41. Akademia Kariery – trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenia, warsztaty i spotkania edukacyjno-doradcze dla studentów i absolwentów naszej Uczelni

Partnerzy wydarzenia: Veo Worldwide Services, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe (Syntea SA), HR-ME Sp. z o.o., Alight | NGA HR oraz Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. W ramach wydarzenia odbędzie się sześć interesujących spotkań, w tym dwa w języku angielskim. Szkolenia odbędą się w okresie od 26 do 29.04.2021.

Szczegółowe informacje

Veo Worldwide Services

Data

26.04.2021, godz. 10:00-11:30

Cel(e) szkolenia / Purpose of training

Uczestnicy warsztatu będą mieli możliwość udoskonalenia swoich umiejętności komunikacji, a także współpracy w zespole.
Training participants will have the opportunity to improve their communication skills as well as their abilty to cooperate within the team.

Program

 • Communication (30 min)
 • Simple tools (30 min)
 • Powerful Results (30 min)

Organizatorzy / Organizers

 1. Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz / Center for Career and Cooperation with Graduates of the University of Economics in Katowice and
 2. Veo Worldwide Services

Szkolenie poprowadzi / Training will be led by

Silviu Boariu:

[PL] „Odkąd dołączyłem do Veo Worldwide Services w 2017 roku jako specjalista ds. zakupów, odkryłem świat biznesu, o którym nie miałem pojęcia: clearance. Po prawie 1 roku i 6 miesiącach pracy w firmie w dziale zakupów przeszedłem na stanowisko trenera. Od tego czasu miałem okazję prowadzić szkolenia w 5 różnych oddziałach handlowych w Rumunii i Bułgarii oraz mogłem informować i przygotowywać naszych najnowszych pracowników, przedstawiając im ogólniki i specyfikę naszej działalności. Nie ma dla mnie większej satysfakcji niż wtedy, gdy komuś, kto uczestniczył w moich szkoleniach, uda się zawrzeć umowę i zaproponować naszym partnerom realne rozwiązanie. Moje doświadczenie zawodowe sprzed Veo obejmuje pracę w dwóch międzynarodowych korporacjach, gdzie zacząłem rozumieć, na czym polega zarządzanie relacjami biznesowymi, rozumieć wagę potrzeby w środowisku komercyjnym i odkrywać prawdziwą pasję do komunikacji. To, co możemy obiecać, to rozpoczęcie kariery w handlu międzynarodowym, niezależnie od Twojego wcześniejszego doświadczenia. Veo to szansa na szybkie rozwinięcie nowych umiejętności i bycie częścią świata biznesu, który chce być światowym liderem w oferowaniu rozwiązań w zakresie clearance ”.

[EN] “Since joining Veo in 2017 as a buyer I have discovered a business world that I had no idea existed: clearance. After working for the company in acquisitions for almost 1 year and 6 months, I became a trainer. Since then, I had the opportunity to deliver trainings in 5 different sales branches in Romania and Bulgaria, and I was able to educate and prepare our newest colleagues, by presenting to them the generalities and specifics of our business. There is no better satisfaction for me than when someone that attended my trainings manages to pass a deal and offer a real solution to our partners. My pre-Veo professional experience includes working in 2 international corporations where I started to get a feel of what business relationship management is all about, understanding the importance of a need in a commercial environment and discovering a real passion for communication. What we can promise is that start of a career in international trade, regardless of your previous experience, the chance to quickly develop new skills and to be part of a business universe that aims to be world leader in offering clearance solutions.”

Gdzie odbędzie się wydarzenie? / Where does the event take place?

Wydarzenie odbywać się będzie na platformie Skype firmy Veo Worldwide Services.

The event will take place on Veo Worldwide Services' Skype platform.

Zgłoszenia / Applications

[PL] Formularz służy do organizacji szkolenia a dane osobowe, które są przez uczestników podawane celem udziału w szkoleniu, będą przetwarzane do tychże celów przez dwóch organizatorów, tj. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i firmę Veo Worldwide Services:

Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO administratorów, którymi są:

 1. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora 
 2. Veo Worldwide Services można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora

Niniejsze wydarzenie może być rejestrowane/nagrywane przez Organizatorów. Podczas niniejszego wydarzenia mogą być robione zrzuty ekranu. Ww. nagrania i zrzuty mogą być następnie publikowanie na stronach Uniwersytetu i Veo Worldwide Services w ramach sprawozdania/informacji z organizacji szkolenia. Uczestnicząc w wydarzeniu wyrażają Państwo zgodę na publikowanie wizerunku.

