Komunikat Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach

W związku z nadchodzącym okresem składania zeznań o wysokości dochodów osiągniętych w 2018 r. proszę zapoznać się z pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Katowicach.

Informacja dla Pracowników ws. niestosowania ulgi podatkowej.

W związku z art.1 ustawy 29 listopada 2016r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r., poz. 1926) w przypadku podatników, których dochody w roku kalendarzowym przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej tj. 85.528 zł - miesięcznych zaliczek na podatek nie pomniejsza się o 1/12 rocznej kwoty zmniejszającej podatek.  Zgodnie z art.32 ust.1e zmienionej ustawy, jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok jego dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, wówczas płatnik, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu złożenia oświadczenia, będzie miał obowiązek odprowadzać zaliczki podatkowe bez stosowania kwoty zmniejszającej.

W związku z powyższym pracownicy, którzy przewidują, że ich dochody przekroczą w skali roku kwotę 85.528 zł mogą złożyć oświadczenie według załączonego wzoru. Oświadczenie prosimy składać w Dziale Płac pok. 172A do dnia 18.12.2018 r.