Przejdź do menu Przejdź do treści

Zadania Centrum Dostępności

Do zadań Centrum Dostępności należy m.in: reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych przed organami Uniwersytetu, społecznością akademicką i podmiotami zewnętrznymi, w szczególności:

  • podejmowanie działań na rzecz przestrzegania i właściwego traktowania osób niepełnosprawnych,
  • pomoc w zapewnieniu osobom niepełnosprawnym odpowiednich warunków podczas zdawania egzaminów wstępnych, semestralnych, końcowych,
  • doraźna pomoc w zakresie rozwiązywania bieżących problemów niepełnosprawnych studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu,
  • prowadzenie ewidencji osób niepełnosprawnych, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych,
  • wydawanie opinii dla dziekanów, kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu i wykładowców odnośnie trudności organizacyjnych i technicznych związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych,
  • reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów i doktorantów przed organami Uniwersytetu i na zewnątrz Uczelni,
  • inicjowanie i opiniowanie prac adaptacyjnych w budynkach Uniwersytetu, w tym likwidacji barier architektonicznych i transportowych oraz w dostępie do zasobów informacyjnych w alternatywnych formach zapisu (ze szczególnym uwzględnieniem osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących, głuchych itp.),
  • udzielanie pomocy wszystkim jednostkom organizacyjnym w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w Uniwersytecie, informowanie o programach wsparcia, o wydarzeniach kulturalnych, naukowych, spotkaniach i imprezach dla studentów i doktorantów niepełnosprawnych; zarówno uczelnianych, jak i organizowanych przez ośrodki miejskie, ogólnopolskie, zagraniczne. 
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca