Organizacja potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

 1. Osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się (Kandydat) otrzymuje w punkcie informacyjnym podstawowe informacje oraz zostaje skierowana do Pełnomocnika Rektora ds. Krajowych Ram Kwalifikacji potwierdzania efektów uczenia się.
 2. Kandydat w porozumieniu z Pełnomocnikiem Rektora przygotowuje dokumentację potwierdzającą osiągnięcie efektów uczenia się.
 3. Kandydat składa w punkcie informacyjnym wniosek wraz z wymaganymi dokumentami i dowodem wpłaty.
 4. Pracownik prowadzący punkt informacyjny przekazuje komplet dokumentów kierownikowi dziekanatu - za potwierdzeniem odbioru.
 5. Dziekan zawiera z Kandydatem umowę o potwierdzenie efektów uczenia się.
 6. Dziekan powołuje Komisję ds. potwierdzania efektów uczenia się oraz wyznacza jej przewodniczącego.
 7. Komisja, po zapoznaniu się z dokumentacją, ustala formę weryfikacji efektów uczenia się.
 8. Komisja przeprowadza weryfikację efektów uczenia się Kandydata.
 9. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonej weryfikacji.
 10. Komisja wydaje decyzję.
 11. W przypadku odwołania się kandydata od negatywnej decyzji, Dziekan powołuje Komisję odwoławczą ds. potwierdzania efektów uczenia się
 12. Komisja odwoławcza ds. potwierdzania efektów uczenia się wydaje decyzję.   

Harmonogram składania wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się

 1. Rozpoczęcie przyjmowania wniosków oraz dokumentacji przewidzianej Regulaminem potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach: 24 lutego 2020 roku.

 2. Zakończenie przyjmowania wniosków oraz dokumentacji przewidzianej Regulaminem potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach: 23 marca 2020 roku.

 3. Wydanie decyzji o potwierdzeniu efektów uczenia się przez Komisję ds. potwierdzania efektów uczenia się: do dnia 26 czerwca 2020 roku.