Przejdź do menu Przejdź do treści

Regulamin korzystania z sal komputerowych oraz punktów dostępu przewodowego i bezprzewodowego na terenie Centrum Informatycznego

1.  Stanowiska komputerowe udostępniane są w Centrum Informatycznym do realizacji procesu dydaktycznego i/lub prowadzenia prac badawczych i/lub wykonania określonych zadań na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wykorzystywanie ich do innych celów jest zabronione. W przypadku naruszania zasad tego regulaminu może zostać odebrane prawo korzystania z udostępnionych stanowisk.


2.  Stanowiska komputerowe mogą być wykorzystywane przez studentów i pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego, a także przez inne upoważnione osoby zwane dalej użytkownikami. 


3.  W związku z realizowaną przez pracowników Centrum Informatycznego opieką nad stanowiskami komputerowymi użytkownik zobowiązany jest do realizacji poleceń wydawanych przez nich, a także stosować się do określonych przez nich wytycznych i wskazówek w celu prawidłowego korzystania z stanowiska/stanowisk.


4.  Do pobierania kluczy / karty dostępu do pomieszczenia, w którym znajdują się udostępnione stanowiska, upoważniony jest użytkownik zgodnie z określonymi prawami dostępu do tego pomieszczenia. Osoba pobierająca klucze jest odpowiedzialna za:

 

5.  Użytkownik dopuszczony do stanowiska komputerowego zobowiązany jest:

 • do prawidłowego korzystania z stanowiska komputerowego, w szczególności nie rozłączania składowych stanowiska, w tym kabli sygnałowych i zasilających,
 • reagowania na awarie w ramach stanowiska, błędne lub szkodliwe działanie w ramach stanowiska poprzez zgłoszenie użytkownikowi prowadzącemu zajęcia lub bezpośrednio pracownikowi Centrum Informatycznego,
 • do nieuruchamiania gier komputerowych chyba, że wynika to z realizacji przez użytkownika programu studiów,
 • do uzyskania zgody administratora – pracownika Centrum przed zainstalowaniem jakiegokolwiek programu na którymkolwiek stanowisku,
 •  do uzyskania zgody administratora – pracownika Centrum przed dokonaniem jakichkolwiek zmian w konfiguracji stanowiska/stanowisk,
 • wycofania niezwłocznie po zakończeniu zajęć wszystkich dokonanych zmian w ramach stanowiska, w szczególności w obszarze struktury katalogów i konfiguracji oraz przywrócenie parametrów aplikacji i odmapowanie dysków sieciowych,
 • wylogowania się i uporządkowanie po sobie miejsca w ramach stanowiska.

 

6.  Użytkownikowi dopuszczonemu do stanowiska komputerowego zabronione jest:

 • wpływanie na normalne działanie systemów komputerowych przy użyciu oprogramowania lub innych działań np. omijanie zabezpieczeń, niszczenie konfiguracji, niszczenie sprzętu,
 • przechowywanie dużych ilości danych na dysku,
 • naruszanie prywatności innych użytkowników 
 • używanie prywatnego lub należącego do Centrum Informatycznego sprzętu i oprogramowania do nielegalnej działalności np.: włamywanie się do komputerów, wysyłanie SPAMU, przesyłanie pogróżek pocztą elektroniczną, rozpowszechnianie pornografii, kopiowanie nielegalnego oprogramowania oraz kopiowania oprogramowania zainstalowanego na dyskach lokalnych i sieciowych, zakupionych przez Uczelnię w celach edukacyjnych
 • spożywanie posiłków i napojów przy stanowiskach komputerowych
 • dokonywanie zmian konfiguracji BIOS, plików konfiguracyjnych i systemowych bez zgody wykładowcy lub pracownika Centrum, kasowanie plików oprogramowania oraz dokonywanie operacji grożących uszkodzeniem plików lub zmianami fizycznymi struktury dysków
 • używanie stanowisk komputerowych w pracowniach Centrum Informatycznego do celów rozrywkowych (gry, filmy, muzyka itp.)

 

7.  Użytkownik może w razie konieczności potrzeby doinstalowania lub zmiany konfiguracji stanowiska/stanowisk powiadomić pracownika Centrum z wyprzedzeniem min 30 dni o takiej potrzebie. Administrator zarządzający stanowiskami ma prawo odmówić takiej instalacji o ile nie posiada stosownych licencji lub w przypadku zagrożenia poprawnej pracy innego oprogramowania zainstalowanego na stanowisku.


8.  Zakupione przez Centrum Informatyczne oprogramowanie jest licencjonowane, stąd jego kopiowanie będzie traktowane jako kradzież.

 

9.  W przypadku wykrycia jakiegokolwiek zagrożenia bezpieczeństwa sieci Uniwersytetu Ekonomicznego bądź działania na szkodę osób trzecich, administrator ma prawo do zablokowania dostępu do w/w sieci komputerowej bez powiadamiania użytkownika. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do pracowników Centrum Informatycznego.

 

10.  Centrum Informatyczne nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika z komputerów zainstalowanych w salach dydaktycznych oraz prywatnych komputerów, które użytkownik podłącza do sieci komputerowej Uniwersytetu Ekonomicznego.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3