Zadania Działu Wsparcia Komitetów Naukowych

  • obsługa administracyjna komitetów naukowych
  • obsługa administracyjna komisji doktorskich i habilitacyjnych,
  • prowadzenie dokumentacji postępowań o nadanie stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego,
  • prowadzenie dokumentacji postępowań w sprawie nostryfikacyjnych stopni naukowych nadanych za granicą.