Przejdź do menu Przejdź do treści

Akty prawne

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1992 r. Nr 4 poz. 16 z póź.zm.).
 • Rozporządzenie RM z dnia 28 września 1993 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa OC Kraju, województw, gmin oraz zasad i trybu kierowania, a także koordynowania przez nich przygotowań i realizacji (Dz.U. Nr 91, poz. 420).
 • Rozporządzenie RM z dnia 28 września 1993 r. w sprawie obrony cywilnej (Dz.U. Nr 93, poz. 429)
 • Rozporządzenie RM z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony (Dz.U. Nr 93, poz. 421)
 • Zarządzenie Nr 02/86 Przewodniczącego KOK i Prezesa rady Ministrów z 14 maja 1986 r. w sprawie zadań związanych z osiąganiem podwyższonej i pełnej gotowości obronnej państwa (Dz.U. KOK Nr 6 poz. 52).
 • Rozporządzenie RM z dnia 06 września 1993 r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony (Dz.U. Nr 85 z dnia 15.09.1993 r., poz. 397 z póź. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 11, poz. 95 z póź. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U Nr 114 z dnia 26 września 1997 r., poz. 740 z póź. zm.).
 • Zarządzenie Nr 23 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 kwietnia 1995 r. w sprawie ochrony dóbr kultury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i konfliktu zbrojnego.
 • Ustawa z dnia 18 04 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. Nr 62 poz. 558)
 • Ustawa z dnia 14 12 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U Nr 89 poz. 414 z póź. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 12 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1995 r. z póź. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 08 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81 poz. 351 z póź. zm.)
 • Ustawa z dnia 24 08 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88 poz. 400)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04 07 1992 r. w zakresie i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U. Nr 54 poz. 259 z póź. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03 11 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92 poz. 92 z póź. zm. , Dz. U. Nr 10 poz. 46 z 1995r. z póź. zm. , Dz. U. Nr 102 poz. 507 1995r.) - reguluje obowiązek wykonania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 01 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego oraz warunków, którym powinny odpowiadać drogi pożarowe. (Dz. U. Nr 8 poz. 42 z 1993 r. z póź. zm.)
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3