Zadania Centrum

Do zadań Centrum Kształcenia przez Całe Życie należy prowadzenie działalności edukacyjnej w ramach kształcenia ustawicznego poprzez:

a) realizację i rozwój programów edukacji ekonomicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

b) inspirowanie oraz wspieranie aktywności intelektualnej i społecznej, niezależnie od posiadanego wykształcenia osób, które z różnych powodów zakończyły lub przerwały aktywność zawodową,

c)współpracę z instytucjami wspierającymi programy edukacyjne.