Katedra Transportu - Informacja wstępna

Samodzielny Zakład Ekonomiki Transportu utworzony został w 1968 r. decyzją Rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej – na wniosek Rady Wydziału Przemysłu, po zasięgnięciu opinii Senatu – dla realizacji procesu dydaktycznego oraz badań naukowych w zakresie dyscyplin związanych z ekonomiczną problematyką transportu.

Od 1 października 1971 r. Zakład funkcjonował w strukturze Wydziału Handlu i Ekonomiki Żywienia, a następnie Wydziału Handlu, Transportu i Usług. Pierwsze zajęcia dla słuchaczy studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych kierunku: Ekonomika transportu rozpoczęto w roku akademickim 1972/1973.

Samodzielny Zakład Ekonomiki Transportu, w latach 1976 – 1992, posiadał status Instytutu Ekonomiki Transportu, a od 1 października 1992 r. do nadal jednostka funkcjonuje jako Katedra Transportu w ramach Wydziału Ekonomii.

W zakresie dydaktyki na podkreślenie zasługuje fakt kształcenia w pełnych cyklach edukacji ekonomicznej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych..