Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta

Zintegrowane planowanie rozwoju

 

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych

Miasto Katowice
Wydział Obsługi Inwestorów


pod patronatem:

Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Regional Studies Association
Unii Metropolii Polskich  

ABSL 
PwC
Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
Parku Technologicznego Euro-Centrum 

oraz

 

JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
prof. UE dr hab. Roberta Tomanka

Prezydenta Miasta Katowice
dr. Marcina Krupy

Przewodniczącego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
Kazimierza Karolczaka

 

 organizują IV. konferencję z cyklu:

 

NOWE SEKTORY GOSPODARKI W ROZWOJU MIASTA

pt.: ZINTEGROWANE PLANOWANIE ROZWOJU


Celem konferencji jest wymiana poglądów przedstawicieli nauki, samorządu terytorialnego, środowisk społecznych i biznesowych na temat zintegrowanego podejścia do planowania rozwoju. Tematyka konferencji koncentruje się na następujących pytaniach:

  • w jaki sposób operacjonalizować zintegrowane podejście do planowania rozwoju na poziomie lokalnym, ponadlokalnym i regionalnym?
  • jak łączyć metodykę planowania strategicznego i planowania przestrzennego na rzecz zintegrowanego podejścia do planowania rozwoju miast, obszarów funkcjonalnych, metropolii i regionów?
  • jaka powinna być rola społeczności lokalnej, środowisk biznesowych, samorządu terytorialnego w procesie zintegrowanego planowania rozwoju miast, obszarów metropolitalnych, metropolii i regionów?
  • jakie przykłady zintegrowanego planowania rozwoju miast i ich dzielnic, metropolii i regionów można postrzegać w kontekście dobrych praktyk?

Organizatorzy konferencji oczekują wystąpień naukowców i praktyków w ramach następujących wątków tematycznych zintegrowanego planowania rozwoju (ZPR):

  • Operacjonalizacja i metodyka ZPR: regulacje i procedury, metody i narzędzia
  • Społeczność – biznes – samorząd w ZPR: rola i znaczenie partycypacji
  • Dobre praktyki ZPR: strategie, programy, projekty wykorzystujące metodykę ZPR    

 

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa Zintegrowanych Strategii Rozwoju Obszaru Poprzemysłowego realizowanych w ramach Konkursu Studenckiego NIKISZ 4.0

 

TERMIN KONFERENCJI

16 września 2019 r.

MIEJSCE OBRAD             

Willa Goldsteinów, pl. Wolności 12a Katowice             

 WARUNKI UCZESTNICTWA                                                    

Opłata za uczestnictwo – 200 zł - pokrywa koszty materiałów konferencyjnych, poczęstunku i organizacji wydarzenia. Kwotę należy przekazać na konto Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Bank Śląski S.A. o/Katowice, nr rachunku: 59 1050 1214 1000 0022 9625 8706 z dopiskiem „KATO 2019 + imię i nazwisko” uczestnika konferencji. 

Ze względów technicznych liczba miejsc ograniczona.

 

 

WAŻNE TERMINY 

30 sierpnia  2019 r.               nadesłanie kart zgłoszeń z abstraktem referatu
06 września 2019 r.               uregulowanie opłaty za uczestnictwo
16 WRZEŚNIA 2019 R.        TERMIN KONFERENCJI 
31 października 2019 r.         nadesłanie ostatecznej wersji artykułu

 

PUBLIKACJA

Organizatorzy przewidują możliwość publikacji: w ramach: Studiów Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (lista B, 10 pkt.) oraz Journal of Economics and Management (lista 500, 20 pkt.). Warunkiem wydruku nadesłanych artykułów jest ich akceptacja przez Forum Naukowe Konferencji (pod względem zgodności merytorycznej z tematyką konferencji) oraz uzyskanie pozytywnych recenzji w procesie wydawniczym.

Do pobrania:

 

*W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że: 
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z siedzibą przy ul. 1 Maja 50, 40 – 287 w Katowicach, zwany dalej: „administratorem”.
2. Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO[1] administratora można się zapoznać u administratora, na  stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora.

-------------------------

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1, z późn. sprost.].