujący, dlatego studenci muszą dysponować własnymi funduszami na pokrycie części kosztów wyjazdu za granicę.

Koszty pobytu zależą przede wszystkim od kosztów zakwaterowania. Nie każda uczelnia przyjmująca zapewnia studentom zakwaterowanie w akademiku (nie ma takiego obowiązku). Informacji o tym, która uczelnia zagraniczna oferuje zakwaterowanie, należy szukać na jej stronie internetowej.

DPM nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w kosztach związanych z wyjazdem do poszczególnych uczelni.

Studenci, którzy byli już stypendystami programów Erasmus(+) lub FSS (z UE Katowice lub innej uczelni), proszeni są o podanie podstawowych informacji dot. wyjazdu we wniosku.

Kandydaci, którzy odbyli zarówno studia, jak i praktykę, powinni wskazać informację o studiach korzystając z menu rozwijalnego, natomiast analogiczną informację o praktyce powinni umieścić w Uwagach.

Nieujawnienie informacji o wcześniejszym udziale w programie stypendialnym może mieć poważne konsekwencje finansowe dla kandydata w przypadku kwalifikacji i przekroczenia kapitału dopuszczalnego w ramach jednego stopnia studiów.

Uczelnie oznaczone literą B w kolumnie poziom studiów są przeznaczone dla studentów studiów I stopnia.

Uczelnie oznaczone literą M są przeznaczone dla studentów II stopnia.

Przed decyzją o wyborze uczelni, proszę zapoznać się z ofertą dydaktyczną dla studentów z wymiany uczelni na jej stronie internetowej. Im większa zbieżność oferty z programem studiów w UE Katowice, tym więcej przedmiotów dziekan będzie mógł zaliczyć w ramach różnic programowych. Nie ma możliwości zaliczenia przedmiotu, na który student uczęszczał już wcześniej.

Wniosek można złożyć tylko raz. Można go jednak wielokrotnie testować wypełniając bez wysyłania.

Proszę zwrócić uwagę na poprawny wybór kryteriów (wydział, kierunek, stopień, semestr, język, itd.). Od tego będzie zależeć dostępność wybranych uczelni we wniosku.

Do wniosku potrzebny jest numer PESEL i stosowne zdjęcie o objętości do 300 kB (idealnie o wymiarach 4,5 x 5,5 cm, typu legitymacyjnego, paszportowego, itp).

W przypadku studentów wybierających uczelnie z wymaganym zaświadczeniem językowym, niezbędne jest dołączenie skanu tego dokumentu (rozmiar do 300 kB, preferowany format PDF, ewentualnie JPG).

Prosimy o przemyślaną decyzję!

W przypadku wątpliwości związanych z decyzją o wyjeździe na studia zagraniczne proszę zastanowić się PRZED złożeniem wniosku o stypendium. Rezygnacja z programu po kwalifikacji może mieć wpływ na decyzję odnośnie ewentualnej dyskwalifikacji w kolejnych latach.

Kontakt: erasmus@ue.katowice.pl

Rejestracja przebiegła pomyślnie? Sprawdź przewodnik dla zakwalifikowanych studentów.