Regulamin Organizacyjny Chóru

Regulamin Organizacyjny Chóru
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach


Postanowienia ogólne

§ 1
1.    Chór jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zwanym dalej Uniwersytetem.
2.    Chór jest amatorskim zespołem artystycznym utworzonym na podstawie Statutu Uniwersytetu.
3.    W strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Chór podlega Prorektorowi ds. Internacjonalizacji i Marketingu.
4.    Chór ma prawo używania własnego logo - wspólnie z logo Uniwersytetu.
5.    Chór może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających amatorskie zespoły artystyczne.
6.    Chór opiera swoją działalność na dobrowolnej aktywności członków Chóru.

Cele i formy działalności

§ 2
1. Celem Chóru jest:
    a)    Reprezentowanie i promowanie Uniwersytetu,
    b)    Kultywowanie oraz kontynuowanie tradycji śpiewu chóralnego,
    c)    Doskonalenie warsztatu wokalnego członków Chóru,
    d)    Działanie na rzecz rozwoju kultury akademickiej.
2. Chór realizuje swoje cele poprzez:
    a)    Pracę nad poszerzaniem i doskonaleniem repertuaru,
    b)    Uświetnianie uroczystości oraz imprez organizowanych przez Uniwersytet,
    c)    Udział w krajowych i międzynarodowych konkursach i przeglądach chórów,
    d)    Organizowanie i uczestnictwo w imprezach kulturalnych w kraju i za granicą,
    e)    Współpracę z innymi organizacjami artystycznymi w kraju i za granicą.

Władze Chóru

§ 3
Władze Chóru stanowią:
 I.  Kierownik.
II.  Rada Chóru.

I.  Kierownik:
1.    Kierownikiem jest osoba zatrudniona w Uniwersytecie, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2.    Kierownikiem nie może być Dyrygent ani Zastępca Dyrygenta.
3.    Kierownik kieruje pracą Chóru i odpowiada za swoją działalność przed Rektorem.
4.    Kierownik może powoływać oraz odwoływać asystentów Kierownika w liczbie do 2 osób.
5.    Kierownik jest powoływany i odwoływany przez Rektora.
6.    Do obowiązków Kierownika należy:
       a)    Czuwanie nad przestrzeganiem Regulaminu Organizacyjnego Chóru,
       b)    Wybór kandydatów na Dyrygenta oraz Zastępcę Dyrygenta, po zasięgnięciu opinii Rady Chóru,
       c)    Reprezentowanie Chóru i jego interesów w Uniwersytecie,
       d)    Reprezentowanie Chóru na zewnątrz,
       e)    Planowanie i gospodarowanie środkami Chóru,
       f)     Organizowanie promocji Chóru,
       g)    Organizowanie rekrutacji chórzystów,
       h)    Pozyskiwanie sponsorów,
       i)     Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi zespołami artystycznymi,
       j)    Organizowanie działalności Chóru, współpraca w tym zakresie z władzami Uniwersytetu, Radą Chóru oraz z poszczególnymi jednostkami Uniwersytetu,
       k)    Opracowywanie planów rozwoju Chóru,
       l)     Tworzenie rocznych planów działalności Chóru,
       m)   Sporządzanie sprawozdań z działalności Chóru.


II. Rada Chóru:
1.    Radę Chóru stanowią: Kierownik, pracownik Biura Promocji i Nowych Mediów Uniwersytetu, przedstawiciel władz Uniwersytetu, osoby zaproszone do współpracy.
2.    Radzie Chóru przewodniczy Kierownik.
3.    Pozostałe osoby wchodzące w skład Rady Chóru powoływane i odwoływane są przez Rektora na wniosek Kierownika.
4.    Kierownik może na posiedzenie Rady Chóru zaprosić również inne osoby nie wchodzące w skład Rady Chóru.
5.    Do obowiązków Rady Chóru należy:
       a)    Opiniowanie kandydatów na Dyrygenta oraz zastępcę Dyrygenta,
       b)    Współpraca z Kierownikiem w zakresie ustalania planów rozwoju Chóru.
       c)    Wspomaganie Kierownika w działaniach na rzecz rozwoju Chóru.
       d)    Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Chóru do Rektora.

Dyrygenci

§ 4
1.    Dyrygenta oraz zastępcę Dyrygenta powołuje i odwołuje Rektor na wniosek Kierownika Chóru.
2.    Do obowiązków Dyrygenta oraz zastępcy Dyrygenta należy:
       a)    Opracowywanie repertuaru Chóru,
       b)    Przygotowywanie chórzystów do występów,
       c)    Prowadzenie prób Chóru,
       d)    Dyrygowanie Chórem na próbach i występach,
       e)    Dbanie o podwyższanie poziomu artystycznego Chóru,
       f)    Decydowanie o składzie osobowym Chóru na konkursy, koncerty i występy,
       g)    Prowadzenie przesłuchań kandydatów na chórzystów i wnioskowanie do Kierownika o przyjęcie do Chóru,
       h)    Zapewnienie właściwej atmosfery w Chórze,
       i)    Informowanie członków Chóru o celach Chóru, zadaniach i sposobach ich realizacji,
       j)    Współpraca z Kierownikiem Chóru w zakresie działalności Chóru.
3.    Bezpośredni i stały nadzór nad czynnościami Dyrygenta oraz zastępcy Dyrygenta sprawuje Kierownik.

Członkowie Chóru, ich prawa i obowiązki

§ 5
1.    Członkami Chóru są studenci Uniwersytetu, a także absolwenci i pracownicy Uniwersytetu. Członkami Chóru mogą być także inne zaproszone osoby.
2.    Decyzję o przyjęciu do Chóru podejmuje Kierownik na wniosek Dyrygenta.

§ 6
Członkiem Chóru może zostać osoba, która:
1.    Posiada dobry głos.
2.    Posiada dobry słuch muzyczny.
3.    Posiada dobre poczucie rytmu.
4.    Wykazuje umiejętność i chęć pracy w zespole.
5.    Pragnie w Chórze realizować i rozwijać pasję śpiewu chóralnego.
6.    Przestrzega zasad oraz procedur obowiązujących w Chórze.

§ 7
Członkowie Chóru są zobowiązani do:
1.    Udziału w realizacji celów Chóru.
2.    Przestrzegania postanowień Regulaminu Organizacyjnego Chóru.
3.    Godnego reprezentowania Chóru i Uniwersytetu.
4.    Przestrzegania postanowień Kodeksu Etycznego Uniwersytetu, w szczególności:
       a)    kierowanie się w swoim postępowaniu uczciwością, przestrzeganie przepisów prawa i zasad współżycia społecznego,  
       b)    niepodejmowanie żadnych działań szkodzących wizerunkowi czy naruszających reputację  Chóru i Uniwersytetu,
       c)    dbanie o dobre relacje w Chórze oraz o dobre  imię Chóru i  Uniwersytetu.
5.   Systematycznego podnoszenia umiejętności artystycznych.
6.   Punktualnego i aktywnego udziału w próbach i koncertach.
7.   Dbania o mienie Chóru i Uniwersytetu.
8.   Informowania Kierownika o zmianie adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.
9.   Informowania Kierownika o zmianie statusu członka Chóru.

§ 8
Członkowie Chóru mają prawo do:
1.    Kształtowania kierunków działalności Chóru poprzez zgłaszanie propozycji repertuaru.
2.    Czynnego uczestnictwa w działalności Chóru.
3.    Zgłaszania uwag, wniosków i propozycji dotyczących spraw Chóru.
4.    Korzystania z mienia będącego w dyspozycji Chóru w czasie prób oraz koncertów.
5.    Uzyskiwania od Dyrygenta, zastępcy Dyrygenta i Kierownika informacji dotyczących działalności Chóru.

§ 9
Szczegółowe prawa i obowiązki członków Chóru zawarte są w Regulaminie Chórzysty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Organizacyjnego, który wiąże wszystkie osoby wpisane na listę członków Chóru.

§ 10
Członkostwo w Chórze ustaje na skutek:
1.    Złożenia Kierownikowi pisemnej rezygnacji.
2.    Skreślenia z listy członków przez Kierownika.
3.    Podjęcia decyzji przez Kierownika o skreśleniu z listy członków Chóru.  

Finanse Chóru

§ 11
1.    Koszty działalności Chóru pokrywane są ze środków budżetowych Uniwersytetu oraz z przychodów własnych Chóru.
2.    Wszystkie pozycje kosztów działalności Chóru muszą być ujęte w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu. Za gospodarowanie środkami Chóru odpowiada Kierownik.

Postanowienia końcowe

§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Kierownik, który także ma prawo do dokonywania wykładni i interpretacji niniejszego Regulaminu

 

Załącznik nr 1
do Regulaminu Organizacyjnego Chóru

Regulamin Chórzysty

 

I. Postanowienia ogólne

1.    Nowo przyjęty chórzysta zostaje pełnoprawnym członkiem Chóru po 3-miesięcznym okresie wstępnym, w czasie którego zobowiązany jest do udziału we wszystkich próbach, opanowania repertuaru wskazanego przez Dyrygenta i wzięcia udziału (co najmniej jeden raz w okresie wstępnym ) w koncercie  Chóru.
2.    W przypadku, gdy nowo przyjęty chórzysta jest lub był członkiem innego zespołu artystycznego, Dyrygent może wystąpić do Kierownika z wnioskiem o natychmiastowe nadanie statusu pełnoprawnego członka Chóru bez konieczności odbywania okresu wstępnego.

II. Obecność na próbach i występach

1.    Chórzysta zobowiązany jest do uczestniczenia w próbach i koncertach. Obecność jest sprawdzana i odnotowywana na liście obecności.
2.    Nieobecność na próbie lub koncercie powinna być usprawiedliwiona u Kierownika. Usprawiedliwienie polega na podaniu przyczyny nieobecności na próbie lub koncercie. Usprawiedliwienia są odnotowywane na liście obecności.
3.    Usprawiedliwienie nieobecności na próbie powinno nastąpić najpóźniej w dniu, w którym odbywa się próba, przed jej rozpoczęciem. Usprawiedliwienie nieobecności na koncercie  powinno natomiast nastąpić co najmniej jeden dzień przed planowanym terminem koncertu. W uzasadnionych przypadkach Kierownik może zdecydować o odstępstwie od ww. postanowień.

III. Skreślenie z listy członków Chóru

Skreślenie z listy członków Chóru może nastąpić w przypadku:
1.    Opuszczenia bez usprawiedliwienia więcej niż 20% prób lub koncertów w danym semestrze.
2.    Naruszenia Regulaminu Organizacyjnego Chóru.
3.    Naruszenia Regulaminu Chórzysty.
4.    Naruszenia obowiązku zachowania poufności wszelkich spraw dotyczących Chóru i jego działalności.
5.    Osoba skreślona z listy członków Chóru jest zobowiązana do niezwłocznego zwrotu wydanego jej mienia (w szczególności stroju, nut i innych rzeczy stanowiących własność Chóru).

IV. Urlopy

1.    Kierownik, w uzasadnionych przypadkach, może członkowi Chóru udzielić na określony przez niego okres urlopu, tj. zwolnić z obowiązku uczestniczenia w próbach i koncertach.
2.    Członek Chóru składa Kierownikowi pisemne uzasadnione podanie o udzielenie urlopu, z określeniem okresu urlopu (podanie może być przesłane pocztą elektroniczną).
3.    Okres urlopu nie może być dłuższy niż jeden semestr.
4.    Członek Chóru może otrzymać urlop na okres jednego semestru  raz na  trzy lata.
5.    W czasie urlopu członek Chóru zachowuje członkostwo w Chórze.
6.    Przed urlopem chórzysta zobowiązany jest do rozliczenia się z wydanego mu mienia (w szczególności stroju, nut i innych rzeczy stanowiących własność Chóru).

V.  Poszanowanie mienia Chóru

1.    Chórzysta podczas trwania członkostwa w Chórze otrzymuje nuty i teczkę koncertową.  Ponadto każdy pełnoprawny członek Chóru otrzymuje strój chórzysty, za wcześniejszym potwierdzeniem odbioru, do korzystania w czasie pozostawania w Chórze.
2.    Chórzysta ma obowiązek dbania o powierzone mu mienie oraz o jego wykorzystywanie zgodnie z  przeznaczeniem.
3.    Chórzyście nie wolno udostępniać nut osobom trzecim, niezwiązanym z  Chórem, w szczególności członkom innych zespołów artystycznych.

VI. Przestrzeganie Regulaminów

1.    Każdy członek Chóru zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Organizacyjnego Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a także niniejszego Regulaminu.
2.    Każdy członek Chóru ma obowiązek zachowania poufności wszelkich spraw dotyczących Chóru i jego działalności zarówno w czasie trwania członkostwa w Chórze, jak i po jego ustaniu.