UCZESTNICY GODZĄC SIĘ NA UDZIAŁ W WYDARZENIU, AKCEPTUJĄ JEGO ZASADY.

[EN] The application form is used to organize the training and the personal data provided by participants for the purpose of participating in the training will be processed for these purposes by two organizers, i.e. University of Economics in Katowice and Veo Worldwide Services:

The relevant RODO information clause of the administrators, which are:

 1. University of Economics in Katowice, can be obtained from the administrator, on the administrator's website and in the administrator's Public Information Bulletin 
 2. Veo Worldwide Services, can be obtained from the administrator or on the administrator's website

The event may be recorded by the Organizers. Screenshots may be taken during the event. The aforementioned recordings and screenshots can then be published on the website of the University and Veo Worldwide Services as part of the report / information on the training organization. By participating in the event, you consent to the publication of your image.

BY AGREEING TO PARTICIPATE IN THE EVENT, PARTICIPANTS ACCEPT ITS RULES.

Formularz zgłoszeniowy

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMiJROIp4OmTQn2ORai6Uxml4dEuM7b4pJa_vKmdsRvFS1Qg/viewform 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe (Syntea SA)

Data

26.04.2021, godz. 14:30-18:30

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się więcej o sektorze nowoczesnych usług biznesowych jako miejsca pracy.

Program

 1. Informacje o sektorze nowoczesnych usług w Polsce i jego rozwoju; IBM, Google, HP – jako miejsca pracy;
 2. Case study – jak wygląda praca w sektorze z perspektywy specjalnego gościa z Channel Advisor London (firma notowana na giełdzie w Nowym Jorku);
 3. Informacje na temat Sektorowej rady ds. Kompetencji w sektorze nowoczesnych usług;
 4. Informacje na temat kompetencji pożądanych przez firmy z sektora – jakie kompetencje zagwarantują super atrakcyjną pracę;
 5. Perspektywy kariery zawodowej w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu;
 6. Oprócz części informacyjnej warsztat zawiera elementy kształtujące kompetencje kognitywne.

Organizatorzy

 1. Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz
 2. Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe (Syntea SA)

Szkolenie poprowadzą

 • Bartosz Sobotka – Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji w sektorze NUB, zajmuje się tworzeniem modeli biznesowych dla sektora edukacji w krajach CEE oraz integracją rynku pracy z sektorem edukacji na poziomie szkolnictwa zawodowego oraz szkolnictwa wyższego. Konsultant wielu projektów biznesowych dla sektora BPO/IT i edukacji w kontekście wdrażania idei Smart City oraz budowy Społeczeństwa 4.0;
 • Natalia Fałek – strategy client manager w Channel Advisor, Londyn (NYSE: ECOM), absolwentka University of Westminister w Londynie i Donghua University w Szanghaju, ekspertka w obszarze digital marketingu pracuje na rzecz wielu korporacji międzynarodowych optymalizując procesy biznesowe;
 • Karolina Gregorowicz – Absolwentka Psychologii Biznesu i Przedsiębiorczości, certyfikowany Trener VCC, specjalista w zakresie budowania ścieżek kariery w sektorze Business Service Sector, manager platformy Syneneo.pl

Gdzie odbędzie się wydarzenie?

Wydarzenie odbywać się będzie na platformie MS Teams.

Uczestnicy szkolenia po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na 2 dni przed wydarzeniem otrzymają na swój adres e-mail link do spotkania.

Zgłoszenia

W celu wzięcia udziału w warsztacie uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego do dnia 26 kwietnia 2021r. godz. 12.00 umożliwiającego wzięcie udziału w warsztacie.

Oświadczenie uczestnika i Formularz rekrutacyjny SRK: LINK_UEwK

Po wypełnieniu formularza na Państwa adresy mailowe zostaną przesłane linki do spotkania.

Po wypełnieniu formularza na dwa dni przed spotkaniem poprosimy Państwa o wypełnienie jeszcze Deklaracji udziału. Link do niej otrzymacie Państwo na swój adres e-mail wraz z linkiem do spotkania. Po warsztacie poprosimy o potwierdzenie mailowe uczestnictwa.

Formularz służy do organizacji szkolenia a dane osobowe, które są przez uczestników podawane celem udziału w szkoleniu, będą przetwarzane do tychże celów przez dwóch organizatorów, tj. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i firmę Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe (Syntea SA).

Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO administratorów, którymi są:

 1. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora
 2. Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe (Syntea SA) można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora syntea.pl/firma/prywatnosc

Niniejsze wydarzenie może być rejestrowane/nagrywane przez Organizatorów do celów dokumentacji projektów. Podczas niniejszego wydarzenia mogą być robione zrzuty ekranu. Ww. nagrania i zrzuty mogą być następnie publikowania na stronach Uniwersytetu i Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe (Syntea SA) w ramach sprawozdania/informacji z organizacji szkolenia. Uczestnicząc w wydarzeniu wyrażają Państwo zgodę na publikowanie wizerunku.

UCZESTNICY GODZĄC SIĘ NA UDZIAŁ W WYDARZENIU, AKCEPTUJĄ JEGO ZASADY.

Warsztat na temat możliwości pracy w sektorze usług biznesowych realizowany jest w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.

HR-ME Sp. z o.o.

Data

27.04.2021, godz. 11:30-12:30

Cel szkolenia

Omówienie specyfiki i możliwości pozyskiwania kapitału dla projektów studenckich IT na wczesnym etapie.

Jeśli masz pomysł na stworzenie innowacyjnego rozwiązania, zastanawiałeś się od czego zacząć i jakie są możliwe opcje wsparcia Twojego projektu – ten webinar jest dla Ciebie! Opierając się o własne doświadczenia, opowiemy historię naszego projektu. Jednocześnie przybliżymy Tobie instrumenty, dzięki którym udało nam się uzyskać dofinansowanie na stworzenie i komercjalizację produktu.

Organizator

Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Partner

HR-ME Sp. z o.o.  - firma poprowadzi szkolenie

Szkolenie poprowadzi

Krzysztof Pawlak, który pełni rolę CEO spółki HR-ME, odpowiadający za kierowanie spółką oraz działania sprzedażowe. Magister Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dwukrotny laureat Startup Weekend. 2-letnie doświadczenie w konsultingu strategicznym, w zakresie analizy rynków zagranicznych i trendów społecznych w zakresie ekspansji, wyznaczania nowych kierunków rozwoju firm i wdrażania zagranicznych rozwiązań. Posiada również 3 lata doświadczenia w branży Venture Capital, w scoutingu, analizie inwestycyjnej i pracy ze spółkami portfelowymi SpeedUp Group.

Gdzie odbędzie się wydarzenie?

Wydarzenie odbywać się będzie na platformie Google Meet Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Uczestnicy szkolenia będą logowali się na ww. platformę poprzez swój adres e-mail.  

Zgłoszenia

Formularz służy do organizacji szkolenia a dane osobowe, które są przez uczestników podawane celem udziału w szkoleniu, będą przetwarzane do tychże celów przez organizatora, tj. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO administratora, którym jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora.

Niniejsze wydarzenie może być rejestrowane/nagrywane przez Organizatora.

Podczas niniejszego wydarzenia mogą być robione zrzuty ekranu. Ww. nagrania i zrzuty mogą być następnie publikowane na stronie Uniwersytetu w ramach sprawozdania/informacji z organizacji szkolenia. Uczestnicząc w wydarzeniu wyrażają Państwo zgodę na publikowanie wizerunku.

UCZESTNICY GODZĄC SIĘ NA UDZIAŁ W WYDARZENIU, AKCEPTUJĄ JEGO ZASADY.

Formularz zgłoszeniowy

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvbsHdn60k94-sX3cgU4dPx1o1xTV7RtiohSgo0BOaa_Z3eA/viewform 

Alight | NGA HR Alight | NGA HR

Data

27.04.2021, godz. 13:30-15:00

Cel(e) szkolenia 

Uczestnicy podczas szkolenia znajdą odpowiedzi na pytania związane z zauważalnością na rynku pracy oraz rekrutacją. Na szkoleniu zostanie również poruszony temat LinkedIn oraz to, co powinno się na nim znaleźć. Oprócz tego prowadzący opowiedzą, jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej. Spotkanie będzie także okazją do poznania firmy oraz możliwości rozwoju, jakie daje Alight | NGA HR.  

