Przejdź do menu Przejdź do treści

Zadania Biura Zamówień Publicznych

Do zadań Biura Zamówień Publicznych należy prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w Uniwersytecie, w szczególności:

 1. Bieżące monitorowanie i informowanie za pośrednictwem strony internetowej: www.ue.katowice.pl/jednostki/bzp.html o zakresie zmian Prawa zamówień publicznych i ich właściwym uwzględnianiu w prowadzonych postępowaniach.
 2. Opracowanie projektu planu zamówień na podstawie danych przekazanych przez jednostki realizujące zamówienia.
 3. Sporządzenie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie Uniwersytet przewiduje przeprowadzić w najbliższym roku finansowym oraz zamieszczenie go na stronie internetowej.
 4. Przygotowanie, na podstawie uchwalonego planu rzeczowo-finansowego i zatwierdzonego planu zamówień, wstępnych ogłoszeń o planowanych w ciągu następnych 12 miesięcy zamówieniach (w terminie i zakresie wymaganym przepisami ustawy Pzp).
 5. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i wstępna weryfikacja wniosków o wszczęcie postępowań, kierowanych przez jednostki realizujące zamówienia do Komisji ds. Przetargów Publicznych.
 6. Prowadzenie formalnej procedury dotyczącej postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności:
  • weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia oraz wartości zamówienia dokonanych przez jednostkę realizującą,
  • opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również innych dokumentów stanowiących podstawę do wszczęcia postępowania,
  • sporządzanie i zamieszczanie ogłoszeń w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz przekazywanie informacji odpowiednim podmiotom zgodnie z przepisami ustawy Pzp.
 7. Udział w pracach Komisji.
 8. Administracyjna obsługa prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych i jego uczestników. 
 9. Przyjmowanie i ewidencjonowanie ofert.
 10. Sporządzanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 11. Archiwizowanie ofert złożonych w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz dokumentacji postępowań przez okres wskazany w ustawie Pzp, o ile umowy o finansowanie zamówienia nie zawierają wymagania w zakresie dłuższego przechowywania tych dokumentów.
 12. Archiwizowanie dokumentacji niejawnych dotyczących zamówień publicznych.
 13. Zapewnienie ochrony informacji pozyskanych w toku procedury udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych oraz ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 14. Prowadzenie Centralnego Rejestru Zamówień Uniwersytetu.
 15. Opracowywanie sprawozdań do Urzędu Zamówień Publicznych z udzielanych przez Uniwersytet zamówień w terminie i zakresie wymaganym przepisami ustawy Pzp.
 16. Sporządzanie sprawozdań z udzielanych zamówień publicznych.
 17. Prowadzenie ewidencji dotyczącej realizacji dostaw usług, robót budowlanych, w postaci przyjmowania od jednostek realizujących kopii faktur celem ich ewidencji oraz weryfikacji pod względem poprawności opisu zastosowanych procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych.
 18. Doradztwo i udzielanie informacji wszystkim zainteresowanym pracownikom Uniwersytetu w zakresie stosowania ustawy Pzp oraz szczegółowych rozwiązań w tym zakresie przyjętych na Uniwersytecie.
 19. Organizowanie szkoleń wewnętrznych z zakresu stosowania przepisów ustawy Pzp.
 20. Dokonywanie kontroli dokumentacji z udzielonych zamówień prowadzonych przez jednostki realizujące zamówienia.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca