Konkurs Studencki ,,Czas na Szopienice - Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości''


XI Światowe Forum Miejskie WUF22

Studenci kierunku Gospodarka Miejska i Nieruchomości wspólnie z członkami Koła Naukowego AREA oraz Studentami Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej biorą udział w konkursie studenckim Prezydenta Miasta Katowice zakładającym realizację warsztatów studialno-projektowych na opracowanie strategii rozwoju wraz z wariantowymi koncepcjami zagospodarowania terenu w centralnej części dzielnicy Szopienice-Burowiec w ramach projektu "Czas na Szopienice - Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości" realizowanego w ramach Programu "PLAN DZIAŁAŃ DLA MIAST, MODELOWA LOKALNOŚĆ". Prace realizowane są w ramach współpracy z Miastem Katowice oraz Instytutem Rozwoju Miast i Regionów.

 

Głównym celem warsztatów jest uzyskanie dla wybranego obszaru wielodyscyplinarnych materiałów analitycznych i studialnych oraz wariantowych opracowań strategiczno-przestrzennych odnoszących się do zagadnień urbanistycznych, kluczowych problemów rozwoju społeczno-gospodarczego dzielnicy Szopienice - Burowiec, a także całego miasta Katowice. Zakłada się uzyskanie wariantowych strategii rozwoju społeczno-gospodarczego oraz towarzyszących im wariantowych koncepcji zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru. Opracowania projektowe, będące efektem prac warsztatowych, po przewidywanej społecznej i merytorycznej weryfikacji stanowić będą studialną podstawę do dalszych działań w ramach tzw. urbanistyki operacyjnej w tej części miasta. Obszar opracowania dotyczy nieco zaniedbanego kwartału urbanistycznego okolonego ulicami: Wiosny Ludów, Kantorówny, Morawa, Brynicy i Obrońców Westerplatte. Kwartał ten jest jednym z centralnie położonych w Szopienicach przy głównej linii tramwajowej miasta. 

Ideą Programu jest popularyzacja oraz wdrażanie zrównoważonych trendów współczesnej myśli urbanistycznej w ujęciu lokalnym oraz zmobilizowanie miast do odważnych działań na rzecz zrównoważonej transformacji i wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju. Program ma na celu włączenie polskich miast w światowy trend zrównoważonej przemiany przestrzeni miejskich, dyskusję na temat rozwoju terenów zurbanizowanych oraz stworzenie przestrzeni dla systematycznego udoskonalania i wdrażania dobrych wzorców w lokalnych politykach miejskich. Wynikiem Programu jest opracowanie dokumentu – ,,Planu Działań dla Miast’’, będącego wizją transformacji polskich miast zgodnie z lokalnie rozumianymi celami zrównoważonego rozwoju. Warsztaty stanowią integralną część projektu zgłoszonego przez Miasto Katowice w ramach tego programu i będzie podstawą do wypełnienia przez Miasto obowiązków wynikających z porozumienia o współpracy, zawartego pomiędzy Instytutem Rozwoju Miast i Regionów, a Miastem Katowice.    

 

Warsztaty mają formę studenckich studialno-projektowych Warsztatów Urbanistyczno-Architektonicznych, w których udział biorą interdyscyplinarne zespoły studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierunek Gospodarka Miejska i Nieruchomości, uczestniczących w warsztatach w ramach przedmiotu Urban & Business Lab II oraz Koła Naukowego AREA, prowadzonego pod kierunkiem przez dra hab. Adama Drobniaka prof. UE (wykłady) i mgr Klaudią Plac (zajęcia ćwiczeniowe) we współpracy z doktorantem mgr Jakubem Mirackim, a także studentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydziału Architektury, uczestniczących w warsztatach po kierunkiem dra hab. inż. arch. Michała Stangla.

Wyniki konkursu i prace laureatów zostaną zaprezentowane w trakcie XI Światowego Forum Miejskiego (WUF 2022) w Katowicach w dniu 30 czerwca br.


Więcej informacji o programie znajdą Państwo na stronie internetowej Miasta Katowice


Galeria zdjęć

Warsztat - Projekt Szopienice
Warsztat - Projekt Szopienice
Warsztat - Projekt Szopienice
Warsztat - Projekt Szopienice
Warsztat - Projekt Szopienice