Przejdź do menu Przejdź do treści

Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii - Badania Naukowe - Seminaria

2021-22

Badania statutowe

Kierownik Projektu: Prof. UE dr hab. Alicja Wolny-Dominiak

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE PROCESÓW EKONOMICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WYSTĄPIENIA ZDARZEŃ LOSOWYCH

2020

Badania statutowe

Kierownik Projektu: Prof. UE dr hab. Agnieszka Przybylska-Mazur

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE PROCESÓW MAKROEKONOMICZNYCH, DEMOGRAFICZNYCH I UBEZPIECZENIOWYCH W ASPEKCIE GLOBALNYM I REGIONALNYM

ETAP II: Metody analiz i prognoz procesów uwzgledniających problemy globalne

2019

Badania statutowe

Kierownik Projektu: Prof. UE dr hab. Agnieszka Przybylska-Mazur

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE PROCESÓW MAKROEKONOMICZNYCH, DEMOGRAFICZNYCH I UBEZPIECZENIOWYCH W ASPEKCIE GLOBALNYM I REGIONALNYM

ETAP I: Metody analiz i prognoz w warunkach gospodarki rynkowej

2018

Badania statutowe

Kierownik projektu: Prof. UE dr hab. Agnieszka Przybylska- Mazur 

MODELE POLITYKI FISKALNEJ I MONETARNEJ - STAN OBECNY I NOWE TRENDY

ETAP II: Analiza uwarunkowań społecznych w okresie nierówności globalnej w aspekcie regionalnej polityki fiskalnej

2017

Badania Statutowe

Kierownik projektu: Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Szkutnik

MODELE POLITYKI FISKALNEJ I MONETARNEJ -STAN OBECNY I NOWE TRENDY

ETAP I: Modelowanie ekonomiczno-statystyczne w badaniach wpływu polityki fiskalnej na wskaźniki wzrostu gospodarczego

2016

Badania Statutowe

Kierownik projektu: Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Szkutnik

Modele i analiza ryzyka w relacjach podmiotów rynku konsumpcyjnego i w inwestycjach kapitałowych. Etap II – Analiza procesów gospodarczych, ubezpieczeniowych oraz społeczno-demograficznych w Europie.

 

2015
Badania Statutowe
Kierownik projektu: Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Szkutnik

Modele i analiza ryzyka w relacjach podmiotów rynku konsumpcyjnego i w inwestycjach kapitałowych. Etap I - Modele dynamiczno-stochastyczne w aspekcie ryzyka społeczno-gospodarczego oraz kapitałowego z uwzględnieniem działalności gospodarczej w partycypacyjnym podziale zysku .

2014
Badania Statutowe
Kierownik projektu: Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Szkutnik

Modele ryzyka uwzględniając partycypacyjny podział zysku z inwestycji kapitałowych i działalności gospodarczej. Etap II - Inwestycje kapitałowe i działalność gospodarcza w aspekcie partycypacji inwestorów w zysku.

2013
Badania Statutowe
Kierownik projektu: Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Szkutnik

Modele ryzyka uwzględniając partycypacyjny podział zysku z inwestycji kapitałowych i działalności gospodarczej. Etap I - Wpływ ceny pieniądza na stabilność inwestycji na rynku finansowym.

2011
Badania Statutowe
Kierownik projektu: Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Szkutnik

Statystyczne modele ryzyka ekonomicznego. Etap II. Modele integracyjne agregatów ekonomicznych i modele ryzyka w inwestycjach kapitałowych uwzględniające użyteczność podmiotów.

Kierownik projektu: Prof. UE dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik

Pokolenie 50+. ryzyka i szanse na rynku pracy - analiza demograficzno-statystyczna. Etap III - Specyfika śląskiego rynku pracy i miejsce pokolenia 50+ w obecnych realiach gospodarczych.

2010
Badania Statutowe
Kierownik projektu: Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Szkutnik

Statystyczne modele ryzyka ekonomicznego. Sekurytyzacja działalności gospodarczej w aspekcie finansowania kapitałowego i ubezpieczeniowego (Etap I)

Kierownik projektu: Prof. UE dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik

Pokolenie 50+. ryzyka i szanse na rynku pracy - analiza demograficzno-statystyczna. Etap II - Osoby 50+ na rynku pracy w krajach nadbałtyckich Unii Europejskiej.

2009
Badania Statutowe
Kierownik projektu: Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Szkutnik

Ryzyko ekonomiczne w uwarunkowaniach inwestycji kapitałowych i ubezpieczeniowych - Modele autoregresyjne i dynamiczno-statystyczne w praktyce oceny ryzyka inwestycji kapitałowych i ubezpieczeniowych.

Kierownik projektu: Prof. AE dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik

Pokolenie 50+. ryzyka i szanse na rynku pracy. Analiza demograficzno-statystyczna. Etap I - Polski rynek pracy w aspekcie szans i zagrożeń.

2008
Badania Statutowe
Kierownik projektu: Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Szkutnik
Ryzyko ekonomiczne w uwarunkowaniach inwestycji kapitałowych i ubezpieczeniowych. III etap -Metody oceny skłądowych ryzyka ekonomicznego w inwestycjach gospodarczych, kapitałowych i ubezpieczeniowych z uwzględnieniem wyceny egzotycznych opcji.
Autorzy:
prof. AE dr hab. Maria balcerowicz-Szkutnik
dr hab. Elżbieta Sojka
dr Barbara zakrzewska-Derylak
dr Agnieszka Przybylska-Mazur
dr Alicja Wolny -Dominiak
mgr inż.  Monika Hadaś
mgr Jan Acedański
mgr inż. bartosz Lawędziak
mgr inż. Maciej Pichura

2007
Badania Statutowe
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Włodzimierz Szkutnik
Ryzyko ekonomiczne w uwarunkowaniach inwestycji kapitałowych i ubezpieczeniowych. II etap - Modelowanie składowych ryzyka ekonomicznego w procesach gospodarczych, kapitałowych i ubezpieczeniowych.
Wykonawcy:
prof. dr hab. Włodzimierz Szkutnik
dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik
dr Barbara Zakrzewska-Derylak
dr Elżbieta Sojka
dr Agnieszka Przybylska-Mazur
dr Alicja Wolny-Dominiak
mgr Anna Romowicz
mgr Jan Acedański
mgr Monika Hadaś
mgr Bartosz Lawędziak

2006
Badania statutowe:
kierownik projektu: prof. dr hab. Włodzimierz Szkutnik:
„Ryzyko ekonomiczne w uwarunkowaniach inwestycji kapitałowych i ubezpieczeniowych - Aspekty prognostyczne procesów gospodarczych i aktuarialno-statystyczne analizy ryzyka ubezpieczeniowego.”
Wykonawcy:
prof. dr hab. Włodzimierz Szkutnik, dr Agnieszka Przybylska, mgr inż. Monika Hadaś, mgr Jan Acedański


2005
Badania własne:
dr Alicja Wolny „Analiza ryzyka w modelach ubezpieczeń o charakterze ochronno-oszczędnościowym”
 
Badania statutowe:
kierownik projektu:
prof. dr hab. Włodzimierz Szkutnik:
„Ryzyko ubezpieczeniowe – aktuarialno-statystyczne aspekty ryzyka w ubezpieczeniach społecznych i gospodarczych. Etap V: Koncepcje zachowań badacza i decydenta przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych z uwzględnieniem oddziaływania ich na ryzyko.”
 
SEMINARIUM NAUKOWE  - prof. zw. dr hab. Włodzimierz Szkutnik

 1. Analiza ryzyka w inwestycjach finansowych i ubezpieczeniowych
 2. Sekurytyzacja ryzyka firm i ubezpieczeniowego w aspekcie katastrofalnym
 3. Wielowymiarowa analiza statystyczna
 4. Prognozy i analizy gospodarcze
 5. Instrumenty pochodne w ubezpieczeniach i reasekuracji
 6. Analiza cykli koniunkturalnych
 7. Analiza portfela akcji i ubezpieczeń

 
Seminaria I i II stopień:

1. prof. zw. dr hab. Włodzimierz Szkutnik

 • Analityczne ujęcie problemów wymiany międzynarodowej
 • Jakość jako priorytet w konkurencyjności polskiego przemysłu
 • Regionalizm i współpraca gospodarcza w kręgu sąsiadów Polski
 • Inwestycje rynku kapitałowego
 • Analiza efektywności inwestycji kapitałowych

 

2. prof. UE dr hab. Elżbieta Sojka

 • Wykorzystanie metod ilościowych  do analizy zjawisk społeczno-gospodarczych
 • Procesy demograficzne w regionie, w Polsce i w Europie - analiza statystyczna i modelowanie
 • Wielowymiarowe analizy statystyczne
 • Przemiany demograficzne a rynek pracy

 
3. prof. UE dr hab. Agnieszka Przybylska-Mazur

 • Metody analiz bezrobocia i rynku pracy
 • Metody prognozowania w przedsiębiorstwie
 • Modelowanie i prognozowanie procesów ekonomicznych
 • Instrumenty polityki pieniężnej w aspekcie statystyczno-prognostycznym
 • Analiza ryzyka rynkowego
 • Analiza PKB i inflacji w aspekcie statystyczno-prognostycznym 

 

4. dr Alicja Wolny-Dominiak

 • Analiza rynku nieruchomości w wybranym województwie Polski - podejście modelowe
 • Analiza ofert ubezpieczeń mieszkaniowych oferowanych przez zakłady ubezpieczeń
 • Analiza obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC w przekroju przestrzennym.

5. dr Jan Acedański

 • Analiza lub prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych lub statystycznych
 • Modelowanie zjawisk makroekonomicznych
 • Badanie powiązań pomiędzy rynkami finansowymi a sferą realną gospodarek.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3