Przejdź do menu Przejdź do treści

Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii - Informacje o Katedrze

Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii została powołana w lutym 2005 roku dla wzmocnienia potencjału naukowo - dydaktycznego Wydziału Ekonomii.  

Kierownikiem Katedry do 30.09.2016 r. był prof. zw. dr hab. Włodzimierz Szkutnik.

Od 1 października 2016 r. funkcję tę pełni prof. UE dr hab. Elżbieta Sojka. 

W skład Katedry  wchodzi  7 pracowników naukowych: 

1 profesor tytularny, 3 doktorów habilitowanych, 2 adiunktów oraz 1 asystent Oprócz pracowników etatowych z Katedrą współpracuje 5 doktorantów prof. zw. dr hab. Włodzimierza Szkutnika oraz 1 doktor w ramach umowy - zlecenia. 

Działalność dydaktyczna Katedry obejmuje przedmioty ilościowe wykładane na wszystkich kierunkach Wydziału Ekonomii:

 1. Matematyka
 2. Matematyka w finansach
 3. Ekonomia Matematyczna
 4. Statystyka opisowa
 5. Statystyka
 6. Statystyka i ekonometria przestrzenna
 7. Wstęp do metod aktuarialnych (fakultatywne)
 8. Analiza statystyczna ryzyka w ekonomii (fakultatywne)
 9. Rachunek prawdopodobieństwa (fakultatywne)
 10. Wnioskowanie statystyczne
 11. Analiza i prognozowanie procesów ekonomicznych
 12. Prognozowanie i symulacje

Większość ćwiczeń prowadzona jest w laboratoriach komputerowych, tym samym studenci nabywają umiejętności analiz ilościowych zjawisk społeczno-ekonomicznych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i programów komputerowych (Statistica, Gretl, program R).

 
Działalność naukowo badawcza w ramach Badań Statutowych finansowanych przez MNiSW oraz badań indywidualnych pracowników prowadzona jest w obszarach dyscyplin naukowych:

 1. Analiza statystyczno-ekonomiczna zagadnień gospodarczych
 2. Analiza ryzyka procesów ekonomicznych, inwestycji kapitałowych i ubezpieczeń
 3. Ocena ryzyka wyceny opcji w zarządzaniu finansami firmy. 
 4. Ekonomia ubezpieczeń
 5. Prognozowanie społeczne i gospodarcze
 6. Statystyka społeczna -Analiza proweniencji jakości życia,prcesy migracyjne, statystyka rynku pracy. 

Od 2010 r. Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii jest współorganizatorem międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Analiza Internacjonalnych Relacji. Metody i Modele Rozwoju Regionów".

Dołącz do nas

Nasi partnerzy