Działalność naukowo-badawcza

W Katedrze Ekonomii prowadzone są liczne badania zarówno zespołowe jak i indywidualne. Do najważniejszych nurtów badań zespołowych zaliczyć można:

 

Behawioralne i kulturowe determinanty racjonalności ograniczonej

Rozważane  są behawioralne i kulturowe czynniki, które determinują różne formy racjonalności ograniczonej. Badanie behawioralnych i kulturowych determinantów racjonalności ograniczonej prowadzone jest w trzech szczegółowo zakreślonych obszarach: metod płatności elektronicznych, inwestowania na rynku walutowym oraz deprywacji relatywnej. 

 

Bogactwo i ubóstwo jako zagadnienie ekonomiczne

Przedmiotem badań jest zagadnienie bogactwa i ubóstwa, a w szerszym kontekście nierówności ekonomicznych oraz społecznych. Zagadnienie to w sposób naturalny wpisuje się w ewolucję ładu społeczno-ekonomicznego. Dlatego też w prowadzonych badaniach nie można ograniczać się tylko i wyłącznie do interpretacji ekonomicznej, ale należy poszerzyć te rozważania o wątki polityczne oraz religijno-etyczne (moralne).

 

Instytucje współczesnych gospodarek na różnych poziomach rozwoju

Głównym celem badań jest rozpoznanie źródeł, natury, zróżnicowania i jego przyczyn oraz efektów funkcjonowania wybranych instytucji formalnych i nieformalnych we współczesnych gospodarkach, w szczególności: ochrony praw własności, instytucji rynku pracy, przesłanek nierówności dochodowych oraz uwarunkowań stopnia globalizacji. Badania prowadzone są w przekroju trzech grup krajów: najwyżej rozwiniętych, na średnim poziomie rozwoju i na niskim poziomie rozwoju.