Przejdź do menu Przejdź do treści

Regulamin korzystania z sal komputerowych oraz punktów dostępu przewodowego i bezprzewodowego na terenie Centrum Informatycznego

1.  Stanowiska komputerowe udostępniane są w Centrum Informatycznym do realizacji procesu dydaktycznego i/lub prowadzenia prac badawczych i/lub wykonania określonych zadań na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wykorzystywanie ich do innych celów jest zabronione. W przypadku naruszania zasad tego regulaminu może zostać odebrane prawo korzystania z udostępnionych stanowisk.


2.  Stanowiska komputerowe mogą być wykorzystywane przez studentów i pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego, a także przez inne upoważnione osoby zwane dalej użytkownikami. 


3.  W związku z realizowaną przez pracowników Centrum Informatycznego opieką nad stanowiskami komputerowymi użytkownik zobowiązany jest do realizacji poleceń wydawanych przez nich, a także stosować się do określonych przez nich wytycznych i wskazówek w celu prawidłowego korzystania z stanowiska/stanowisk.


4.  Do pobierania kluczy / karty dostępu do pomieszczenia, w którym znajdują się udostępnione stanowiska, upoważniony jest użytkownik zgodnie z określonymi prawami dostępu do tego pomieszczenia. Osoba pobierająca klucze jest odpowiedzialna za:

 

5.  Użytkownik dopuszczony do stanowiska komputerowego zobowiązany jest:

 • do prawidłowego korzystania z stanowiska komputerowego, w szczególności nie rozłączania składowych stanowiska, w tym kabli sygnałowych i zasilających,
 • reagowania na awarie w ramach stanowiska, błędne lub szkodliwe działanie w ramach stanowiska poprzez zgłoszenie użytkownikowi prowadzącemu zajęcia lub bezpośrednio pracownikowi Centrum Informatycznego,
 • do nieuruchamiania gier komputerowych chyba, że wynika to z realizacji przez użytkownika programu studiów,
 • do uzyskania zgody administratora – pracownika Centrum przed zainstalowaniem jakiegokolwiek programu na którymkolwiek stanowisku,
 •  do uzyskania zgody administratora – pracownika Centrum przed dokonaniem jakichkolwiek zmian w konfiguracji stanowiska/stanowisk,
 • wycofania niezwłocznie po zakończeniu zajęć wszystkich dokonanych zmian w ramach stanowiska, w szczególności w obszarze struktury katalogów i konfiguracji oraz przywrócenie parametrów aplikacji i odmapowanie dysków sieciowych,
 • wylogowania się i uporządkowanie po sobie miejsca w ramach stanowiska.

 

6.  Użytkownikowi dopuszczonemu do stanowiska komputerowego zabronione jest:

 • wpływanie na normalne działanie systemów komputerowych przy użyciu oprogramowania lub innych działań np. omijanie zabezpieczeń, niszczenie konfiguracji, niszczenie sprzętu,
 • przechowywanie dużych ilości danych na dysku,
 • naruszanie prywatności innych użytkowników 
 • używanie prywatnego lub należącego do Centrum Informatycznego sprzętu i oprogramowania do nielegalnej działalności np.: włamywanie się do komputerów, wysyłanie SPAMU, przesyłanie pogróżek pocztą elektroniczną, rozpowszechnianie pornografii, kopiowanie nielegalnego oprogramowania oraz kopiowania oprogramowania zainstalowanego na dyskach lokalnych i sieciowych, zakupionych przez Uczelnię w celach edukacyjnych
 • spożywanie posiłków i napojów przy stanowiskach komputerowych
 • dokonywanie zmian konfiguracji BIOS, plików konfiguracyjnych i systemowych bez zgody wykładowcy lub pracownika Centrum, kasowanie plików oprogramowania oraz dokonywanie operacji grożących uszkodzeniem plików lub zmianami fizycznymi struktury dysków
 • używanie stanowisk komputerowych w pracowniach Centrum Informatycznego do celów rozrywkowych (gry, filmy, muzyka itp.)

 

7.  Użytkownik może w razie konieczności potrzeby doinstalowania lub zmiany konfiguracji stanowiska/stanowisk powiadomić pracownika Centrum z wyprzedzeniem min 30 dni o takiej potrzebie. Administrator zarządzający stanowiskami ma prawo odmówić takiej instalacji o ile nie posiada stosownych licencji lub w przypadku zagrożenia poprawnej pracy innego oprogramowania zainstalowanego na stanowisku.


8.  Zakupione przez Centrum Informatyczne oprogramowanie jest licencjonowane, stąd jego kopiowanie będzie traktowane jako kradzież.

 

9.  W przypadku wykrycia jakiegokolwiek zagrożenia bezpieczeństwa sieci Uniwersytetu Ekonomicznego bądź działania na szkodę osób trzecich, administrator ma prawo do zablokowania dostępu do w/w sieci komputerowej bez powiadamiania użytkownika. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do pracowników Centrum Informatycznego.

 

10.  Centrum Informatyczne nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika z komputerów zainstalowanych w salach dydaktycznych oraz prywatnych komputerów, które użytkownik podłącza do sieci komputerowej Uniwersytetu Ekonomicznego.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca