Przejdź do menu Przejdź do treści

Zadania Działu Płac

Do zadań Działu Płac należy w szczególności:

 • planowanie wynagrodzeń i środków na wynagrodzenia, przygotowanie danych do planu rzeczowo-finansowego, prowadzenie analizy wykorzystania funduszu oraz rozliczanie wynagrodzeń,
 • naliczanie wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy oraz z tytułu umów cywilnoprawnych wg aktualnie obowiązujących przepisów, prowadzenie stosownej dokumentacji,
 • naliczanie stypendiów stażowych finansowanych ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych,
 • naliczanie wynagrodzeń cudzoziemcom z uwzględnieniem właściwego ustawodawstwa oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, prowadzenie rozliczeń z instytucjami zagranicznymi,
 • ustalanie i naliczanie podatku od wynagrodzeń, sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, prowadzenie dokumentacji dla celów podatkowych,
 • realizacja potrąceń komorniczych i innych względem pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie rozdzielnika dokonanych wypłat za okresy miesięczne,
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi pracowników, zleceniobiorców oraz osób pobierających stypendium stażowe, zgłaszanie ubezpieczonych i rozliczanie składek,
 • zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i uczestników studiów doktoranckich, naliczanie składek, sporządzanie zestawień składek refundowanych przez MNiSW, współpraca z dziekanatami w zakresie ustalania statusu ubezpieczonych,
 • rozliczanie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych i innych powstałych ze zobowiązań uczelni w omawianym zakresie,
 • prowadzenie centralnego rejestru umów cywilnoprawnych zawartych z osobami fizycznymi, sporządzanie raportów,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych w zakresie przewidzianym w wytycznych do Instrukcji Udzielania Zamówień Publicznych, kontrola wydatków,
 • wystawianie zaświadczeń w zakresie wynagrodzeń oraz dokumentów potwierdzających objęcie ubezpieczeniami, prawa do świadczeń oraz informacji o należnych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • terminowa realizacja zobowiązań publicznoprawnych w wysokości wynikającej z prawidłowego obliczenia, w sposób zapobiegający niewykonaniu zobowiązań, których skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat. 
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca