Zadania Działu Windykacji i Rozliczeń ze Studentami

Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami jest jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie zgodnego z przepisami dochodzenia należności Uniwersytetu oraz obsługa finansowa i księgowa należności związanych ze świadczonymi przez Uniwersytet usługami edukacyjnymi.

Do zadań Działu Windykacji i Rozliczeń ze Studentami należy w szczególności:

 1. niedopuszczenie do nieegzekwowania należności lub dochodzenia w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia;
 2. niedopuszczenie do przedawnienia lub niezgodnego z przepisami umorzenie;
 3. windykacja należności z tytułu opłat za usługi edukacyjne (sporządzanie i wysyłanie wezwań do zapłaty oraz ostatecznych wezwań do zapłaty dla studentów, doktorantów, absolwentów, uczestników studiów podyplomowych, kursów i szkoleń oraz monitorowanie wpłat dłużników);
 4. windykacja należności z tytułu czynszu dzierżawy i najmu, usług naukowo-badawczych, kar umownych i odszkodowań, refundacji poniesionych kosztów, odsetek, zwrotu stypendiów oraz opłat za niezwrócone lub niezwrócone w terminie książki (sporządzanie i wysyłanie wezwań do zapłaty oraz ostatecznych wezwań do zapłaty, monitorowanie wpłat dłużników);
 5. umarzanie należności Uniwersytetu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami prawnymi,
 6. sprawdzanie i kompletowanie dokumentacji dłużników przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego lub egzekucyjnego,
 7. sporządzanie w porozumieniu z Działem Radców Prawnych pism procesowych w zakresie dochodzonych na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego należności z tytułu usług edukacyjnych oraz należności z tytułu opłat za niezwrócone lub niezwrócone w terminie książki;
 8. monitorowanie spraw skierowanych na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego;
 9. sporządzanie sprawozdań dotyczących stanu zadłużenia studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych, kursów i szkoleń, pracowników oraz kontrahentów Uniwersytetu;
 10. obsługa finansowa studentów, w tym:
  • analiza i rozliczanie opłat za usługi edukacyjne oraz innych opłat na indywidualne konta studentów,
  • wypłacanie stypendiów w oparciu o listy stypendialne przekazane przez dziekanat,
  • obsługa formalna umów zawieranych z pracodawcami w zakresie finansowania studiów niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursów,
  • wystawianie faktur oraz zaświadczeń za świadczone przez Uniwersytet usługi edukacyjne;
 11. ewidencja księgowa dokumentów związanych z usługami edukacyjnymi, wypłaconymi stypendiami oraz innymi opłatami;
 12. kontrola formalno-rachunkowa dokumentów finansowych (listy stypendialne, zwroty nadpłat za usługi edukacyjne oraz innych opłat i kaucji).