Program

 1. Alight | NGA HR- kim jesteśmy?
  - Alight | NGA HR
  - Nasza podróż
 2. Co powinno znajdować się w CV? Burza mózgów
 3. Kilka słów o LinkedIn
 4. Rekrutacja - jak się do niej przygotować?
 5. Model STAR
 6. Oferty pracy w Alight | NGA HR
 7. Jak wygląda dzień Młodszego Specjalisty ds. Kadr i Płac
 8. Proces rekrutacji w Alight | NGA HR

Organizatorzy

 1. Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz
 2. Alight | NGA HR.

Szkolenie poprowadzą

 

 • Magdalena Stania – Operations Director, Central Europe – w firmie Alight | NGA HR pracuje od ponad 12 lat;
 • Karolina Cielniaszek – Talent Acquisition Intern – pracę zawodową łączy ze studiami poszukując Kandydatów na różne stanowiska;
 • Michał Dziedzic – obecnie HR&Payroll Specialist – pracę w Alight | NGA HR rozpoczął jako student.

Gdzie odbędzie się wydarzenie?

Wydarzenie odbywać się będzie na platformie MS Teams.

Uczestnicy szkolenia mogą do niego dołączyć za pośrednictwem wysłanego linku.  

Zgłoszenia

Formularz służy do organizacji szkolenia a dane osobowe, które są przez uczestników podawane celem udziału w szkoleniu, będą przetwarzane do tychże celów przez dwóch organizatorów, tj. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i firmę Alight | NGA HR:

Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO administratorów, którymi są: 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora

Alight | NGA HR można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora

„Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest NGA HR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-101), ul. Chorzowska 146. Podanie danych osobowych w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z przepisów Kodeksu pracy, podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe będą wykorzystane w celu rekrutacji prowadzonej obecnie i w przyszłości, osobie przekazującej swoje dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania”.

Niniejsze wydarzenie może być rejestrowane/nagrywane przez Organizatorów. Podczas niniejszego wydarzenia mogą być robione zrzuty ekranu. Ww. nagrania i zrzuty mogą być następnie publikowane na stronach Uniwersytetu i Alight | NGA HR w ramach sprawozdania/informacji z organizacji szkolenia. Uczestnicząc w wydarzeniu wyrażają Państwo zgodę na publikowanie wizerunku.

UCZESTNICY GODZĄC SIĘ NA UDZIAŁ W WYDARZENIU, AKCEPTUJĄ JEGO ZASADY.

Formularz zgłoszeniowy

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsMQsh7bRBal-442NyTa2McYdwMitKBRICNPyn-oniIzw-bg/viewform 

Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

Data

28.04.2021, godz. 10:00-11:30

Purpose of training

Training participants will be able to learn more about cybersecurity in the IT area.

Program

 1. Presenter introduction
 2. Overview of Cybersecurity Market
 3. Cybersecurity trends and challenges
 4. Cybersecurity Jobs
 5. Cybersecurity in Fujitsu
 6. Security Tower in GDC Poland
 7. Security Services we deliver
 8. Services and Technology stacks
 9. Social Engineering and Security Awareness
 10. Overview of roles and career paths within Security Tower
 11. How to start within Cybersecurity – who do we look for
 12. Valuable trainings and certifications
 13. Q&A

Organizers

 • Center for Career and Cooperation with Graduates of the University of Economics in Katowice
 • Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

Training will be led by

Jacek Wójcik - an Information Security Manager based in GDC Poland. He has been working in IT for more than 11 years, in this role in Fujitsu since 2019. His experience covers various Security and Compliance related roles such as: Security Service Line Leader, Vulnerability Scanning and Malware Defence Process Owner, Compliance Service Delivery Manager, Security and Compliance Coordinator and Service Process Architect. Jacek is currently working in GDC Poland ISM team supporting one of the Nordic customers from banking sector.

Where does the event take place?

