Seminaria dyplomowe / magisterskie

Gospodarka Przestrzenna

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
prof. zw. dr hab. Krystian Heffner 

Problematyka: rynek nieruchomości mieszkaniowych, rynek nieruchomości komercyjnych, sieć handlowo-usługowa miasta, centra handlowe i sieci handlowe, procesy rewitalizacji w miastach, partycypacja społeczna

 

Wybrane tytuły prac:

 • Wpływ starzenia się społeczeństwa na rynek nieruchomości w Katowicach
 • Atrakcyjność sektora turystycznego jako determinanty rozwoju województwa małopolskiego
 • Projekty rewitalizacyjne i ich wpływ na wizerunek miasta na przykładzie miasta Orzesze
 • Przestrzenno-ekonomiczna analiza wariantów inwestycji deweloperskich na działce gruntowej położonej w Bytomiu
 • Zróżnicowanie jakości życia w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
 • Analiza rozwoju pierwotnego rynku mieszkaniowego w Katowicach w latach 2008-2018
 • Obiekty i tereny sportowo-rekreacyjne jako ważny element zagospodarowania przestrzeni miasta na przykładzie Sosnowca
 • Analiza inwestycji firmy deweloperskiej pod względem powierzchni budowlanych mieszkań
 • Zagospodarowanie Bieszczadów jako element kształtowania ładu przestrzennego
 • Ocena zagospodarowania przestrzennego Bytomia pod względem atrakcyjności inwestycyjnej
dr Beata Dubiel

Problematyka:  zrównoważony rozwój miasta na wybranym przykładzie, zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa na wybranym przykładzie, zrównoważony rozwój regionów na wybranym przykładzie, rewitalizacja wybranego przedsięwzięcia, zarządzanie środowiskiem na wybranym przykładzie, zarządzanie zielenią na wybranym przykładzie, odnawialne źródła energii, polityka energetyczna, gospodarowanie ekosystemami, ekologistyka w gospodarce odpadami komunalnymi, ekoinnowacje


Wybrane tytuły prac:

 • Analiza ekonomii środowiska i zasobów naturalnych w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii na przykładzie powiatu olkuskiego
 • Efekty zewnętrzne wpływu transportu na środowisk
 • Preferencje nabywców na rynku nieruchomości mieszkaniowych na terenach górniczych w gminie Lędziny
 • Zieleń jako element współczesnego miasta na przykładzie Katowic
 • Rewitalizacja dziedzictwa poprzemysłowego na przykładzie osiedla robotniczego Familoki w Czerwionce-Leszczynach
 • Analiza czynników popytowych i podażowych rynku mieszkaniowego w Bytomiu

Gospodarka Miejska i Nieruchomości

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
prof. zw. dr hab. Krystian Heffner

Problematyka: wartość nieruchomości, preferencje mieszkaniowe, rynek nieruchomości miejskich, rewitalizacja obszarów miejskich i podmiejskich, ład zintegrowany – ład przestrzenny, strefy funkcjonalne w mieście, funkcje miejskie, struktura funkcjonalna miasta, gminy wiejskiej

 

Wybrane tytuły prac:

dr hab. Małgorzata Twardzik, prof. UE

Problematyka:  rynek nieruchomości mieszkaniowych, rynek nieruchomości komercyjnych, sieć handlowo-usługowa miasta, centra handlowe i sieci handlowe, procesy rewitalizacji w miasta

dr Piotr Gibas

Problematyka:  analiza ekonomiczno-przestrzenna, zagospodarowanie przestrzenne, planowanie przestrzenne, decyzje lokalizacyjne, dostępność przestrzenna, użytkowanie ziemi, pokrycie ziemi, obszary wiejskie, tereny zurbanizowane, GIS

 

Wybrane tytuły prac:

dr inż. Arkadiusz Halama

Problematyka: ograniczenia w gospodarowaniu na terenach zalewowych (dla gmin sąsiadujących z ciekami wodnymi); ograniczenia w gospodarowaniu na obszarach NATURA 2000 i terenach w otulinach parków narodowych (dla gmin zlokalizowanych na takich terenach); wpływ czynników środowiskowych na gospodarowanie nieruchomościami.

 

Wybrane tytuły prac:

 • Wpływ czynników środowiskowych na wybór lokalizacji nieruchomości na przykładzie miasta Katowice
 • Ocena zapobiegania powodziom w ramach zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kobiór
 • Konflikty społeczne związane z ochroną środowiska i planowaniem przestrzennym oraz sposoby ich rozwiązywania na przykładzie zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny Konflikty społeczne związane z ochroną środowiska i planowaniem przestrzennym oraz sposoby ich rozwiązywania na przykładzie zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny
 • Ograniczenia w gospodarowaniu na obszarach NATURA 2000
 • Konflikty społeczne związane z ochroną środowiska i planowaniem przestrzennym oraz sposoby ich rozwiązywania na przykładzie zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny
 • Ocena zagospodarowania obszarów zalewowych na przykładzie gminy Czechowice-Dziedzice
 
dr Adam Polko

Problematyka:  analiza miejskich rynków nieruchomości, gospodarowanie nieruchomościami w miastach, wycena nieruchomości, gospodarowanie miejskimi przestrzeniami publicznymi, rewitalizacja miast

 

Wybrane tytuły prac:

 • Rozwój osiedli zamkniętych (gated communities) w Katowicach – jaki jest ich wpływ na miasto?
 • Lepiej kupić, czy wynająć mieszkanie? – analiza decyzji młodych gospodarstw domowych
 • Atrakcyjność rynku mieszkaniowego z perspektywy osób młodych na przykładzie Zawiercia
 • Wpływ depopulacji i starzenia się społeczeństwa na rynek mieszkaniowy w Zabrzu
 • Analiza rynku „drugich domów” na przykładzie Chełmu Śląskiego
 • Perspektywy rozwoju Społecznych Agencji Najmu na przykładzie Dąbrowy Górniczej
 • Ocena efektów projektów rewitalizacji w Rudzie Śląskiej
 • Ocena skutków polityki mieszkaniowej w Katowicach
 • Wpływ sąsiedztwa terenów zielonych na wartość mieszkań w Katowicach
 • Zastosowanie analizy statystycznej rynku w wycenie masowej na przykładzie Gliwic
 • Szacowanie wartości terenów parkowych przy zastosowaniu metody wyceny warunkowej na przykładzie Parku Śląskiego
 • Wpływ budżetu partycypacyjnego na zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sosnowcu
 • Ekonomia współdzielenia na rynkach nieruchomości – wpływ AirBnB na rynki mieszkaniowe w wybranych miastach europejskich
 • Analiza lokalizacji lokali socjalnych w mieście – co lepsze koncentracja, czy dekoncentracja tego typu zasobów?
 • Analiza poziomu pustostanów w Katowicach – dlaczego właściciele nie chcą wynajmować mieszkań?
 • Wycena nieruchomości zabytkowych na przykładzie obiektów dziedzictwa przemysłowego w Mysłowicach

Ekonomia

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
prof. zw. dr hab. Krystian Heffner Problematyka:  rynek nieruchomości, lokalizacja inwestycji. Uwarunkowania lokalizacji inwestycji, rozwój regionalny, rozwój lokalny, polityka ekonomiczna, rozwój społeczno-gospodarczy w różnych skalach

 

Wybrane tytuły prac:

 • Rynek nieruchomości mieszkaniowych jako alternatywna forma lokaty kapitału
 • Od gminy wiejskiej do gminy zurbanizowanej - wpływ inwestycji na rozwój gminy (na przykładzie gminy Ornotowice 0 powiat Mikołowski)
 • Uwarunkowania społeczno-gospodarcze subregionu południowego województwa śląskiego jako potencjalnej metropolii
 • Wpływ francuskiego kolonializmu na sytuację polityczno-gospodarczą Maghrebu ze szczególnym uwzględnieniem Algierii, Maroka i Tunezji
dr hab. Małgorzata Twardzik, prof. UE

Problematyka:  rynek nieruchomości mieszkaniowych, rynek nieruchomości komercyjnych, sieć handlowo-usługowa miasta, centra handlowe i sieci handlowe, procesy rewitalizacji w miastach, partycypacja społeczna

 

Wybrane tytuły prac:

 • Znaczenie partycypacji obywatelskiej dla funkcjonowania miasta Mysłowice
 • Wynajmować czy kupować? Inwestycje na rynku nieruchomości mieszkaniowych - przykład Katowic
 • Oferta rynku pierwotnego i wtórnego nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach - analiza porównawcza
dr inż. Arkadiusz HalamaProblematyka: rewitalizacja terenów zdegradowanych, wpływ czynników środowiskowych na wartość nieruchomości

Wybrane tytuły prac:
 • Rewitalizacja terenów po kamieniołomie wapienia w gminie Łazy
 • Rewitalizacja terenów pogórniczych na przykładzie KWK Kleofas
 • Analiza rynku nieruchomości w Rudzie Śląskiej