Przejdź do menu Przejdź do treści

Punkty za publikacje

LataPunktacja artykułówPunktacja pozostałych publikacji

2019

Punktacja zgodna z wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych - Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18.12.2019r.
2017Informacja dotycząca nieprzeprowadzenia oceny czasopism naukowych w 2017 roku
2016

Wykaz czasopism naukowych:

Ogłoszenie MNiSW z 09.12.2016 r. o liście czasopism punktowanych:

Uznana baza publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym

 • Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, uwzględnionej w Web of Science15 pkt. (publikacja musi być uwzględniona w bazie Web of Science, tzn. można ją tam odnaleźć i w polu "Document type" musi mieć zapis "Proceedings paper").
 • Wersje elektroniczne publikacji w czasopismach naukowych są punktowane, jeżeli zostały udostępnione pod wskazanym adresem internetowym, stanowiącym część czasopisma online, w ramach jego struktury formalnej (rocznik, tom, wolumin, numer itp.) lub posiadają DOI (Digital Object Identifier) oraz odpowiedni rok wydania.
 • Recenzowana publikacja naukowa w języku innym niż polski, zamieszczona w zagranicznym czasopiśmie naukowym niezamieszczonym w wykazie czasopism naukowych – 5 pkt.

 

Punkty za monografie

 • Monografia naukowa, w której liczba autorów nie przekracza 3, a co najmniej jeden z nich wskazał jednostkę jako afiliację – 25 pkt.
 • Monografia naukowa, w której liczba autorów wynosi co najmniej 4, a ich udział nie jest wyodrębniony – liczba punktów proporcjonalna do udziału liczby autorów, którzy wskazali jednostkę jako afiliację, w ogólnej liczbie autorów:
                                           25 pkt*Ajn/A,
  gdzie:
  Ajn – oznacza liczbę autorów monografii naukowej, którzy wskazali jednostkę jako afiliację,
  A – oznacza ogólną liczbę autorów monografii naukowej.
 • Monografia naukowa wieloautorska, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów wynosi co najmniej 4 i wszyscy wskazali jednostkę jako afiliację – 15 pkt.
 • Monografia naukowa wieloautorska(*), w której:
  1. autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone,
  2. liczba autorów wynosi co najmniej 4,
  3. łączna objętość rozdziałów autorstwa osób, które wskazały jednostkę jako afiliację (warunek ten dotyczy także redaktora naukowego tomu), obejmuje co najmniej 6 arkuszy wydawniczych
  15 pkt.

 

Rozdział w monografii

Rozdział w monografii naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów wynosi co najmniej 4, z wyłączeniem monografii naukowych, oznaczonych powyżej (*) – 5 pkt.

Jeżeli liczba autorów rozdziału w monografii naukowej wynosi co najmniej 2, jednostka, którą autor rozdziału wskazał jako afiliację, otrzymuje – 2,5 pkt.

 

Redakcja monografii

Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów wynosi co najmniej 4, z wyłączeniem monografii naukowych, , oznaczonych powyżej (*), dokonana przez pracownika jednostki – 5 pkt.2015

Komunikat MNiSW z 18.12.2015 r.z wykazem czasopism:

Komunikat MNiSW z 01.07.2016 r. o sprostowaniu komunikatu z 18.12.2015 r. w sprawie wykazu czasopism.

2014

Komunikat MNiSW z 31.12.2014 r.z wykazem czasopism:

 

Obwieszczenie MNiSW z 25.03.2015 r. o sprostowaniu błędów w częściach B i C wykazu czasopism z 31.12.2014 r.

2013

Komunikat MNiSW z 17.12.2013 r.z wykazem czasopism:

2012, 2011

Komunikat MNiSW z 20.12.2012 r.z wykazem czasopism:

 

Obwieszczenie MNiSW z 22.04.2013 r. o sprostowaniu niektórych pozycji w części B wykazu z 20.12.2012 r.

Autorstwo monografii naukowejw języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowejl ub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – 25 pkt.

Autorstwo monografii naukowejw języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski – 20 pkt.

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski – 4 pkt.

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – 5 pkt.

Redakcja naukowa monografii wieloautorskiej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – 5 pkt.

Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski – 4 pkt.

Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej nie zalicza się:

 • monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach (artykuły opublikowane w czasopismach nierecenzowanych, tj. m. in. w periodykach opiniotwórczych, czasopismach uczelnianych - artykuły o charakterze publicystycznym, eseistycznym itp.),
 • skryptów i podręczników akademickich,
 • powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników i dzienników,
 • wznowień monografii naukowych (wyjątek stanowi kolejne wydanie monografii, jeśli jest to "wydanie poprawione i rozszerzone").

Monografia naukowa to opracowanie naukowe, obejmujące minimum 6 arkuszy wydawniczych, opublikowane jako książka lub odrębny tom omawiające pewne zagadnienie w sposób wyczerpujący, oryginalny i twórczy.

Rozdział w monografii naukowej stanowi opracowanie naukowe o objętości co najmniej pół arkusza wydawniczego lub odrębne mapy. Liczba punktów uzyskanych łącznie za rozdziały zamieszczone w monografii wieloautorskiej nie może przewyższać łącznej liczby punktów przyznawanych za monografię naukową. Jeżeli ta sama osoba jest jednocześnie autorem rozdziału / rozdziałów w monografii naukowej wieloautorskiej lub współautorem monografii wieloautorskiej, w której nie określono autorów poszczególnych rozdziałów, i jednocześnie jej redaktorem naukowym, punkty przyznaje się również za redakcję naukową.

Język podstawowy w danej dyscyplinie naukowej - język, który w procesie kompleksowej oceny jednostek naukowych jest traktowany w danej dyscyplinie naukowej – z uwagi na jej specyfikę – w zakresie stosowanej punktacji analogicznie jak języki angielski, niemiecki, francuski, hiszpański rosyjski lub włoski w innych dyscyplinach naukowych. O uznaniu języka za podstawowy w danej dyscyplinie naukowej decyduje właściwa komisja Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych na wniosek zespołu ewaluacji, w skład którego wchodzą eksperci właściwi dla dziedzin nauki i rodzajów ocenianych jednostek naukowych.

2010, 2009Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z 25.06.2010 r.


Autorstwo monografii lub podręcznika autorskiego w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny – 24 pkt.

Autorstwo monografii lub podręcznika autorskiego w języku innym niż angielski lub podstawowym dla danej dyscypliny – 12 pkt.

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku autorskim w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny – 7 pkt.

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku autorskim w języku innym niż angielski lub podstawowym dla danej dyscypliny3 pkt.

Redaktor naczelny wieloautorskiej monografii, podręcznika autorskiego lub serii wydawniczej:

 • w języku angielskim lub podstawowym dla danej dyscypliny – 5 pkt,
 • w innym języku3 pkt.

Monografia naukowa to opracowanie naukowe opublikowane jako książka lub odrębny tom omawiające pewne zagadnienie w sposób wyczerpujący, oryginalny i twórczy, obejmujące minimum 6 arkuszy wydawniczych (dotyczy nauk humanistycznych i społecznych oraz dziedzin sztuki i wchodzących w ich skład dyscyplin artystycznych).

Rozdział w monografii naukowej stanowi opracowanie naukowe o objętości minimum 1 arkusza wydawniczego (dotyczy nauk humanistycznych i społecznych oraz dziedzin sztuki i wchodzących w ich skład dyscyplin artystycznych).

Za monografie nie uznaje się: monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników i dzienników itp., wznowień.

2008Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych z 18.06.2009 r.
2007Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z 26.08.2008 r.
2006, 2005Wykaz czasopism z punktacją ministerialną

Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskim – od 12 do 24 pkt.

Autorstwo rozdziału monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskimdo 12 pkt.

Autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym nieangielskimod 6 do 20 pkt.

Autorstwo rozdziału monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym nieangielskimdo 6 pkt.

Redakcja monografii lub podręcznika akademickiego:

 • w języku polskim lub innym nieangielskim – 5 pkt,
 • w języku angielskim – 10 pkt.

W rozporządzeniu MNiI z dnia 4 sierpnia 2005 r. [Dz.U.2005.161.1359] brak kryteriów precyzujących, jaką dokładną ilość punktów należy przyznać dokumentom monograficznym, odpowiadającym powyższym zasadom.

2004
 • dla publikacji posiadających IF - tabela,
 • dla publikacji nie posiadających wskaźnika IF - tabela.

Liczba punktów przyznawanych za:

 • autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku angielskimod 12 do 24 pkt,
 • autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskimdo 12 pkt,
 • autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego w języku polskim lub innym nieangielskimod 6 do 18 pkt,
 • autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym nieangielskimdo 3 pkt,
 • autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim przypadku dziedziny, dla której narzędziem opisu jest język etniczny, a przedmiotem badania są teksty kultury w tym języku tworzone – do 6 pkt,
 • redakcję monografii lub podręcznika akademickiego – od 5 do 10 pkt.

Łączna liczba punktów za poszczególne rozdziały monografii nie może przekraczać liczby punktów za całą monografię.

Definicja „podręcznika akademickiego” nie obejmuje: skryptów wykładów i ćwiczeń, poradników zawodowych, książek popularyzujących wiedzę naukową itp.

Do oceny nie można przedstawiać wznowień publikacji.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3