The event will be held on the MS Teams platform.

Training participants will log into the platform via their e-mail address.

Applications

The application form is used to organize the training and the personal data provided by participants for the purpose of participating in the training will be processed for these purposes by two organizers, i.e. University of Economics in Katowice and Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.:

The relevant RODO information clause of the administrators, which are:

 1. University of Economics in Katowice, can be obtained from the administrator, on the administrator's website and in the administrator's Public Information Bulletin
 2. Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o., can be obtained from the administrator or on the administrator's website

The event may be recorded by the Organizers. Screenshots may be taken during the event. The aforementioned recordings and screenshots can then be published on the website of the University and Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. as part of the report / information on the training organization. By participating in the event, you consent to the publication of your image.

BY AGREEING TO PARTICIPATE IN THE EVENT, PARTICIPANTS ACCEPT ITS RULES.

Application form

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKigBZnxfr4dLIq5uHLpxREH6nct2nasu13bCi7yHjd7R8aQ/viewform 

Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

Data

29.04.2021, godz. 09:00-10:30

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia będą mogli dowiedzieć się więcej na temat cyberbezpieczeństwa w obszarze IT.

Program

 1. Przedstawienie prowadzącego.
 2. Ogólny przegląd rynku cyberbezpieczeństwa.
 3. Trendy oraz wyzwania dla cyberbezpieczeństwa.
 4. Praca w cyberbezpieczeństwie.
 5. Cyberbezpieczeństwo w firmie Fujitsu.
 6. Dział Cyberbezpieczeństwa w Fujitsu GDC Poland.
 7. Usługi Cyberbezpieczeństwa jakie dostarczamy.
 8. Usługi i stosy technologiczne.
 9. Inżynieria społeczna i świadomość zagrożeń.
 10. Role oraz ścieżki kariery w Dziale Cyberbezpieczeństwa w Fujitsu GDC Polska.
 11. Od czego zacząć - kogo szukamy.
 12. Wartościowe szkolenia i certyfikacje.
 13. Q&A.

Organizatorzy

 • Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

Szkolenie poprowadzi

Jacek Wójcik - jest Information Security Manager’em pracującym w GDC Polska. W IT pracuje od ponad 11 lat, a na tym stanowisku w Fujitsu od 2019 roku. Jego doświadczenie obejmuje różne stanowiska związane z bezpieczeństwem i zgodnością, takie jak: Lider linii usług bezpieczeństwa, właściciel procesu skanowania luk w zabezpieczeniach i obrony przed złośliwym oprogramowaniem, kierownik świadczenia usług zgodności, koordynator ds. bezpieczeństwa i zgodności oraz architekt procesów usługowych. Jacek obecnie pracuje w zespole ISM GDC Polska obsługującym jednego z klientów Nordics z sektora bankowego.

Gdzie odbędzie się wydarzenie?

Wydarzenie odbywać się będzie na platformie MS Teams.

Uczestnicy szkolenia będą logowali się na ww. platformę poprzez swój adres e-mail.

Zgłoszenia

Formularz służy do organizacji szkolenia a dane osobowe, które są przez uczestników podawane celem udziału w szkoleniu, będą przetwarzane do tychże celów przez dwóch organizatorów, tj. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i firmę Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.:

Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO administratorów, którymi są:

 1. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora 
 2. Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora

Niniejsze wydarzenie może być rejestrowane/nagrywane przez Organizatorów. Podczas niniejszego wydarzenia mogą być robione zrzuty ekranu. Ww. nagrania i zrzuty mogą być następnie publikowane na stronach Uniwersytetu i Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. w ramach sprawozdania/informacji z organizacji szkolenia. Uczestnicząc w wydarzeniu wyrażają Państwo zgodę na publikowanie wizerunku.

UCZESTNICY GODZĄC SIĘ NA UDZIAŁ W WYDARZENIU, AKCEPTUJĄ JEGO ZASADY.

Formularz zgłoszeniowy

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs7BQyPyh-dmX31RQbI4bujFWDJsJ2giHnXfRHSXBiUQ6H5w/viewform 

Veo Worldwide Services Logo
Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe (Syntea SA) Logo
HR-ME Sp. z o.o. Logo
Alight | NGA HR Logo
Logo