Ambasadorowie Karier Unii Europejskiej - EU Careers

Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami zaprasza studentów do udziału w Programie "Ambasadorowie Karier Unii Europejskiej" ("EU Careers") na rok akademicki 2022/2023. Termin zgłoszeń upływa 31 marca 2022 r.

Ambasadorzy Kariery UE to program w ramach którego studenci wybrani na ambasadorów karier UE z ramienia uczelni partnerskiej poznają i promują możliwości pracy w instytucjach Unii Europejskiej. Celem programu jest promowanie możliwości odbywania praktyk i zatrudnienia w strukturach UE wśród społeczności studenckiej.

Jeżeli:

 • chcesz:

  • poznać specyfikę pracy w instytucjach UE,
  • wesprzeć w promowaniu różnych ścieżek rozwoju zawodowego na poziomie międzynarodowym,
  • zbudować sieć kontaktów międzynarodowych,

 • jesteś osobą komunikatywną, otwartą, elastyczną, kreatywną, posiadasz zdolności organizacyjne oraz chcesz się uczyć i rozwijać?

Aplikuj do programu do dnia 31 marca 2022 r.

W tym celu prześlij nam wymaganą dokumentację na adres ckwa@ue.katowice.pl w temacie wiadomości wpisz: "Aplikacja – Ambasador Karier Unii Europejskiej na UE w Katowicach".

Możesz się zgłosić, jeśli:

 • Jesteś obywatelem/obywatelką Unii Europejskiej;
 • Posługujesz się płynnie językiem angielskim (co najmniej na poziomie B2/C1) i językiem polskim;
 • Masz możliwość wzięcia udziału w obowiązkowym jednodniowym szkoleniu w październiku 2022 r.;
 • Jesteś studentem/studentką i podczas udziału w programie będziesz zarejestrowany i obecny na Uczelni (październik 2022 r. – wrzesień 2023 r.).

Informacje o programie

Od 2021 roku, opiekę nad programem po stronie Polski sprawuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. W latach 2011-2020 za koordynację udziału polskich uczelni w programie odpowiadało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Co roku na uczelniach partnerskich zostają wyłonieni Ambasadorzy Karier UE, którzy odbywają szkolenie przed startem kolejnej edycji.

Celem programu dla studentów-ambasadorów "EU Careers" jest stosowanie innowacyjnych sposobów promowania pracy w instytucjach europejskich. Metody promocji obejmują:

 • Udział w targach pracy lub organizowanie prezentacji dla innych studentów;
 • Budowanie sieci współpracy między uczelniami i udzielanie informacji;
 • Aktywną obecność w Internecie i mediach społecznościowych;
 • Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące pracy w strukturach unijnych.

Posłuchaj wypowiedzi uczestników programu dla studentów-ambasadorów: https://www.youtube.com/watch?v=P27Ouvr_OnY

Jakie są zadania ambasadora?

 • Pełnienie roli punktu kontaktowego dla studentów zainteresowanych pracą w instytucjach UE;
 • Identyfikowanie grup docelowych i kontakty z mediami uniwersyteckimi;
 • Tworzenie list mailingowych i rozpowszechnianie informacji na temat współpracy z instytucjami UE za pomocą odpowiednich kanałów informacyjnych;
 • Robienie prezentacji, uczestniczenie w wydarzeniach związanych z rozwojem zawodowym i poszukiwanie interesujących prelegentów;
 • Wykonywanie zadań przypisanych na konkretne miesiące i regularne zdawanie relacji z ich realizacji;
 • Zarządzanie profilem na Facebooku lub w innych serwisach i ich regularne monitorowanie.
 • Wymogi podstawowe:
 • Pełnienie roli ambasadora przez co najmniej dwie godziny tygodniowo;
 • Zorganizowanie co najmniej jednego wydarzenia bądź prezentacji lub udział w co najmniej jednym wydarzeniu bądź prezentacji związanymi z rolą ambasadora;
 • Regularna komunikacja ze swoim koordynatorem "EU Careers";
 • Udział we wszystkich oferowanych szkoleniach (online);
 • Zapisywanie wykonanych zadań i regularne zdawanie relacji z ich realizacji.

Są to wymogi podstawowe. Ty sam musisz zadecydować, czy jesteś w stanie przeznaczyć więcej czasu na realizowanie zadań ambasadora, tak aby nie ucierpiały na tym Twoje studia. Poszukujemy ambasadorów, którzy podczas promowania pracy w instytucjach UE wykażą się innowacyjnością i kreatywnością!

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji proszone są o przesłanie do dnia 31 marca 2022 r. na adres ckwa@ue.katowice.pl dokumentów aplikacyjnych takich, jak:

1) CV w języku polskim oraz CV w języku angielskim przygotowane wg wzoru Europass (https://europa.eu/europass/pl)

UWAGA:

 • CV powinny zawierać wszystkie  kategorie danych osobowych, które są wymienione w “Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w programie "Ambasadorowie Karier Unii Europejskiej" edycji 2022/2023” (plik: 1 Klauzula_informacyjna_RODO_Ambasadorzy_Karier_2022-2023.pdf), w tym m.in.:  rok i rodzaj studiów (licencjackie/inżynierskie/magisterskie/doktorskie), kierunek studiów, planowany rok zakończenia studiów;
 • Dane osobowe powinny umożliwiać identyfikację znajomości języków obcych:  kandydat na ambasadora/student-ambasador proszony jest o podanie danych zgodnie ze skalą Rady Europy (Common European Framework of Reference - CEFR), która wyróżnia sześć poziomów biegłości językowej oraz wskazanie ew. certyfikatu potwierdzającego posiadane umiejętności;
 • Dane osobowe powinny umożliwiać identyfikację doświadczenia zawodowego kandydat na ambasadora/student-ambasador może w tym miejscu podać informacje m.in. dot. działalności społecznej, aktywności sportowej, hobby, podjętej pracy zarobkowej, staży, itp. i pełnionych w związku z tym funkcji, czy też wykonywanych obowiązków;

2) List motywacyjny w języku polskim;

3) Certyfikat lub inny dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2/C1 lub/i potwierdzenie doświadczenia/kwalifikacji posługiwania się tym językiem, rekomendacje;

4) Oświadczenie kandydata na ambasadora/studenta-ambasadora (w języku polskim i w języku angielskim), że w trakcie całego roku akademickiego 2022/2023 będzie kontynuował kształcenie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, tzn. np. nie planuje wziąć udziału w programie ERASMUS, czy też innych programach wymiany studenckiej (niespełnienie tego warunku praktycznie uniemożliwia pełnienie obowiązków studenta - ambasadora - reprezentanta danej uczelni);

5) Zaświadczenie o posiadanym statusie studenta, zawierającego:

 • nazwa uczelni w języku polskim i w języku angielskim,
 • rok i rodzaj studiów (licencjackie/inżynierskie/magisterskie/doktorskie),
 • kierunek studiów,
 • planowany rok zakończenia studiów;

6) Podpisane skany Klauzul informacyjnych:

 • Klauzula 1 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w narodowym programie Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (dalej: EPSO) pt. "Ambasadorowie Karier Unii Europejskiej" edycji 2022/2023 Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – koordynatora narodowego programu Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (dalej: EPSO) pt. "Ambasadorowie Karier Unii Europejskiej";
 • Klauzula 2 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem rekrutacji do narodowego programu Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (dalej: EPSO) pt. "Ambasadorowie Karier Unii Europejskiej" oraz udostępnienia ich Kancelarii Prezesa Rady Ministrów edycji 2022/2023 – koordynatorowi narodowego programu Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (dalej: EPSO) pt. "Ambasadorowie Karier Unii Europejskiej" edycji 2022/2023.

W temacie wiadomości proszę wpisać: "Aplikacja – Ambasador Karier Unii Europejskiej na UE w Katowicach".

UWAGA!

 1. Przetwarzanie danych osobowych studentów – chętnych do wzięcia udziału w narodowym programie Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (dalej: EPSO) pt. "Ambasadorowie Karier Unii Europejskiej" edycji 2022/2023 Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – koordynatora przedmiotowego programu – jest uzasadnione z uwagi na wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, polegającego na podejmowaniu działań związanych z promocją kariery obywateli polskich w instytucjach i organach Unii Europejskiej a Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach poprzez Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami prowadzi jedynie rekrutację oraz w dalszej konsekwencji udostępnia je Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do dalszej realizacji, zgodnie z wymogami i informacjami przedmiotowego konkursu;
 2. W przypadku podania danych osobowych w szerszym zakresie niż wynikający z przedmiotowej klauzuli rejestracyjnej i wymogów narodowego programu Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (dalej: EPSO) pt. "Ambasadorowie Karier Unii Europejskiej" edycji 2022/2023 Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – koordynatora przedmiotowego programu (tzn. w przypadku umieszczenia dodatkowych danych osobowych, poza tymi które są wymagane), kandydat powinien dołączyć klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie niż wynikający z przedmiotowej klauzuli rejestracyjnej i wymogów przedmiotowego programu (tzn. z uwagi na umieszczenie dodatkowych danych osobowych, poza tymi które są wymagane) zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji do przedmiotowego programu.

Jak wyglądają kolejne kroki?

 1. Po wyborze jednego studenta-ambasadora jego dokumenty aplikacyjne zostaną przekazane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM).
 2. Spośród wszystkich wyłonionych przez uczelnie studentów-ambasadorów, KPRM wyróżni dwie osoby, które wezmą udział w szkoleniu organizowanym w Brukseli w październiku br. (na koszt Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) – organizatora programu „Ambasadorowie Karier UE").
 3. Wszyscy pozostali uczestnicy programu zostaną zaproszeni na szkolenia w Warszawie z udziałem ekspertów EPSO (KPRM nie pokrywa kosztów dojazdu i ew. noclegu w Warszawie). Szkolenia, w zależności od sytuacji pandemicznej, będą miały formułę stacjonarną lub on-line.