Kierunek Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE

Problematyka: Unia Europejska, międzynarodowe procesy integracyjne w Europie i na świecie, współpraca gospodarcza Polski, polityka spójności UE, inne polityki UE, wykorzystanie funduszy UE w Polsce (w tym przez miasto, gminę, województwo), procesy internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa na przykładzie X, międzynarodowe przepływy kapitału, międzynarodowe procesy migracyjne, w tym w UE, podmioty gospodarki światowej, w tym korporacje, wybrane problemy gospodarki światowej.

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

·      Procesy internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw na przykładzie firmy X

·      Wspieranie rozwoju MSP w ramach polityki spójności

·      Znaczenie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla rozwoju gminy X/miasta x

·      Wykorzystanie funduszy strukturalnych przez gminę x

·      Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do wybranej branży

·      Strategie korporacji wielonarodowych na przykładzie korporacji X

·      Współpraca gospodarcza Polski z wybranym krajem (np. Niemcami, USA, Chinami)

dr hab. Iwona Pawlas, prof. UE

Problematyka: Handel międzynarodowy; Międzynarodowy transfer kapitału; Międzynarodowa integracja gospodarcza; Wdrażanie unijnych polityk w Polsce; Internacjonalizacja działalności gospodarczej

 

 


Wybrane tytuły prac:

 • Międzynarodowa ekspansja polskich przedsiębiorstw na przykładzie firmy X
 • Relacje handlowe między Unią Europejską i Wielką Brytanią w kontekście Brexitu
 • Relacje handlowe Polski ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki w II dekadzie XXI w.
 • Fundusz Spójności jako instrument wsparcia rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce na przykładzie X
 • Rola i miejsce Chin w gospodarce światowej w II dekadzie XXI w.
dr hab. Małgorzata Fronczek, prof. UE

Problematyka: handel zagraniczny Polski; handel międzynarodowy; migracje ludności; międzynarodowy przepływ kapitału; korporacje międzynarodowe i BIZ; badanie rynku; integracja gospodarcza i ugrupowania integracyjne; transakcje w handlu zagranicznym

Wybrane tytuły prac:

 • Globalizacja i jej wpływ na polską gospodarkę
 • Fuzje i przejęcia w sektorze motoryzacyjnym
 • Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa na przykładzie firmy „Mokate”
 • Strategie konkurencyjne korporacji transnarodowych na przykładzieWawrzaszek ISS
 • Polityka gospodarcza wybranych krajów europejskich po drugiej wojnie światowej
dr Anna Czech

Problematyka: Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne; Polityka energetyczna na poziomie UE oraz wybranych krajów; Odnawialne źródła energii; Procesy integracyjne na świecie; Wybrane problemy gospodarki światowej w dobie globalizacji

Wybrane tytuły prac:

·      Polityka energetyczna w Polsce wobec odnawialnych źródeł energii

·      Polityka środowiskowa Unii Europejskiej a globalna emisja dwutlenku węgla

·      Społeczna odpowiedzialność biznesu we współczesnej gospodarce na przykładzie branży energetycznej

·      Wpływ środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rozwój infrastruktury transportowej w województwie śląskim

·      Kluby piłkarskie jako przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych zespołów grających w Primera División oraz Premier League

·      Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Unii Europejskiej – stanowisko Polski

·      Przyczyny migracji Polaków do Wielkiej Brytanii 

·      Międzynarodowy przepływ siły roboczej biorąc pod uwagę migracje między Polską a Ukrainą

·      Bariery transgranicznego handlu elektronicznego na Jednolitym Rynku Europejskim

·      Rola Chin w rozwoju handlu elektronicznego na świecie
dr Sylwia Talar

Problematyka: Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw (np. strategie, przebieg, uwarunkowania, przyczyny, skutki internacjonalizacji); Unia Europejska i integracja gospodarcza na świecie; Transgraniczny handel internetowy; Gospodarka cyfrowa (np. prawa i zasady działania, przedsiębiorczość cyfrowa, modele działania – np. sharing economy, crowdsourcing); Międzynarodowe przepływy i współpraca gospodarcza (handel międzynarodowy, inwestycje zagraniczne, przepływ technologii, migracje); Technika i organizacja handlu zagranicznego; Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek i przedsiębiorstw; Gospodarka światowa (np. podmioty, zmiany strukturalne, globalizacja i problemy globalne); Polityka handlowa i międzynarodowa polityka gospodarcza; Strategie działania przedsiębiorstw

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

·      Internacjonalizacja przedsiębiorstwa na przykładzie firmy…

·      Handel elektroniczny w Unii Europejskiej

·      Rola Nowego Jedwabnego Szlaku w międzynarodowej ekspansji gospodarczej Chin

·      Integracja gospodarcza na kontynencie afrykańskim

·      Determinanty międzynarodowej mobilności osób
dr Joanna Kos-Łabędowicz

Problematyka: Międzynarodowe stosunki gospodarcze i gospodarka światowa; Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw; Międzynarodowa integracja gospodarcza; Handel zagraniczny; Zagraniczna polityka ekonomiczna

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 

·      Migracje Polaków do Wielkiej Brytanii po wejściu Polski do Unii Europejskiej 

·      Relacje handlowe pomiędzy Unią Europejską a Chinami, na przykładzie wybranych grup towarowych 

·      Przedsiębiorstwo Inglot jako przykład udanej internacjonalizacji 

·      Czynniki lokalizacji inwestycji zagranicznych w Polsce, na przykładzie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

·      Wpływ kryzysu strefy euro na kraje PIGS w latach 2008-2014 
dr Rafał Świtała

Problematyka: Międzynarodowe przepływy i współpraca gospodarcza (handel międzynarodowy, inwestycje zagraniczne, przepływ technologii); Gospodarka światowa (np. podmioty, zmiany strukturalne, globalizacja); Integracja gospodarcza i ugrupowania integracyjne; Międzynarodowe procesy migracyjne; Korporacje transnarodowe; Wybrane problemy gospodarki światowej

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

·      Wpływ imigracji zarobkowej z krajów Europy Wschodniej na rynek przewozów samochodowych w Polsce

·      Innowacyjność na rynku gier wideo


 

Kierunek Ekonomia

Promotor

Problematyka i przykładowe tematy prac
dr Katarzyna Czech

Problematyka: Handel międzynarodowy i międzynarodowy transfer kapitału; Zrównoważony rozwój i jego praktyczna realizacja w gospodarce światowej; Negocjacje w warunkach zróżnicowania kulturowego; Różnice kulturowe i ich znaczenie dla współpracy międzynarodowej; Uwarunkowania współpracy w ramach regionalnych ugrupowań integracyjnych

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim

 • Znaczenie różnic kulturowych w lokalnych działaniach globalnych korporacji na wybranych przykładach
 • Znaczenie idei sprawiedliwego handlu dla ograniczenia dysproporcji rozwojowych we współczesnej gospodarce i jej realizacja na polskim rynku
 • Mocarstwowość w globalnej gospodarce na przykładzie stanów zjednoczonych i chińskiej republiki ludowej
 • Skutki kryzysu migracyjnego początku XXI wieku dla unii europejskiej na przykładzie Niemiec
 • Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw na przykładzie firmy Inglot i rynku ZEA