Przejdź do menu Przejdź do treści

AUTOZAPIS DO PPK W 2023 r.

 

Automatyczny zapis (autozapis) do Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) dotyczy osób między 18. a 55. rokiem życia. Osoby takie, aby stać się uczestnikiem PPK i zacząć oszczędzać, nie muszą podejmować żadnych działań. To pracodawca ma obowiązek zapisać je do PPK.

W sytuacji, gdy pracownik, będący we wskazanym wyżej przedziale wiekowym, nie jest zainteresowany oszczędzaniem w pracowniczym planie kapitałowym, może złożyć pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. 

Ponowną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można złożyć z datą nie wcześniejszą niż 1 marca 2023 roku. Poprzednio złożona deklaracja o rezygnacji bowiem wygasa z dniem 28 lutego 2023 roku. 

 

UWAGA!

Pracodawca nie musi uzyskać zgody pracownika, aby zapisać go do pracowniczego planu kapitałowego (PPK). W programie tym obowiązuje bowiem tzw. autozapis. Oznacza to, że jeśli pracownik w wieku 18-55 lat nie złożył deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, pracodawca sam „zapisuje” go do programu.

Co 4 lata pracodawca jest zobowiązany ponowić autozapis do PPK. Pierwszy ponowny autozapis do programu będzie miał miejsce w 2023 roku, a kolejne: w 2027 roku, w 2031 roku itd.

 

Autozapisowi do PPK nie będzie podlegała osoba, która:

 • przed 1 kwietnia 2023 roku skończyła 55 lat i nie złożyła pracodawcy wniosku o zawarcie w jej imieniu umowy o prowadzenie PPK,
 • przed 1 kwietnia 2023 roku skończyła 70 lat (nawet jeśli złoży pracodawcy wniosek o zawarcie w jej imieniu umowy o prowadzenie PPK),
 • od 1 marca 2023 roku ponownie złoży pracodawcy deklarację o rezygnacji z wpłat do PPK.

 

Wszystkie deklaracje dotyczące Pracowniczego Programu Emerytalnego znajdują się na stronie Działu Płac w zakładce Pracownicze Programy Emerytalne - Druki do pobrania.

  INFORMACJA DOT. NOWYCH PRZEPISÓW PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 01.01.2022r.

   

  W związku z wejściem nowych przepisów od dnia 01.01.2022 r.*) informujemy o istotnych zmianach w zakresie naliczania podatku od wynagrodzenia, wprowadzające możliwość złożenia dodatkowych wniosków/oświadczeń:

   

  1)       ZWIĘKSZENIE KWOTY WOLNEJ OD PODATKU

  Od dnia 01.01.2022 r. ustawodawca znacznie podwyższył kwotę wolną od podatku (z 43,76 zł na 425 zł miesięcznie) oraz zmienił zasadę jej stosowania, przyznając ją wszystkim podatnikom bez względu na wysokość osiąganych dochodów. Roczna ulga podatkowa dla podatnika wynosi 5.100 zł (425 zł x 12 miesięcy). Niezmiernie zatem ważne jest, aby zwrócić uwagę czy nie osiąga się dodatkowego równoległego dochodu uprawniającego do korzystania z kwoty wolnej od podatku, żeby uniknąć podwójnego stosowania tej samej ulgi podatkowej.

  Z mocy prawa kwota wolna od podatku stosowana jest w pierwszej kolejności do:

  -         emerytury lub renty,

  -         dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej przy zastosowaniu skali podatkowej,

  -         dochodów z najmu lub dzierżawy, z których wynika obowiązek opłacania w ciągu roku podatkowego  zaliczki na podatek dochodowy.

  Osobom osiągającym powyższe dochody nie przysługuje kwota wolna od podatku z tytułu umowy o pracę. Natomiast w przypadku nawiązania dwóch równoległych stosunków pracy pracownik wybiera tylko jednego pracodawcę do stosowania kwoty wolnej od podatku.

  Wskutek niedopilnowania tego, żeby kwota wolna od podatku była stosowana od jednego źródła dochodów, powstanie niedopłata podatku w wysokości 5.100 zł do uregulowania przy rozliczeniu rocznym za 2022 rok.


  Zalecamy zweryfikowanie przez każdego pracownika samodzielnie uprawnień do stosowania kwoty wolnej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i w razie potrzeby złożenie rezygnacji z jej stosowania w Naszej Uczelni.

  Rezygnacja ze stosowania uprawnienia w wyniku złożonego wniosku lub oświadczenia

   

  2)       STOSOWANIE ULGI DLA TZW. „KLASY ŚREDNIEJ”

  Pracodawca został zobowiązany do stosowania ulgi dla pracowników w miesiącach, w których przychód ze stosunku pracy mieści się w przedziale od 5.701 zł do 11.141 zł, a pracownik nie złożył wcześniej wniosku o niestosowanie tej ulgi.

  Natomiast w ujęciu rocznym na etapie składania rocznych zeznań podatkowych pracownik ma prawo do zastosowania tej ulgi, o ile osiągnie łączny przychód w przedziale od 68.412 zł do 133.692 zł w danym roku. W kwocie tej uwzględnia się przychody od wszystkich pracodawców, u których pracownik zatrudniony jest na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, a także dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej przy zastosowaniu skali podatkowej.

  Oznacza to, że w miesiącu, w którym przychód będzie mieścił się w wyżej wskazanym przedziale, a pracownik nie złoży wcześniej wniosku o niestosowanie ulgi, ulga ta zostanie automatycznie naliczona. Jeżeli jednak w skali roku przychód pracownika ostatecznie nie zmieści się w przedziale od 68.412 zł  do 133.692 zł (będzie mniejszy lub większy), powstanie niedopłata podatku, którą trzeba będzie dopłacić w rozliczeniu rocznym.

  Dlatego istotne jest, by każdy pracownik skalkulował, jakie rozwiązanie jest dla niego korzystne (automatyczne naliczanie ulgi bądź rezygnacja z naliczania na podstawie wniosku) i pozwoli uniknąć dopłaty podatku. Szczególnie należy mieć na uwadze, że w niektórych miesiącach oprócz wynagrodzenia podstawowego wypłacane są również wynagrodzenia dodatkowe, które mogą spowodować jednorazowe naliczenie ulgi, ostatecznie nie przysługującej w rozliczeniu rocznym. Przykładowo takim miesiącem jest miesiąc wypłaty 13-tej pensji, w którym przychód prawie każdego pracownika przekroczy kwotę 5.701 zł.

  Wniosek o niestosowanie ulgi dla tzw. „klasy średniej”

   

  3)       STOSOWANIE „ULGI DLA PRACUJĄCYCH EMERYTÓW”

  Na podstawie złożonego oświadczenia wolne od podatku będą przychody otrzymane przez podatnika, po ukończeniu 60. roku życia (w przypadku kobiety) lub 65. roku życia (w przypadku mężczyzny), mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymują emerytury lub renty rodzinnej (szczegółowy katalog świadczeń – art.21 ust.1 pkt 154 updof). Dotyczy przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia oraz z określonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

  Oświadczenie o spełnieniu warunków do zastosowania „ulgi dla pracujących emerytów”

   

  4)       STOSOWANIE „ULGI DLA RODZIN 4+”

  Na podstawie złożonego oświadczenia wolne od podatku będą przychody podatnika z co najmniej czwórką dzieci. Dotyczy przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia oraz z określonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Uprawnienie obejmuje rodzica, opiekuna prawnego, jeśli dziecko z nim zamieszkiwało lub podatnika sprawującego funkcję rodziny zastępczej. Ustawa definiuje pojęcie dziecka w rozumieniu „ulgi dla rodzin 4+” (art.27ea ust.1 pkt 2).

  Oświadczenie o spełnieniu warunków do zastosowania „ulgi dla rodzin 4+”

   

  5)       STOSOWANIE „ULGI NA POWRÓT” DLA PODATNIKÓW OSIEDLAJĄCYCH SIĘ W POLSCE

  Na podstawie złożonego oświadczenia wolne od podatku będą przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Dotyczy przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia oraz z określonej pozarolniczej działalności gospodarczej i obejmuje 4 kolejno po sobie następujące lata podatkowe (podatnik dokonuje wyboru roku, od którego będzie korzystał z ulgi). Warunki do spełnienia określa art.21 ust.43 updof. Ulga ma zastosowanie do podatników, którzy przenieśli miejsce zamieszkania do Polski po dniu 31 grudnia 2021 r.

  Oświadczenie o spełnieniu warunków do zastosowania „ulgi na powrót”

   

  6)       NIESTOSOWANIE MIESIĘCZNYCH KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODU 250 ZŁ

  W przypadku nawiązania więcej niż jednego stosunku pracy (nie dotyczy przychodów objętych w całości 50% kosztami uzyskania przychodu) i stosowania podstawowych kosztów uzyskania przychodów, pracownik zyskuje uprawnienie do złożenia pracodawcy na piśmie wniosku w sprawie niestosowania kosztów uzyskania przychodu przy kalkulowaniu należnych zaliczek na podatek. Złożenie tego wniosku może pozwolić na uniknięcie niedopłaty podatku w rozliczeniu rocznym.

  Wniosek o niestosowanie miesięcznych kosztów uzyskania przychodu

   

  7)       NIEPOBIERANIE ZALICZEK PODATKOWYCH OD UMÓW ZLECEŃ

  Zostaje wprowadzona możliwość niepobierania zaliczek na podatek od umów zlecenia w przypadku gdy:

  a)       Roczne dochody nie przekroczą ilorazu kwoty zmniejszającej podatek i najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej (czyli kwoty 30.000 zł), oraz

  b)       Poza dochodami od tego płatnika podatnik nie uzyskuje innych dochodów.

  Wniosek o niepobieranie zaliczek podatkowych

   

  Wszystkie powyższe zwolnienia płatnik stosuje najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym płatnik otrzymał wniosek/oświadczenie.

   

  W razie wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Działu Płac: 

  NAUCZYCIELE AKADEMICCY     - Magdalena Chicińska-Chrószcz, tel.wew. 7180

  PRACOWNICY ADMINISTRACJI  - Barbara Rządzik-Manowska, tel.wew. 7080

  PRACOWNICY OBSŁUGI             - Daria Domogała, tel.wew. 7081

  UMOWY CYWILNOPRAWNE        - Renata Billip, tel.wew. 7149

   

  __________________________

  *) Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.2105)

   

   

  Komunikat Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach

  W związku z nadchodzącym okresem składania zeznań o wysokości dochodów osiągniętych w 2019 r. proszę zapoznać się z pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Katowicach.

  Dołącz do nas

  Akredytacje i partnerzy

  logotyp efmd
  logotyp ceeman
  logotyp hr
  logotyp cima
  logotyp eaie
  logotyp bauhaus4
  logotyp progres3
  logotyp acca