Katedra Transportu - Dziełalność naukowo-badawcza

Kierunki badawcze

 • Funkcjonowanie i rozwój rynków transportowych (międzynarodowych, krajowych, regionalnych i lokalnych).

 • Funkcjonowanie oraz przekształcenia podmiotów sektora TSL.

 • Procesy integracyjne w sektorze TSL.

 • Wpływ transportu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorstw różnych sektorów.

 • Transport jako czynnik globalizacji oraz międzynarodowej współpracy.

 • Logistyka, spedycja i zarządzanie łańcuchami dostaw.

 • Telematyka transportu oraz narzędzia informatyczne w sektorze TSL.

 

WYBRANE PRACE BADAWCZE

 

Badania statutowe:

 • Modele i czynniki konkurencji na rynkach transportu pasażerskiego w ramach polityki transportowej Unii Europejskiej (dwa etapy: 2015-2016), praca zespołowa pod kierunkiem prof. UE dr hab. Barbary Kos,

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsability) w sektorze TSL (Transport-Spedycja-Logistyka) w Polsce (trzy etapy: 2014-2016), praca zespołowa pod kierunkiem prof. UE dr hab. Marii Michałowskiej,

 • Rola organizacji non profit w tworzeniu i realizacji polityki transportowej, praca zespołowa zrealizowana w ramach badań statutowych (trzy etapy: 2011-2013), praca zespołowa pod kierunkiem prof. UE dr hab. Marii Michałowskiej,

  • Efektywność transportu w warunkach gospodarki globalnej (trzy etapy: 2008-2010), praca zespołowa pod kierunkiem prof. UE dr hab. Marii Michałowskiej,

  • Integracja systemów transportowych w warunkach gospodarki rynkowej. Procesy, mierniki, modele (trzy etapy: 2005-2007), praca zespołowa pod kierunkiem prof. UE dr hab. Marii Michałowskiej.

      

     Badania własne (2014-2016):

     • dr Anna Urbanek: Pomiar integracji publicznego transportu zbiorowego (2016),

     • mgr Grzegorz Krawczyk: Wpływ procesu liberalizacji na poziom koncentracji rynków transportowych w Polsce (2016),

     • dr inż. Karolina Lubieniecka-Kocoń: Ocena skuteczności wykorzystania programu TEN-T w Hiszpanii (2014).

       

      Granty:

      • 2014-2015, Green Travelling - A Platform to analyse and foster the use of green travelling options (PMN20/RT5/2014), dr inż. Ryszard Janecki - członek zespołu,

      • 2014-2015, Model koordynacji wirtualnych łańcuchów dostaw spełniający wymogi społecznej odpowiedzialności biznesu – LOGOS, prof. UE dr hab. Barbara Kos - członek zespołu,

      • 2014-2015, Warunki techniczne elementów infrastruktury drogowej stosowanych w organizacji ruchu na drogach (DTD/KF/BDG-VIII-32018-U-103/14), dr inż. Ryszard Janecki - członek zespołu,

      • 2013-2015, Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Informacją o Kolejowym Ruchu Pasażerskim (DEM/1/RT4/2013/0), prof. UE dr hab. inż. Jerzy Mikulski - członek zespołu,

      • 2012-2015, Modele i metody oceny i optymalizacji ładowania baterii autobusów elektrycznych. Model ekonomiczny (PMN14/RT5/2012), dr inż. Ryszard Janecki - członek zespołu,

      • 2007-2008, grant rektorski Wykorzystanie metod statystycznych w zarządzaniu transportem miejskim, prof. UE dr hab. Robert Tomanek - kierownik projektu,

      • 2005-2007, grant MNiSW Charakterystyka i modelowanie systemów taryfowych miejskiego transportu zbiorowego (kierownik projektu prof. Robert Tomanek).

       

      Konferencje:

      1. 16th International Conference on Transport Systems Telematics. Organizatorzy konferencji: Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu, Katedra Transportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Komitet Transportu PAN, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach. Katowice - Ustroń, 16-19 marca 2016 r.

      2. 15th International Conference on Transport Systems Telematics. Organizatorzy konferencji: Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu, Katedra Transportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Politechnika Wrocławska. Wrocław, 15-17 kwietnia 2015 r.

      3. Seminarium Naukowe: Społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze transportu - spedycji - logistyki. Organizatorzy: Katedra Transportu oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice. Katowice, 9 grudnia 2015 r.

      4. Seminarium Naukowe: Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Transportu Publicznego Śląska. Organizatorzy seminarium: Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk - Oddział Śląski, Katedra Transportu Szynowego Politechniki Śląskiej w Katowicach, Katedra Transportu Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Katowice, 9 września 2010 r.

      5. Efektywność transportu w warunkach współczesnej gospodarki rynkowej. Organizatorzy konferencji: Katedra Transportu Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach oraz Komitet Transportu Katowickiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. Szczyrk 23-24 listopada 2009 r.

      6. Transport w gospodarce opartej na wiedzy. Organizatorzy konferencji: Katedra Transportu Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach oraz Komitet Transportu Katowickiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. Szczyrk, 17-18 listopada 2008 r.

      7. Efektywny transport – konkurencyjna gospodarka. Organizatorzy konferencji: Katedra Transportu Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach oraz Komitet Transportu Katowickiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. Katowice, 15-16 listopada 2007 r.

      8. Problemy integracji systemów transportowych w teorii i praktyce. Organizatorzy konferencji: Katedra Transportu Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach oraz Komitet Transportu Katowickiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. Szczyrk 4-5 grudnia 2006 r.

      9. Mechanizmy adaptacji podmiotów sektora TSL w zintegrowanym europejskim systemie transportowym. Organizatorzy konferencji: Katedra Transportu Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach oraz Komitet Transportu Katowickiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. Szczyrk, 14-15 listopada 2005 r.

        

       Prace naukowo-badawcze zastosowane w praktyce:

       • R. Tomanek, G. Krawczyk, R. Janecki, G. Karoń, Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Centrum Badań i Transferu Wiedzy, opracowania na zlecenie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego, Katowice 2016,

       • G. Krawczyk, Analiza preferencji komunikacyjnych mieszkańców Bielska – Białej w świetle badań, (w) Zintegrowany system zarządzania transportem na obszarze miasta Bielska – Białej. Etap I – Wykonanie modelu ruchu dla miasta Bielsko-Biała, Politechnika Śląska, Wydział Transportu, opracowanie zlecone przez Urząd Miasta Bielsko-Biała, Katowice 2015,

       • R. Tomanek, G. Krawczyk, Ł. Kosobucki, R. Janecki, Kompleksowa analiza wraz z opracowaniem koncepcji modelu funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gminie Zawiercie zapewniające optymalizację usług i kosztów tej komunikacji, Centrum Badań i Transferu Wiedzy, opracowanie na zlecenie Urzędu Miasta Zawiercie, Katowice 2015,

       • R. Tomanek, G. Krawczyk, Opinia o innowacyjności projektu pt. „Automatyzacja procesów logistycznych w zakładzie produkcyjnym Wosana S.A. w Andrychowie, Centrum Badań i Transferu Wiedzy, opracowanie na zlecenie spółki Wosana, Katowice 2015,

       • R. Tomanek, R. Janecki, G. Krawczyk, Ocena ekonomicznych skutków zmian organizacji zbiorowego transportu miejskiego w Jastrzębiu, Centrum Badań i Transferu Wiedzy, opracowanie na zlecenie Urzędu Miasta Jastrzębie – Zdrój, Katowice 2015,

       • R. Tomanek, A. Urbanek, G. Krawczyk, Taryfa i system biletowo-dystrybucyjny Kolei Śląskich, Centrum Badań i Transferu Wiedzy, opracowanie na zlecenie Spółki Koleje Śląskie, Katowice 2015,

       • R. Tomanek, M. Sitarz, G. Maciejewski, G. Krawczyk, K. Chruzik, J. Raczyński, Strategia Kolei Śląskich na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2030, Centrum Badań i Ekspertyz, opracowanie na zlecenie Spółki Koleje Śląskie, Katowice 2014,

       • R. Tomanek, R. Janecki, B. Mazur, G. Krawczyk, A. Raszka, Optymalizacja struktury organizacyjnej Kolei Śląskich, Centrum Badań i Ekspertyz, opracowanie na zlecenie Spółki Koleje Śląskie, Katowice 2014,

        • R. Tomanek, G. Krawczyk, K. Hebel, Analiza organizacji zaplecza techniczno-naprawczego w PKM Gliwice, Centrum Badań i Ekspertyz, opracowanie na zlecenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Gliwicach, Katowice 2014,

        • R. Tomanek, G. Krawczyk, Kalkulacja kosztu jednostkowego pracy eksploatacyjnej autobusu PKM Gliwice w systemie usług transportu miejskiego organizowanego przez KZK GOP, Centrum Badań i Ekspertyz, opracowanie na zlecenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Gliwicach, Katowice 2014,

        • R. Janecki (członek podstawowego zespołu autorów wiodących projektu, współautor) i inni, Modelowanie płynności potoków ruchu miejskiego z wykorzystaniem metody szacowania przepustowości wielopasowych ciągów ulic do oceny wielowariantowej zastosowanych rozwiązań ITS, (NB199/RT/2015), Katowice 2015,

        • R. Janecki (członek zespołu autorów wiodących projektu, współautor) i inni, Zintegrowany System Zarządzania Transportem na obszarze miasta Bielsko-Biała, etap I – Wykonanie modelu ruchu dla miasta Bielsko-Biała (NB148/RT5/ 2014), Katowice 2014-2015,

        • R. Janecki, G. Karoń, A. Sobota, G. Krawczyk i inni, Ocena istniejącego układu publicznego transportu ZTZ w Rybniku i rozwiązań funkcjonalnych linii dostosowanych do potrzeb mieszkańców, Biuro Usług Inżynierskich CONCEPT, opracowanie zlecone przez ZTZ w Rybniku, Katowice – Rybnik 2013,

        • R. Tomanek, R. Janecki, G. Krawczyk, G. Karoń, M. Baron, Strategia rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r., ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rozwoju transportu miejskiego, wraz ze strategią dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Centrum Badań i Ekspertyz, opracowanie na zlecenie KZK GOP w Katowicach, Katowice 2013,

        • R. Tomanek, G. Krawczyk, Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Międzygminnego Związku Komunikacji Publicznej w Tarnowskich Górach, Centrum Badań i Ekspertyz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, opracowanie zlecone przez MZKP Tarnowskie Góry, Katowice 2013.

        Nagroda w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego za projekt pt. Unijne finansowanie projektów inwestycyjnych w świetle tendencji liberalizacji transportu zbiorowego, zrealizowanym w 2009 r. pod kierunkiem prof. Roberta Tomanka. W projekcie podjęto tematykę wzajemnego wpływu liberalizacji systemów transportu publicznego w kontekście angażowania podmiotów prywatnych w realizację zadań publicznych oraz dostępności funduszy unijnych, skierowanych na rozwój transportu publicznego.

        Do góry