Zadania Działu Windykacji i Rozliczeń ze Studentami

 1. Przestrzeganie zgodnego z przepisami dochodzenia należności,
 2. Niedopuszczenie do nieegzekwowania należności lub dochodzenia w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia,
 3. Niedopuszczenie do przedawnienia należności lub niezgodnego z przepisami umorzenia,
 4. Koordynowanie zadań związanych z prowadzonym postępowaniem windykacyjnym (kompletacja dokumentacji, wstępna analiza dokumentacji, sporządzenie kalkulacji porównawczej, zaproponowanie rozwiązań, konsultacja sytuacji prawnej z radcą prawnym, przedłożenie do podjęcia decyzji władzom Uniwersytetu),
 5. Sprawdzanie i kompletowanie dokumentacji przekazywanej do sądu w związku z prowadzonymi sprawami,
 6. Współpraca z Biurem Organizacyjno-Prawnym i Działem Radców Prawnych w zakresie prowadzonych spraw sądowych (pilotowanie spraw przekazanych do rozpatrzenia przez sąd)
 7. Obsługa finansowa studentów:
  - rozliczanie wpłat za usługi edukacyjne w systemie informatycznym Bazus,
  - udzielanie informacji studentom o sposobach płatności, terminach i wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz naliczonych odsetkach.
 8. Wystawianie faktur proforma, faktur VAT, faktur korygujących oraz zaświadczeń w zakresie świadczonych przez uczelnię usług,
 9. Obsługa formalna umów zawieranych z pracodawcami w zakresie finansowania studiów niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursów,
 10. Przyjmowanie dokumentów finansowych, kontrola formalno-rachunkowa oraz ewidencjowanie w systemie informatycznym:
  - zwrotów nadpłat za usługi edukacyjne,
  - zwrotów opłat oraz kaucji osób zakwaterowanych w Domu Studenta,
  - list stypendialnych.
 11. Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni zaangażowanymi w obsługę finansową studentów,
 12. Prowadzenie i przechowywanie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi zasadami ustawowymi oraz zapewnienie ochrony danych zawartych w księgach rachunkowych prowadzonych przy użyciu systemu informatycznego.