Przejdź do menu Przejdź do treści

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością

Stypendium dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością przysługuje studentom i doktorantom z niepełnosprawnością, bez względu na dochód oraz rodzaj niepełnosprawności. Wysokość stypendium ustalana jest co roku. Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych można złożyć w trakcie całego roku akademickiego. Jednak najkorzystniej zrobić to w terminie  od 18 września do 23 października 2023 r.  

W przypadku złożenia wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych w ciągu roku akademickiego, student/uczestnik studiów doktoranckich otrzymuje stypendium od miesiąca, w którym złożył wniosek wraz z aktualnym orzeczeniem.
 
Studenci oraz uczestnicy studiów doktoranckich (którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020) - mogą otrzymać stypendium dla osób z niepełnosprawnością w roku akademickim 2023/2024 w wysokości 1400 zł/msc (bez względu na stopień niepełnosprawności).

Doktoranci z orzeczoną niepełnosprawnością kształcący się w Szkole Doktorskiej (którzy rozpoczęli studia doktoranckie w roku akademickim 2019/2020 lub później) otrzymują z tego tytułu stypendium doktoranckie w zwiększonej wysokości o 30%.  

Co należy zrobić aby otrzymać stypendium?

STUDENT

 1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student/doktorant/uczestnik studiów doktoranckich posiadający jedno z następujących orzeczeń:
  • orzeczenie o niepełnosprawności;
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów;
  • orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.
 2. Osoba ubiegająca się o stypendium dołącza do wniosku właściwe orzeczenie (kopia, oryginał do wglądu).
 3. Wypełnić wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych.
 4. Szczegóły, min. procedura złożenia wniosku na stronie: Stypendia i pomoc materialna.

DOKTORANT

Szczegóły oraz wnioski dostępne są na odpowiedniej stronie:

Stypendium dla osób niepełnosprawnych student może otrzymywać wyłącznie na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów. To prawo studenta studiującego na więcej niż jednym kierunku, wynikające z art. 184 ust. 4 Ustawy, realizowane jest przez dokonanie wyboru kierunku studiów, na którym będzie otrzymywane stypendium, wyrażonego złożeniem wniosku we właściwym Dziekanacie.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki, ale na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3